Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 8 POZ 11 - Strona 2

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

Data ogłoszenia:2010-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 8 POZ 11 - Strona 2

Strona 2 z 7

o procedurze administracyjnej (5 U.S.C. 701 i nast.), ustawy z 1978 r. o inspektorze generalnym (5 U.S.C. App.), zaleceń wykonawczych do ustawy z 2007 r. o Komisji 9/11 (42 U.S.C. 2000ee i nast.), ustawy o oszustwach i nadużyciach komputerowych (18 U.S.C. 1030) i ustawy o wolności informacji (5 U.S.C. 552) w wersji zmienionej, dostępne są odpowiednie środki odwoławcze na drodze sądowej lub administracyjnej,

L 8/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.1.2010

PRZYPOMINAJĄC, że w Unii Europejskiej zgodnie z prawem klienci instytucji finansowych i dostawców usług w zakresie komunikatów finansowych dotyczących płatności są informowani, że dane osobowe zawarte w zapisie transakcji finan­ sowej mogą być przekazane organom publicznym państw członkowskich lub państw trzecich do celów egzekwowania prawa, STWIERDZAJĄC, że niniejsza umowa nie stanowi precedensu dla jakichkolwiek przyszłych uzgodnień między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską ani między żadną ze stron i jakimkolwiek państwem w zakresie przetwarzania i przekazywania danych z komunikatów finansowych dotyczących płatności lub wszelkich innych form danych ani w zakresie ochrony danych, UZNAJĄC, że niniejsza umowa nie stanowi odstępstwa od istniejących uprawnień organów ochrony danych w państwach członkowskich dotyczących ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania ich danych osobowych, oraz POTWIERDZAJĄC PONADTO, że niniejsza umowa nie narusza innych umów lub ustaleń w zakresie egzekwowania prawa lub dzielenia się informacjami zawartych między stronami lub między Stanami Zjednoczonymi a państwami członkowskimi, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Cel umowy 1. Celem niniejszej umowy jest zapewnienie, by przy pełnym poszanowaniu życia prywatnego, ochrony danych osobowych i innych warunków zawartych w niniejszej umowie: a) dane z komunikatów finansowych dotyczących płatności i powiązane dane przechowywane na terytorium Unii Euro­ pejskiej przez dostawców międzynarodowych usług w zakresie komunikatów finansowych dotyczących płat­ ności, których wspólnie wyznaczono na mocy niniejszej umowy, były udostępniane na wniosek Departamentu Skarbu USA do celów zapobiegania terroryzmowi lub jego finansowaniu, prowadzenia odnośnych dochodzeń, wykry­ wania lub ścigania tych zjawisk; oraz b) odpowiednie informacje otrzymane za pośrednictwem TFTP były udostępniane organom ścigania, bezpieczeństwa publicznego lub zwalczania terroryzmu z państw członkow­ skich, Europolowi lub Eurojustowi do celów zapobiegania terroryzmowi lub jego finansowaniu, prowadzenia odnoś­ nych dochodzeń, wykrywania lub ścigania tych zjawisk. 2. Stany Zjednoczone, Unia Europejska i jej państwa człon­ kowskie podejmują wszelkie niezbędne i odpowiednie środki w ramach swoich uprawnień, aby wykonać postanowienia niniejszej umowy i osiągnąć jej cel. Artykuł 2 Zakres stosowania Czyny związane z terroryzmem lub finansowaniem terroryzmu Niniejsza umowa ma zastosowanie do uzyskiwania danych z komunikatów finansowych dotyczących płatności i powiązanych danych oraz korzystania z nich do celów zapo­ biegania następującym działaniom, ich wykrywania lub ścigania lub prowadzenia odnośnych dochodzeń: a) działania osób lub podmiotów, które wiążą się z przemocą lub w inny sposób zagrażają życiu ludzkiemu, lub stwarzają

ryzyko powstania szkód materialnych lub zniszczenia infra­ struktury, przy czym charakter i okoliczności takich działań pozwalają przypuszczać, że podejmowane są w celu: (i) zastraszenia danej populacji lub wymuszenia na niej określonych działań; (ii) zastraszenia rządu lub organizacji międzynarodowej, zmuszenia ich do podjęcia lub zaniechania określonego działania lub wymuszenia na nich podjęcia lub zanie­ chania określonego działania; lub (iii) poważnej destabilizacji lub zniszczenia podstawowych struktur politycznych, konstytucjonalnych, ekonomicz­ nych lub społecznych danego kraju lub organizacji międzynarodowej; b) działania osób lub podmiotów polegających na pomaganiu w realizacji działań opisanych w lit.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 8 POZ 11 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 32 z 201013.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2009 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego drewnianym pokryciom podłogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9427) (1)

 • Dz. U. L8 - 17 z 201013.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia podstawowych parametrów rejestrów licencji maszynisty i świadectw uzupełniających określonych w dyrektywie 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8278) (1)

 • Dz. U. L8 - 9 z 201013.1.2010

  Decyzja Rady 2010/16/WPZiB/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L8 - 7 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 23/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L8 - 5 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 22/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L8 - 3 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 21/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pistacchio Verde di Bronte (CHNP)]

 • Dz. U. L8 - 1 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 20/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Arzùa-Ulloa (CHNP)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.