Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 8 POZ 11

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

Data ogłoszenia:2010-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 8 POZ 11

Strona 1 z 7
13.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/11

TŁUMACZENIE

UMOWA między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

UNIA EUROPEJSKA, z jednej strony, oraz STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI, z drugiej strony, zwane dalej „stronami”, PRAGNĄC zapobiegać terroryzmowi i jego finansowaniu oraz zwalczać te zjawiska, w szczególności dzięki wzajemnej wymianie informacji, w trosce o ochronę swych demokratycznych społeczeństw i wspólnych wartości, praw i swobód, DĄŻĄC do zacieśnienia i wspierania współpracy między stronami w duchu partnerstwa transatlantyckiego, PRZYPOMINAJĄC o konwencjach Organizacji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu terroryzmu i jego finansowania oraz odpowiednich rezolucjach Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie walki z terroryzmem, w szczególności rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1373 (2001); UZNAJĄC, że opracowany przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych („Departament Skarbu USA”) Program śledzenia środków finansowych należących do terrorystów („TFTP”) odgrywa zasadniczą rolę w rozpoznawaniu i ujmowaniu terrorystów oraz osób zapewniających finansowanie ich działań, a także umożliwił uzyskanie wielu wska­ zówek, które zostały przekazane do celów walki z terroryzmem właściwym organom na całym świecie i miały szczególną wartość dla państw członkowskich Unii Europejskiej („państwa członkowskie”), ODNOTOWUJĄC znaczenie TFTP dla zapobiegania terroryzmowi i jego finansowaniu oraz zwalczania tych zjawisk w Unii Europejskiej i poza nią oraz ważną rolę Unii Europejskiej w zapewnianiu, by wyznaczeni dostawcy międzyna­ rodowych usług w zakresie komunikatów finansowych dotyczących płatności udostępniali – z zastrzeżeniem pełnej zgodności z gwarancjami dotyczącymi życia prywatnego i ochrony danych osobowych – dane z komunikatów finanso­ wych dotyczących płatności, które są przechowywane na terytorium Unii Europejskiej i są niezbędne do zapobiegania terroryzmowi i jego finansowaniu oraz zwalczania tych zjawisk; MAJĄC na uwadze art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, mówiący o poszanowaniu praw podstawowych, zasady proporcjonalności i konieczności odnoszące się do prawa do poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobo­ wych na mocy art. 8 ust. 2 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, konwencję nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych oraz art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, PODKREŚLAJĄC wspólne wartości, którymi Unia Europejska i Stany Zjednoczone Ameryki („Stany Zjednoczone”) kierują się w zakresie życia prywatnego i ochrony danych osobowych, w tym wagę, jaką obie strony przywiązują do należytego przebiegu procedur oraz do prawa do skutecznych środków prawnych przeciwko niewłaściwym działaniom państwa, ODNOTOWUJĄC rygorystyczne kontrole i gwarancje stosowane przez Departament Skarbu USA podczas postępowania z danymi z komunikatów finansowych dotyczących płatności, ich wykorzystywania i rozpowszechniania na mocy TFTP, zgodnie z wyjaśnieniami Departamentu Skarbu USA opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 20 lipca 2007 r. i w dzienniku urzędowym Stanów Zjednoczonych (Federal Register) z dnia 23 października 2007 r., odzwierciedlające trwającą współpracę między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską w walce ze światowym terro­ ryzmem, PRZYPOMINAJĄC, że gwarancją rzeczywistego korzystania wszystkich osób, niezależnie od narodowości, ze swoich praw jest możliwość wniesienia skargi do niezależnego organu ochrony danych lub innego podobnego organu, niezależnego i bezstronnego sądu lub trybunału, w celu skorzystania ze skutecznego środka odwoławczego, MAJĄC na uwadze, że na mocy amerykańskiego przepisów dotyczących niewłaściwego przetwarzania danych osobo­ wych, w tym między innymi na mocy ustawy z 1946 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 8 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 32 z 201013.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2009 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego drewnianym pokryciom podłogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9427) (1)

 • Dz. U. L8 - 17 z 201013.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia podstawowych parametrów rejestrów licencji maszynisty i świadectw uzupełniających określonych w dyrektywie 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8278) (1)

 • Dz. U. L8 - 9 z 201013.1.2010

  Decyzja Rady 2010/16/WPZiB/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L8 - 7 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 23/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L8 - 5 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 22/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L8 - 3 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 21/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pistacchio Verde di Bronte (CHNP)]

 • Dz. U. L8 - 1 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 20/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Arzùa-Ulloa (CHNP)]

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.