Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 8 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2009 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego drewnianym pokryciom podłogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9427) (1)

Data ogłoszenia:2010-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 8 POZ 32

Strona 1 z 8
L 8/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.1.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 listopada 2009 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego drewnianym pokryciom podłogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9427)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/18/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewi­ dowanego programu przyznawania wspólnotowego oznako­ wania ekologicznego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 akapit drugi, po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ta grupa produktów nie obejmuje pokryć, które zostały poddane działaniu produktów biobójczych, z wyjątkiem produktów biobójczych ujętych w załączniku IA do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) i o ile dana substancja czynna została dopuszczona do opisanego zastoso­ wania zgodnie z załącznikiem V do dyrektywy 98/8/WE.

Artykuł 2 Aby uzyskać wspólnotowe oznakowanie ekologiczne na mocy rozporządzenia (WE) nr 1980/2000 drewniane pokrycia podło­ gowe muszą zaliczać się do grupy produktów określanych jako „drewniane pokrycia podłogowe” określonej w art. 1 niniejszej decyzji oraz muszą spełniać kryteria wymienione w załączniku do niniejszej decyzji.

Rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 stanowi, że na podstawie kryteriów opracowanych przez Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego należy ustalić szczegółowe kryteria dotyczące oznakowania ekologicznego dla poszczególnych grup produktów. Kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji powinny obowiązywać przez cztery lata od dnia notyfikacji niniejszej decyzji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1980/2000,

Artykuł 3 Kryteria ekologiczne dla grupy produktów „drewniane pokrycia podłogowe” oraz związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji obowiązują przez cztery lata od dnia notyfikacji niniejszej decyzji.

(2)

Artykuł 4

(3)

Do celów administracyjnych numerem kodu przydzielonym grupie produktów „drewniane pokrycia podłogowe” jest „35”.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 5 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Artykuł 1 Grupa produktów określonych jako „drewniane pokrycia podło­ gowe” obejmuje następujące pokrycia z surowców drewnopo­ chodnych i pochodzenia roślinnego: pokrycia drewniane, pokrycia podłogowe laminowane, pokrycia z korka i pokrycia podłogowe z bambusa, które zawierają wagowo (w produkcie końcowym) co najmniej 90 % drewna, pyłu drzewnego lub surowca drewnopochodnego lub pochodzenia roślinnego. Okre­ ślenie to nie stosuje się do okładzin ściennych, jeśli są odpo­ wiednio oznakowane lub pokryć do użytku na zewnątrz lub pokryć o funkcji budowlanej.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2009 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 237 z 21.9.2000, s. 1.

(2) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.

13.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/33

ZAŁĄCZNIK RAMY Cele kryteriów W szczególności kryteria te mają na celu: — zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne i jego zasoby, — ograniczenie zużycia energii, — zmniejszenie ilości substancji toksycznych i innych substancji zanieczyszczających uwalnianych do środowiska natu­ ralnego, — ograniczenie wykorzystywania substancji niebezpiecznych w surowcach i w produktach gotowych, — zapewnienie bezpieczeństwa i braku zagrożeń dla zdrowia na obszarach zamieszkanych, — zapewnienie informacji umożliwiających konsumentowi używanie produktu w sposób efektywny, zmniejszający jego całościowy wpływ na środowisko naturalne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 8 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 17 z 201013.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia podstawowych parametrów rejestrów licencji maszynisty i świadectw uzupełniających określonych w dyrektywie 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8278) (1)

 • Dz. U. L8 - 11 z 201013.1.2010

  Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L8 - 9 z 201013.1.2010

  Decyzja Rady 2010/16/WPZiB/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L8 - 7 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 23/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L8 - 5 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 22/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L8 - 3 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 21/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pistacchio Verde di Bronte (CHNP)]

 • Dz. U. L8 - 1 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 20/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Arzùa-Ulloa (CHNP)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.