Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 80 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 257/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające program ponownej oceny dopuszczonych dodatków do żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności (1)

Data ogłoszenia:2010-03-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 80 POZ 19

Strona 1 z 7
26.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 80/19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 257/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające program ponownej oceny dopuszczonych dodatków do żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

Uwzględniając fakt, że substancje słodzące mają najnowsze oceny, powinno się je poddać ponownej ocenie jako ostatnie.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (1), w szczególności jego art. 32,

po konsultacji z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1333/2008 zobowiązuje Komisję do ustanowienia programu ponownej oceny, przeprowadzanej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeń­ stwa Żywności (zwany dalej „EFSA”), bezpieczeństwa dodatków do żywności, które zostały już dopuszczone w Unii przed 20 stycznia 2009 r.

Kolejność priorytetów w zakresie ponownej oceny obecnie dopuszczonych dodatków do żywności powinna być ustalona na podstawie następujących kryteriów: czasu, jaki upłynął od ostatniej oceny dodatków do żywności przeprowadzonej przez KNŻ lub EFSA, dostęp­ ności nowych dowodów naukowych, zakresu stosowania w żywności danego dodatku do żywności oraz narażenia ludzi na spożycie danego dodatku do żywności, uwzględ­ niając również wyniki sprawozdania Komisji na temat spożycia dodatków do żywności w Unii Europejskiej (3) z 2001 r. Sprawozdanie „Dodatki do żywności w Europie roku 2000 (4)”, przedłożone Komisji przez Nordycką Radę Ministrów, przedstawia dodatkowe informacje doty­ czące ustalania priorytetów w zakresie ponownej oceny dodatków do żywności.

(6)

(2)

W 2007 r. Komisja przedłożyła Parlamentowi Europej­ skiemu i Radzie sprawozdanie na temat postępów w ponownej ocenie dodatków do żywności (2). Sprawoz­ danie to zawiera podsumowanie ponownych ocen dodatków do żywności, jakie w ostatnim okresie podej­ mował Komitet Naukowy ds. Żywności („KNŻ”) oraz EFSA, a także opis związanych z nimi działań podjętych przez Komisję Europejską na podstawie opinii nauko­ wych.

(7)

Mając na względzie efektywność i cele praktyczne, ponowną ocenę należy w miarę możliwości przeprowa­ dzić grupując dodatki do żywności według głównego rodzaju pełnionej funkcji. EFSA powinien jednak mieć możliwość rozpoczęcia ponownej oceny dodatku do żywności lub grupy dodatków do żywności o wyższym priorytecie, na wniosek Komisji lub z własnej inicjatywy, jeżeli pojawią się nowe dowody naukowe, które będą wskazywały na możliwe zagrożenie dla zdrowia ludzi lub które w jakikolwiek sposób mogą mieć wpływ na ocenę bezpieczeństwa dodatku do żywności.

(3)

Rozpoczęto już w trybie priorytetowym ponowną ocenę barwników spożywczych, gdyż oceny KNŻ tych dodatków do żywności są najstarsze. Zakończono już ponowną ocenę niektórych barwników spożywczych (mianowicie E 102 tartrazyny, E 104 żółcieni chinoli­ nowej, E 110 żółcieni pomarańczowej FCF, E 124 pąsu 4R, E 129 czerwieni allura AC oraz E 122 karmoizyny, E 160d likopenu). Ponadto niektóre dodatki do żywności, takie jak E 234 nizyna oraz E 214–219 estry kwasu p-hydroksybenzoesowego, zostały w ostatnich latach poddane ponownej ocenie, gdyż proszono o nowe dane naukowe lub też stały się one dostępne w inny sposób. W związku z tym dodatki te nie wymagają ponownej oceny.

Terminy ponownej oceny należy ustalić zgodnie z kolejnością priorytetów. W uzasadnionych przypad­ kach oraz jedynie wówczas, gdy taka ponowna ocena może znacząco opóźnić ponowną ocenę innych dodatków do żywności, terminy ustanowione w niniejszym rozporządzeniu mogą ulec zmianie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 80 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L80 - 52 z 201026.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany decyzji 2008/911/WE ustanawiającej wykaz substancji ziołowych, preparatów i ich połączeń do użytku w tradycyjnych ziołowych produktach leczniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1867) (1)

 • Dz. U. L80 - 48 z 201026.3.2010

  Decyzja Rady 2010/179/WPZIB z dnia 11 marca 2010 r. wspierająca kontrolę uzbrojenia SEESAC na Bałkanach Zachodnich w ramach strategii UE w zakresie zwalczania nielegalnego gromadzenia broni strzeleckiej i lekkiej i amunicji do tych rodzajów broni oraz handlu nimi

 • Dz. U. L80 - 46 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 264/2010 z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L80 - 44 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 263/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L80 - 40 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 262/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające po raz 122. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L80 - 36 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 261/2010 z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w zakresie dostosowania opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków do wskaźnika inflacji

 • Dz. U. L80 - 34 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 260/2010 z dnia 25 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (ChNP)]

 • Dz. U. L80 - 32 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 259/2010 z dnia 25 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Colline Pontine (ChNP)]

 • Dz. U. L80 - 28 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 258/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych warunków dotyczących przywozu gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia pentachlorofenolem i dioksynami oraz w sprawie uchylenia decyzji 2008/352/UE (1)

 • Dz. U. L80 - 17 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 256/2010 z dnia 25 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Alubia de La Bañeza-León (ChOG)]

 • Dz. U. L80 - 10 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 255/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania przepływem ruchu lotniczego (1)

 • Dz. U. L80 - 1 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 254/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zatwierdzające program zwalczania Salmonelli w niektórych państwach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do statusu zwalczania Salmonelli w niektórych państwach trzecich (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.