Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 8 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/16/WPZiB/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

Data ogłoszenia:2010-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 8 POZ 9

13.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/9

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA RADY 2010/16/WPZiB/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24 i 38, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej podpi­ sanie Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczo­ nymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europej­ skiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finan­ sowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów, z zastrzeżeniem zawarcia tej umowy. Tekst umowy jest dołączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy w imieniu Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem jej zawarcia. Artykuł 3 Zgodnie z art. 15 umowy jej postanowienia są tymczasowo stosowane od dnia 1 lutego 2010 r. do czasu jej wejścia w życie zgodnie z obowiązującym prawem krajowym. Załą­ czona deklaracja w sprawie tymczasowego stosowania zostanie złożona przy podpisaniu umowy.

W dniu 27 lipca 2009 r. Rada postanowiła upoważnić prezydencję, wspieraną przez Komisję, do podjęcia nego­ cjacji dotyczących Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjedno­ czonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (zwana dalej „umową”). Negocjacje te zakoń­ czyły się pomyślnie i sporządzono projekt umowy. Umowa pełni ważną rolę w zapewnianiu, by wyznaczeni dostawcy międzynarodowych usług w zakresie komuni­ katów finansowych dotyczących płatności udostępniali Departamentowi Skarbu Stanów Zjednoczonych Ameryki – z zastrzeżeniem pełnej zgodności z gwarancjami doty­ czącymi życia prywatnego i ochrony danych osobowych – dane z komunikatów finansowych dotyczących płat­ ności, które są przechowywane na terytorium Unii Euro­ pejskiej i są niezbędne do zapobiegania terroryzmowi i jego finansowaniu oraz zwalczania tych zjawisk. Umowa powinna zostać podpisana, z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie. Umowa przewiduje jej tymczasowe stosowanie od dnia 1 lutego 2010 r. Państwa członkowskie powinny w związku z tym zostać zobowiązane do wdrożenia jej postanowień od tego dnia zgodnie z obowiązującym prawem krajowym. Odpowiednia deklaracja w tej sprawie zostanie złożona przy podpisaniu umowy,

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. W imieniu Rady

B. ASK

Przewodniczący

L 8/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.1.2010

ZAŁĄCZNIK Deklaracja, która ma zostać złożona w imieniu Unii Europejskiej przy podpisaniu Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów „Do czasu wejścia w życie niniejszej umowy, która nie ustanawia odstępstw od przepisów Unii Europejskiej lub jej państw członkowskich ani nie wprowadza do nich zmian, państwa członkowskie będą stosować niniejszą umowę tymczasowo w dobrej wierze w ramach ich obowiązującego prawa krajowego.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 8 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 32 z 201013.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2009 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego drewnianym pokryciom podłogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9427) (1)

 • Dz. U. L8 - 17 z 201013.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia podstawowych parametrów rejestrów licencji maszynisty i świadectw uzupełniających określonych w dyrektywie 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8278) (1)

 • Dz. U. L8 - 11 z 201013.1.2010

  Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

 • Dz. U. L8 - 7 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 23/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L8 - 5 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 22/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L8 - 3 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 21/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pistacchio Verde di Bronte (CHNP)]

 • Dz. U. L8 - 1 z 201013.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 20/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Arzùa-Ulloa (CHNP)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.