Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 8 POZ 11 - Strona 6

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

Data ogłoszenia:2010-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 8 POZ 11 - Strona 6

Strona 6 z 7

2. Podczas przeglądu Unię Europejską reprezentuje prezy­ dencja Rady Unii Europejskiej, Komisja Europejska oraz dwóch przedstawicieli organów ochrony danych z państw członkowskich, przy czym co najmniej jeden przedstawiciel jest z państwa członkowskiego, w którym mieści się wyzna­ czony dostawca danych. Stany Zjednoczone reprezentowane są przez Departament Skarbu USA. 3. Na użytek przeglądu Departament Skarbu USA zapewnia dostęp do odpowiedniej dokumentacji, systemów i personelu oraz do dokładnych danych odnoszących się do liczby komu­ nikatów finansowych dotyczących płatności, w przypadku których skorzystano z możliwości dostępu, oraz liczby przy­ padków przekazania istotnych wskazówek. Strony wspólnie ustalają warunki prowadzenia przeglądu. Artykuł 11 Środki odwoławcze 1. Każdy ma prawo otrzymać – na wnioski złożone w rozsądnych odstępach czasu, bez ograniczeń i bez nadmier­ nego opóźnienia lub opłat – od swoich organów ochrony danych potwierdzenie, czy w ramach Unii Europejskiej przepro­ wadzono wszystkie niezbędne kontrole w celu zapewnienia przestrzegania prawa do ochrony danych osobowych zgodnie z niniejszą umową i, w szczególności, czy jakiekolwiek dane osobowe tej osoby przetwarzano z naruszeniem niniejszej umowy. Takie prawo podlegać może koniecznym i proporcjonalnym środkom mającym zastosowanie w prawie krajowym, w tym służącym ochronie bezpieczeństwa publicz­ nego lub bezpieczeństwa narodowego lub, aby uniknąć szkód dla prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw, zapobie­ gania im, ich wykrywania lub ścigania, z należytym uwzględ­ nieniem prawnie uzasadnionego interesu osoby zainteresowanej.

2. Strony podejmują wszelkie rozsądne działania, aby Depar­ tament Skarbu USA i każde właściwe państwo członkowskie niezwłocznie informowały się i w razie konieczności konsulto­ wały się ze sobą i ze stronami, w przypadku gdy uznają, że doszło do przetwarzania danych osobowych z naruszeniem niniejszej umowy. 3. Wszelkie osoby, które uważają, że ich dane osobowe były przetwarzane z naruszeniem niniejszej umowy, są uprawnione do skutecznego środka odwoławczego na drodze administra­ cyjnej i sądowej odpowiednio zgodnie z prawem Unii Europej­ skiej, jej państw członkowskich i Stanów Zjednoczonych. Artykuł 12 Konsultacje 1. Strony konsultują się ze sobą w stosownych przypadkach, tak aby niniejsza umowa była wykorzystywana jak najefektyw­ niej, w tym pomagają sobie w rozwiązywaniu ewentualnych sporów dotyczących wykładni lub stosowania niniejszej umowy. 2. Strony podejmują odpowiednie działania, aby uniknąć wzajemnego nakładania na siebie nadmiernych obciążeń w związku ze stosowaniem niniejszej umowy. W przypadku gdyby takie obciążenia mimo to powstały, strony niezwłocznie konsultują się ze sobą w celu ułatwienia stosowania niniejszej umowy, co obejmuje podjęcie działań, które mogą być wyma­ gane w celu zmniejszenia obecnych i przyszłych obciążeń. 3. Strony niezwłocznie konsultują się w przypadku, gdy jakakolwiek strona trzecia, w tym organ innego kraju, zgłasza sprzeciw lub wnosi skargę w odniesieniu do jakiegokolwiek aspektu skutku lub wdrożenia niniejszej umowy. Artykuł 13 Brak odstępstwa Celem niniejszej umowy nie jest ustanowienie odstępstwa od przepisów prawa Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej lub jej państw członkowskich lub ich zmiana. Niniejsza umowa nie tworzy ani nie przyznaje żadnych praw czy korzyści żadnym innym osobom ani podmiotom prywatnym lub publicznym. Artykuł 14 Wypowiedzenie 1. Każda ze stron może zawiesić lub wypowiedzieć niniejszą umowę w każdej chwili, przekazując drogą dyplomatyczną powiadomienie o takim wypowiedzeniu. Zawieszenie staje się skuteczne w terminie dziesięciu (10) dni od daty otrzymania takiego powiadomienia przez drugą stronę. Wypowiedzenie staje się skuteczne w terminie trzydziestu (30) dni od daty otrzymania takiego powiadomienia przez drugą stronę. 2. Niezależnie od zawieszenia lub wypowiedzenia niniejszej umowy wszystkie dane przechowywane przez Departament Skarbu USA zgodnie z niniejszą umową będą nadal zgodnie z nią przetwarzane.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 8 POZ 11 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 32 z 201013.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2009 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego drewnianym pokryciom podłogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9427) (1)

 • Dz. U. L8 - 17 z 201013.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia podstawowych parametrów rejestrów licencji maszynisty i świadectw uzupełniających określonych w dyrektywie 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8278) (1)

 • Dz. U. L8 - 9 z 201013.1.2010

  Decyzja Rady 2010/16/WPZiB/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L8 - 7 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 23/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L8 - 5 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 22/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L8 - 3 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 21/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pistacchio Verde di Bronte (CHNP)]

 • Dz. U. L8 - 1 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 20/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Arzùa-Ulloa (CHNP)]

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.