Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 80 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 255/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania przepływem ruchu lotniczego (1)

Data ogłoszenia:2010-03-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 80 POZ 10

Strona 1 z 7
L 80/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.3.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 255/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania przepływem ruchu lotniczego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie orga­ nizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w jednolitej euro­ pejskiej przestrzeni powietrznej (rozporządzenie w sprawie przestrzeni powietrznej) (1), w szczególności jego art. 6 ust. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Cywilnego (ICAO). Państwa członkowskie powinny zostać zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków zapewniających optymalizację przez centralny organ odpowiedzialny za ATFM ogólnych skutków środków ATFM dla europejskiej sieci zarządzania ruchem lotni­ czym (zwanej dalej „EATMN”).

(7)

Komisja zobowiązana jest ustanowić środki dotyczące zarządzania przepływem ruchu lotniczego (zwanego dalej „ATFM”) w celu optymalizacji dostępnej pojemności w zakresie wykorzystania przestrzeni powietrznej oraz usprawnienia procesów ATFM. Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) została upoważniona, zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 549/2004 z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającego ramy tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (rozporządzenia ramowego) (2), do opracowania przepisów wykonawczych w zakresie ATFM. Niniejsze rozporządzenie oparte jest na wynika­ jącym z tego upoważnienia sprawozdaniu z dnia 7 grudnia 2007 r. Jednolite stosowanie szczegółowych zasad i procedur w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia optymalnego poziomu wykorzystania dostępnej pojemności kontroli ruchu lotniczego poprzez efektywne zarządzanie funkcją ATFM oraz jej właściwe stosowanie. Niniejsze rozporządzenie nie obejmuje wojskowych działań operacyjnych i szkoleniowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 549/2004. Jednak wojskowe statki powietrzne eksploatowane w ramach ogólnego ruchu lotniczego powinny podlegać środkom ATFM, w sytuacji gdy wykonują lub zamierzają wyko­ nywać operacje w przestrzeni powietrznej lub w portach lotniczych podlegających środkom ATFM. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 549/2004, ustalając i wdrażając środki ATFM, należy zabezpieczyć podstawowe interesy obronne i w zakresie bezpieczeń­ stwa państw członkowskich. Organizacja Eurocontrol ustanowiła centralny organ odpowiedzialny za ATFM, zajmujący się planowaniem, koordynacją i realizacją środków ATFM, uwzględniając zalecenia Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa

Środki ATFM powinny opierać się na zasadach określo­ nych przez ICAO, a wszystkie strony uczestniczące w systemie ATFM powinny stosować się do zasad zapew­ niających bezpieczne wykorzystywanie pojemności kontroli ruchu lotniczego i w możliwe najszerszym zakresie. Środki ATFM powinny uwzględniać dostępność tras i przestrzeni powietrznej, w szczególności poprzez stoso­ wanie określonego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2150/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r., ustanawiającym wspólne zasady elastycznego wykorzystania przestrzeni powietrznej (3), elastycznego wykorzystania przestrzeni powietrznej przez wszystkie zainteresowane strony, w tym komórkę zarządzania przestrzenią powietrzną. W celu optymalizacji dostępnej pojemności EATMN, w tym portów lotniczych, należy ustanowić procedury mające na celu zwiększenie spójności pomiędzy przy­ działami czasu na start lub lądowanie w portach lotni­ czych i planami lotu. Należy przyznać państwom członkowskim i stronom uczestniczącym w procesach ATFM wystarczająco dużo czasu na spełnienie wymogów zarządzania przepływem ruchu lotniczego. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 80 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L80 - 52 z 201026.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany decyzji 2008/911/WE ustanawiającej wykaz substancji ziołowych, preparatów i ich połączeń do użytku w tradycyjnych ziołowych produktach leczniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1867) (1)

 • Dz. U. L80 - 48 z 201026.3.2010

  Decyzja Rady 2010/179/WPZIB z dnia 11 marca 2010 r. wspierająca kontrolę uzbrojenia SEESAC na Bałkanach Zachodnich w ramach strategii UE w zakresie zwalczania nielegalnego gromadzenia broni strzeleckiej i lekkiej i amunicji do tych rodzajów broni oraz handlu nimi

 • Dz. U. L80 - 46 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 264/2010 z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L80 - 44 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 263/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L80 - 40 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 262/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające po raz 122. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L80 - 36 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 261/2010 z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w zakresie dostosowania opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków do wskaźnika inflacji

 • Dz. U. L80 - 34 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 260/2010 z dnia 25 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (ChNP)]

 • Dz. U. L80 - 32 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 259/2010 z dnia 25 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Colline Pontine (ChNP)]

 • Dz. U. L80 - 28 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 258/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych warunków dotyczących przywozu gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia pentachlorofenolem i dioksynami oraz w sprawie uchylenia decyzji 2008/352/UE (1)

 • Dz. U. L80 - 19 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 257/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające program ponownej oceny dopuszczonych dodatków do żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności (1)

 • Dz. U. L80 - 17 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 256/2010 z dnia 25 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Alubia de La Bañeza-León (ChOG)]

 • Dz. U. L80 - 1 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 254/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zatwierdzające program zwalczania Salmonelli w niektórych państwach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do statusu zwalczania Salmonelli w niektórych państwach trzecich (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.