Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 80 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 254/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zatwierdzające program zwalczania Salmonelli w niektórych państwach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do statusu zwalczania Salmonelli w niektórych państwach trzecich (1)

Data ogłoszenia:2010-03-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 80 POZ 1

Strona 1 z 4
26.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 80/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 254/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zatwierdzające program zwalczania Salmonelli w niektórych państwach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do statusu zwalczania Salmonelli w niektórych państwach trzecich

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/539/EWG z dnia 15 października 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (1), w szczególności jej art. 21 ust. 1,

w prawodawstwie unijnym wykazów państw trzecich objętych tym rozporządzeniem, z których państwa członkowskie mogą dokonywać przywozu zwierząt, lub zachowanie w tych wykazach, uzależnione jest od przed­ łożenia Komisji przez dane państwo trzecie programu zwalczania Salmonelli, dającego gwarancje równoważne gwarancjom zawartym w narodowych programach zwal­ czania Salmonelli w państwach członkowskich.

(3)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania Salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czyn­ ników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność (2), w szczególności jego art. 10 ust. 2,

(4)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 584/2008 (4) programy zwalczania Salmonelli dotyczące indyków rozpłodowych i produkcyjnych, ich jaj wylęgo­ wych i jednodniowych piskląt, a także indyków rzeźnych i indyków przeznaczonych do odnowy populacji, okre­ ślone w rozporządzeniu (WE) nr 2160/2003, mają być stosowane od dnia 1 stycznia 2010 r. w Unii.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (3) stanowi, że towary objęte tym rozporządzeniem mogą być przywożone do Unii i mogą być przewożone przez jej terytorium jedynie z państw trzecich, terytoriów, stref lub grup wyszczegól­ nionych w załączniku I do tego rozporządzenia.

Kanada, Izrael i Stany Zjednoczone przedłożyły Komisji programy zwalczania Salmonelli dotyczące stad hodowla­ nych indyków, ich jaj wylęgowych i jednodniowych piskląt. Programy te stanowią gwarancje wymagane rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003, powinny zatem zostać zatwierdzone.

(5)

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 określa wymagania w zakresie zwalczania Salmonelli w różnych populacjach drobiu w Unii. Wpisanie do przewidzianych

(1) Dz.U. L 303 z 31.10.1990, s. 6. (2) Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 1. (3) Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1.

Niektóre państwa trzecie, obecnie ujęte w wykazie w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008, nie przedstawiły jeszcze Komisji żadnego programu zwalczania Salmonelli dotyczącego stad indyków, bądź też przedstawione przez nie programy nie stanowią gwarancji równoważnych gwarancjom wymaganym rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003. Dlatego też przywóz z tych państw trzecich indyków rozpłodowych i produkcyjnych, ich jaj wylęgowych i jednodniowych piskląt, a także indyków rzeźnych i indyków przeznaczo­ nych do odnowy populacji nie powinien już być dozwo­ lony od dnia 1 stycznia 2010 r.

(4) Dz.U. L 162 z 21.6.2008, s. 3.

L 80/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.3.2010

(6)

Izrael przedstawił Komisji program zwalczania Salmonelli dotyczący jednodniowych piskląt gatunku Gallus gallus przeznaczonych do stad kur niosek i brojlerów, uzupeł­ niający program zwalczania przedstawiony przez Izrael i zatwierdzony decyzją Komisji 2007/843/WE (1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 80 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L80 - 52 z 201026.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany decyzji 2008/911/WE ustanawiającej wykaz substancji ziołowych, preparatów i ich połączeń do użytku w tradycyjnych ziołowych produktach leczniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1867) (1)

 • Dz. U. L80 - 48 z 201026.3.2010

  Decyzja Rady 2010/179/WPZIB z dnia 11 marca 2010 r. wspierająca kontrolę uzbrojenia SEESAC na Bałkanach Zachodnich w ramach strategii UE w zakresie zwalczania nielegalnego gromadzenia broni strzeleckiej i lekkiej i amunicji do tych rodzajów broni oraz handlu nimi

 • Dz. U. L80 - 46 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 264/2010 z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L80 - 44 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 263/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L80 - 40 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 262/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające po raz 122. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L80 - 36 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 261/2010 z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w zakresie dostosowania opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków do wskaźnika inflacji

 • Dz. U. L80 - 34 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 260/2010 z dnia 25 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (ChNP)]

 • Dz. U. L80 - 32 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 259/2010 z dnia 25 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Colline Pontine (ChNP)]

 • Dz. U. L80 - 28 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 258/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych warunków dotyczących przywozu gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia pentachlorofenolem i dioksynami oraz w sprawie uchylenia decyzji 2008/352/UE (1)

 • Dz. U. L80 - 19 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 257/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające program ponownej oceny dopuszczonych dodatków do żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności (1)

 • Dz. U. L80 - 17 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 256/2010 z dnia 25 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Alubia de La Bañeza-León (ChOG)]

 • Dz. U. L80 - 10 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 255/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania przepływem ruchu lotniczego (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.