Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 8 POZ 11 - Strona 4

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

Data ogłoszenia:2010-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 8 POZ 11 - Strona 4

Strona 4 z 7

4. Stany Zjednoczone jednocześnie przekazują kopię wniosku centralnemu organowi drugiego państwa członkow­ skiego. Stany Zjednoczone jednocześnie przekazują również kopię wniosku krajowym członkom Eurojustu tych państw członkowskich.

2. TFTP nie obejmuje i nie będzie obejmować eksploracji danych ani żadnego innego rodzaju algorytmicznego lub auto­ matycznego profilowania czy komputerowego filtrowania. Departament Skarbu USA zapewnia ochronę danych osobo­ wych, wprowadzając następujące gwarancje, które stosuje bez dyskryminacji, w szczególności ze względu na narodowość lub państwo zamieszkania:

5. Po otrzymaniu uzasadnionego wniosku zgodnie z ust. 2 centralny organ państwa członkowskiego, do którego złożono wniosek, sprawdza, czy wniosek jest zgodny z niniejszą umową i obowiązującymi wymogami dwustronnej umowy o wzajemnej pomocy prawnej. W przypadku gdy centralny organ stwierdzi dopuszczalność, wniosek jest przekazywany właściwemu orga­ nowi do wykonania na mocy prawa państwa członkowskiego, do którego złożono wniosek.

a) dostarczone dane przetwarza się wyłącznie na potrzeby zapobiegania terroryzmowi lub jego finansowaniu, prowa­ dzenia odnośnych dochodzeń, wykrywania lub ścigania tych zjawisk;

Jeżeli wniosek został przekazany centralnemu organowi państwa członkowskiego, w którym mieści się wyznaczony

b) wyszukiwanie dostarczonych danych każdorazowo opiera się na uprzednio zebranych informacjach lub dowodach, które pozwalają przypuszczać, że podmiot, którego dane są wyszukiwane, jest powiązany z terroryzmem lub jego finansowaniem;

L 8/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.1.2010

c) każda operacja wyszukiwania dostarczonych danych w ramach TFTP jest ściśle zawężona do potrzeb, opiera się na uzasadnionym przypuszczeniu, że podmiot, którego dane są wyszukiwane, jest powiązany z terroryzmem lub jego finansowaniem, i jest rejestrowana; rejestruje się również takie powiązanie z terroryzmem lub jego finanso­ waniem wymagane do rozpoczęcia wyszukiwania; d) dostarczone dane są zabezpieczone środkami ochrony fizycznej, przechowywane odrębnie od wszelkich innych danych, przy zastosowaniu zaawansowanych systemów i fizycznych zabezpieczeń przed intruzami, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do tych danych; e) dostęp do dostarczonych danych ograniczony jest do anali­ tyków, którzy prowadzą dochodzenia w zakresie terro­ ryzmu lub jego finansowania, i osób zaangażowanych w obsługę techniczną, zarządzanie i nadzór nad TFTP; f) nie tworzy się żadnych kopii dostarczonych danych, z wyjątkiem kopii zapasowych umożliwiających odzyskanie danych w przypadku awarii;

l)

z zastrzeżeniem lit. i) wszystkie niepobrane dane otrzymane po dniu 20 lipca 2007 r. są usuwane nie później niż pięć (5) lat od ich otrzymania; oraz

m) informacje pochodzące z dostarczonych danych, w tym informacje udzielone na mocy lit. h), podlegają okresowi zatrzymywania danych mającemu zastosowanie do danego organu państwowego zgodnie z obowiązującymi go szcze­ gólnymi uregulowaniami i okresami przechowywania doku­ mentów. Artykuł 6 Odpowiedniość Z zastrzeżeniem stałego poszanowania zobowiązań, dotyczą­ cych życia prywatnego i ochrony danych osobowych zawartych w niniejszej umowie, uznaje się, że Departament Skarbu USA zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania danych z komunikatów finansowych dotyczą­ cych płatności i powiązanych danych przekazywanych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych do celów niniejszej umowy. Artykuł 7 Spontaniczne dostarczanie danych 1. Departament Skarbu USA zapewnia jak najszybsze udostępnianie informacji otrzymanych za pośrednictwem TFTP, które mogą przyczynić się do prowadzenia dochodzeń w sprawie terroryzmu lub jego finansowania, zapobiegania tym zjawiskom, wykrywania lub ścigania ich w Unii Europejskiej, organom ścigania, bezpieczeństwa publicznego lub zwalczania terroryzmu danych państw członkowskich, a także Europolowi w granicach jego mandatu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 8 POZ 11 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 32 z 201013.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2009 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego drewnianym pokryciom podłogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9427) (1)

 • Dz. U. L8 - 17 z 201013.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia podstawowych parametrów rejestrów licencji maszynisty i świadectw uzupełniających określonych w dyrektywie 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8278) (1)

 • Dz. U. L8 - 9 z 201013.1.2010

  Decyzja Rady 2010/16/WPZiB/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L8 - 7 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 23/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L8 - 5 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 22/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L8 - 3 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 21/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pistacchio Verde di Bronte (CHNP)]

 • Dz. U. L8 - 1 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 20/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Arzùa-Ulloa (CHNP)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.