Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 8 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia podstawowych parametrów rejestrów licencji maszynisty i świadectw uzupełniających określonych w dyrektywie 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8278) (1)

Data ogłoszenia:2010-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 8 POZ 17

Strona 1 z 8
13.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia podstawowych parametrów rejestrów licencji maszynisty i świadectw uzupełniających określonych w dyrektywie 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8278)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/17/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2007/59/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przy­ znawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty (1), w szczególności jej art. 22, uwzględniając zalecenie Europejskiej Agencji Kolejowej w sprawie podstawowych parametrów rejestrów licencji maszy­ nisty i świadectw uzupełniających (ERA/REC/SAF/05-2008) z dnia 19 grudnia 2008 r., a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

i ich formatu. W związku z tym powinny być ustana­ wiane z zastosowaniem wspólnych specyfikacji operacyj­ nych i technicznych. Władze bezpieczeństwa powinny korzystać z wszystkich informacji zawartych w licencji, ujednoliconych świadect­ wach uzupełniających oraz w rejestrach licencji i ujednoliconych świadectw uzupełniających w celu ułatwienia oceny procesu certyfikacji personelu, o której mowa w art. 10 i 11 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przy­ znawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (dyrektywa w sprawie bezpie­ czeństwa kolei) (2), a także w celu szybszego wydawania certyfikatów bezpieczeństwa, o których mowa w tych artykułach. Zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2007/59/WE rejestr licencji maszynisty powinien być prowadzony i aktualizowany przez właściwe organy lub wyznaczone przez nie podmioty. Państwa członkowskie powinny poinformować Komisję i pozostałe państwa członkow­ skie o tym, jaki podmiot wyznaczyły do tego celu, między innymi, aby umożliwić wymianę informacji pomiędzy tymi podmiotami. Optymalnym rozwiązaniem jest utworzenie przez każde państwo członkowskie komputerowego rejestru licencji w celu osiągnięcia pełnej interoperacyjności rejestrów i umożliwienia uzyskiwania informacji właściwym organom oraz innym podmiotom, które mają prawa dostępu. Ze względów ekonomicznych i technicznych ten rodzaj interfejsu nie może jednak zostać przyjęty bez dalszego zbadania sytuacji. Po pierwsze, konieczne jest uzgodnienie metod, aby zagwarantować, że dostęp jest przyznawany z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE. Po drugie, niezbędne jest przeprowadzenie badania dotyczącego liczby transakcji w celu wykonania analizy kosztów i korzyści oraz przedstawienia wykonalnego rozwiązania, które nie wymaga ponoszenia kosztów administracyj­ nych nieproporcjonalnych do rzeczywistych potrzeb. W związku z tym Europejska Agencja Kolejowa zapro­ ponowała wdrożenie rozwiązania tymczasowego z uproszczoną wymianą informacji i opracowanie elek­ tronicznego interfejsu na późniejszym etapie.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 dyrektywy 2007/59/WE właściwe organy powinny prowadzić krajowy rejestr licencji maszynisty lub zapewnić prowadzenie takiego rejestru.

(6)

(2)

Zgodnie z art. 22 ust. 2 dyrektywy 2007/59/WE przed­ siębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury powinny prowadzić rejestr świadectw uzupełniających lub zapewnić prowadzenie takiego rejestru. Artykuł 22 ust. 4 dyrektywy 2007/59/WE zobowiązuje Europejską Agencję Kolejową do opracowania projektu podstawowych parametrów rejestrów licencji maszynisty, które mają zostać utworzone przez właściwe organy, oraz rejestrów świadectw uzupełniających, które mają zostać utworzone przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury zatrudniających maszynistę lub korzystających z jego usług. Krajowy rejestr licencji maszynisty danego państwa członkowskiego powinien zawierać wszystkie licencje maszynisty wydane w tym państwie członkowskim. W celu uzyskania licencji maszynisty, rejestracji licencji i zapisu aktualizacji, zmiany, wymiany, przedłużenia ważności, zawieszenia i cofnięcia licencji należy stosować standardowy formularz wniosku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 8 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 32 z 201013.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2009 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego drewnianym pokryciom podłogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9427) (1)

 • Dz. U. L8 - 11 z 201013.1.2010

  Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L8 - 9 z 201013.1.2010

  Decyzja Rady 2010/16/WPZiB/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L8 - 7 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 23/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L8 - 5 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 22/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L8 - 3 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 21/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pistacchio Verde di Bronte (CHNP)]

 • Dz. U. L8 - 1 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 20/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Arzùa-Ulloa (CHNP)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.