Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 8 POZ 11 - Strona 5

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

Data ogłoszenia:2010-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 8 POZ 11 - Strona 5

Strona 5 z 7

Wszelkie informacje pochodne, które mogą pomóc w prowadzeniu dochodzeń w sprawie terro­ ryzmu lub jego finansowania, zapobieganiu tym zjawiskom, wykrywaniu lub ściganiu ich w Stanach Zjednoczonych, prze­ kazywane są z powrotem Stanom Zjednoczonym na zasadzie wzajemności. 2. Aby ułatwić skuteczną wymianę informacji, Europol może wyznaczyć urzędnika łącznikowego do kontaktów z Departamentem Skarbu USA. Ustalenia dotyczące statusu i zadań urzędnika łącznikowego są przedmiotem wspólnej decyzji stron. Artykuł 8 Wnioski UE o wyszukiwanie w ramach TFTP Jeżeli organy ścigania, bezpieczeństwa publicznego lub zwal­ czania terroryzmu danego państwa członkowskiego, Europol lub Eurojust stwierdzą, że istnieją podstawy do przypuszczeń, że osoba lub podmiot są powiązane z terroryzmem zdefinio­ wanym w art. 1–4 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW w wersji zmienionej decyzją ramową Rady 2008/919/WSiSW, organy te mogą wystąpić z wnioskiem o wyszukanie odnośnych informacji otrzymanych za pośrednictwem TFTP. Departament Skarbu USA niezwłocznie przeprowadza wyszukiwanie zgodnie z art. 5 i przekazuje odpowiednie informacje w odpowiedzi na takie wnioski.

g) dostarczone dane nie są przerabiane, zmieniane ani uzupeł­ niane, ani nie są dostępne w wyniku połączenia z inną bazą danych; h) wyłącznie informacje dotyczące terrorystów otrzymane za pośrednictwem TFTP na mocy niniejszej umowy są udostęp­ niane organom ścigania, bezpieczeństwa publicznego lub zwalczania terroryzmu w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej lub państwach trzecich, w celu ich wykorzys­ tania na potrzeby dochodzeń w sprawie terroryzmu lub jego finansowania, wykrywania tych zjawisk, zapobiegania im lub ich ścigania; i) w okresie obowiązywania niniejszej umowy Departament Skarbu USA przeprowadza przegląd mający na celu okre­ ślenie wszystkich niepobranych danych, które nie są już konieczne do zwalczania terroryzmu lub jego finansowania. Jeżeli określone zostaną takie dane, procedury zmierzające do ich usunięcia rozpoczyna się przed upływem dwóch (2) miesięcy od daty ich określenia; procedury te kończy się jak najszybciej, ale w każdym przypadku nie później niż osiem (8) miesięcy po określeniu danych, jeżeli nie wystąpią wyjąt­ kowe okoliczności techniczne; jeżeli okaże się, że przekazane zostały dane z komunikatów finansowych dotyczących płatności, o które się nie zwró­ cono, Departament Skarbu USA niezwłocznie i na stałe usuwa te dane i informuje odpowiedniego wyznaczonego dostawcę i organ centralny państwa członkowskiego, do którego złożono wniosek;

j)

k) z zastrzeżeniem lit. i) wszystkie niepobrane dane otrzymane przed dniem 20 lipca 2007 r. są usuwane nie później niż pięć (5) lat od tej daty;

13.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/15

Artykuł 9 Współpraca z przyszłym równorzędnym systemem UE W przypadku wprowadzenia w Unii Europejskiej lub jednym lub większej liczbie państw członkowskich unijnego systemu będącego odpowiednikiem amerykańskiego TFTP, który wyma­ gałby udostępnienia w Unii Europejskiej danych z komunikatów finansowych dotyczących płatności przechowywanych w Stanach Zjednoczonych, Departament Skarbu USA będzie aktywnie, na zasadzie wzajemności i z odpowiednimi gwaran­ cjami, nawiązywał współpracę z wszelkimi odnośnymi dostaw­ cami międzynarodowych usług w zakresie komunikatów finan­ sowych dotyczących płatności mieszczących się na terytorium Stanów Zjednoczonych. Artykuł 10 Wspólny przegląd 1. Na wniosek jednej ze stron lub w każdym przypadku po upływie sześciu (6) miesięcy strony wspólnie przeprowadzają przegląd wdrożenia niniejszej umowy ze szczególnym uwzględ­ nieniem weryfikacji jej postanowień dotyczących życia prywat­ nego, ochrony danych osobowych oraz wzajemności. Przegląd ten obejmuje ocenę proporcjonalności dostarczonych danych na podstawie ich wartości dla prowadzenia dochodzeń w sprawie terroryzmu lub jego finansowania, wykrywania tych zjawisk, zapobiegania im lub ścigania ich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 8 POZ 11 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 32 z 201013.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2009 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego drewnianym pokryciom podłogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9427) (1)

 • Dz. U. L8 - 17 z 201013.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia podstawowych parametrów rejestrów licencji maszynisty i świadectw uzupełniających określonych w dyrektywie 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8278) (1)

 • Dz. U. L8 - 9 z 201013.1.2010

  Decyzja Rady 2010/16/WPZiB/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L8 - 7 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 23/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L8 - 5 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 22/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L8 - 3 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 21/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pistacchio Verde di Bronte (CHNP)]

 • Dz. U. L8 - 1 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 20/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Arzùa-Ulloa (CHNP)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.