Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 8 POZ 11 - Strona 3

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

Data ogłoszenia:2010-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 8 POZ 11 - Strona 3

Strona 3 z 7

a), wspieraniu ich lub dostarczaniu zasobów finansowych, materialnych lub wsparcia technicznego do ich realizacji, lub świadczeniu usług finansowych lub innych na rzecz takich działań lub w celu ich wsparcia; lub c) działania osób lub podmiotów polegających na pomaganiu w realizacji działań opisanych w lit. a) lub b), podżeganiu do nich lub usiłowaniu ich realizacji. Artykuł 3 Zapewnienie przekazywania danych przez wyznaczonych dostawców Unia Europejska zapewnia przekazywanie Departamentowi Skarbu USA, zgodnie z niniejszą umową, przez podmioty wspólnie wyznaczone przez strony na mocy niniejszej umowy jako dostawcy międzynarodowych usług w zakresie komuni­ katów finansowych dotyczących płatności („wyznaczeni dostawcy”), wymaganych danych z komunikatów finansowych dotyczących płatności i powiązanych danych na potrzeby zapo­ biegania terroryzmowi lub jego finansowaniu, prowadzenia odnośnych dochodzeń, wykrywania lub ścigania tych zjawisk („dostarczone dane”).

13.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/13

Artykuł 4 Wnioski USA o przekazanie danych przez wyznaczonych dostawców 1. Na mocy art. 8 umowy o wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., i powiązanego aktu dwustronnego o wzajemnej pomocy prawnej między Stanami Zjednoczonymi a państwem człon­ kowskim, w którym mieści się wyznaczony dostawca, albo w którym przechowuje on dane, o które złożono wniosek, Departament Skarbu USA wydaje wniosek oparty na prowa­ dzonym dochodzeniu, dotyczący konkretnego czynu, o którym mowa w art. 2, który został popełniony, lub gdy w oparciu o uprzednio zebrane informacje lub dowody istnieje powód, by sądzić, że został popełniony. Do tego celu Departa­ ment Skarbu USA jest uznawany za organ administracyjny, który może skorzystać z pomocy.

dostawca, państwo członkowskie, w którym przechowywane są dane, udziela pomocy przy wykonaniu wniosku.

Środek, którego dotyczy wniosek, jest realizowany w trybie pilnym.

6. Jeżeli wyznaczony dostawca nie może z powodów tech­ nicznych określić i przedstawić konkretnych danych, które odpowiadałyby wnioskowi, przekazywane są w pakiecie wszystkie dane mające potencjalnie znaczenie – z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 – właściwemu organowi państwa członkowskiego, do którego złożono wniosek.

7. Dane są przekazywane między wyznaczonymi organami państwa członkowskiego, do którego złożono wniosek, a organami Stanów Zjednoczonych.

2. We wniosku określa się jak najdokładniej dane przecho­ wywane przez wyznaczonego dostawcę na terytorium Unii Europejskiej, które są niezbędne do tego celu. Dane mogą obej­ mować określenie informacji o inicjatorze lub odbiorcy trans­ akcji, w tym imię i nazwisko, numer rachunku, adres, krajowy numer identyfikacyjny i inne dane osobowe związane z komunikatami finansowymi.

8. Unia Europejska zapewnia prowadzenie przez wyznaczo­ nych dostawców szczegółowego rejestru wszystkich danych przekazanych na potrzeby niniejszej umowy właściwemu orga­ nowi państwa członkowskiego, do którego złożono wniosek.

Wniosek zawiera uzasadnienie konieczności przekazania danych, a jego zakres jest jak najbardziej zawężony w taki sposób, by dotyczył jak najmniejszej ilości danych, z należytym uwzględnieniem analiz geograficznych, analiz zagrożenia i narażenia.

9. Dane, które zostały przesłane zgodnie z prawem na podstawie niniejszego postanowienia, mogą być przeszukiwane do celów innych dochodzeń dotyczących tych samych typów czynów, o których mowa w art. 2, z pełnym poszanowaniem art. 5 niniejszej umowy.

Artykuł 5 3. Wniosek jest przekazywany przez Departament Sprawied­ liwości USA organowi centralnemu państwa członkowskiego, w którym mieści się wyznaczony dostawca albo w którym przechowuje on dane, o które złożono wniosek. Gwarancje dotyczące przetwarzania dostarczonych danych 1. Departament Skarbu USA zapewnia zgodne z postanowieniami niniejszej umowy przetwarzanie dostarczo­ nych danych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 8 POZ 11 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 32 z 201013.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2009 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego drewnianym pokryciom podłogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9427) (1)

 • Dz. U. L8 - 17 z 201013.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia podstawowych parametrów rejestrów licencji maszynisty i świadectw uzupełniających określonych w dyrektywie 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8278) (1)

 • Dz. U. L8 - 9 z 201013.1.2010

  Decyzja Rady 2010/16/WPZiB/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L8 - 7 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 23/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L8 - 5 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 22/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L8 - 3 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 21/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pistacchio Verde di Bronte (CHNP)]

 • Dz. U. L8 - 1 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 20/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Arzùa-Ulloa (CHNP)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.