Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 80 POZ 28

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 258/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych warunków dotyczących przywozu gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia pentachlorofenolem i dioksynami oraz w sprawie uchylenia decyzji 2008/352/UE (1)

Data ogłoszenia:2010-03-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 80 POZ 28

Strona 1 z 3
L 80/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.3.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 258/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych warunków dotyczących przywozu gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia pentachlorofenolem i dioksynami oraz w sprawie uchylenia decyzji 2008/352/UE

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawia­ jące procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (ii), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 53 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 przewidziano możliwość przyjęcia odpowiednich środków nadzwyczajnych w odniesieniu do żywności i pasz przywożonych z państwa trzeciego dla celów ochrony zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt lub środowiska, w przypadku gdy takie ryzyko nie może być w wystarczającym stopniu ograniczone za pomocą środków podjętych indywidualnie przez poszczególne państwa członkowskie. W lipcu 2007 r. stwierdzono w UE wysoki poziom pentachlorofenolu (PCP) i dioksyn w niektórych partiach gumy guar pochodzących lub wysyłanych z Indii. Takie zanieczyszczenie stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego w Unii Europejskiej, jeżeli nie zostaną powzięte żadne środki w celu zapobieżenia obecności pentachlorofenolu i dioksyn w gumie guar. W związku ze stwierdzeniem podwyższonych poziomów PCP i dioksyn w październiku 2007 r. Biuro ds. Żywności i Weterynarii Komisji Europejskiej (FVO) odbyło w trybie nagłym wizytę kontrolną w Indiach. Jej celem było zebranie informacji na temat potencjal­ nego źródła zanieczyszczenia i ocena środków kontroli stosowanych przez indyjskie organy w celu zapobieżenia ponownemu wystąpieniu tego zanieczyszczenia. Zespół przeprowadzający kontrolę stwierdził, że nie ma wystar­ czających danych, by ustalić przyczynę zanieczyszczenia, a dochodzenie organów indyjskich zostało przeprowa­ dzone niewłaściwie i nie dostarczyło żadnych wniosków. Zważywszy na dostępność pentachlorofenolanu sodu i jego zastosowanie w produkcji gumy guar oraz wobec faktu, że branża ta podlega w znacznym zakresie samoregulacji, prowadzone kontrole nie wystarczały, by zapobiec ponownemu wystąpieniu zanieczyszczenia. W związku z tym decyzja Komisji 2008/352/WE z dnia 29 kwietnia 2008 r. nakładająca szczególne warunki dotyczące gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów pentachlorofenolem i dioksynami (2) przewiduje, że do

każdej przesyłki gumy guar i złożonych środków spożywczych oraz mieszanek paszowych zawierających co najmniej 10 % gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii musi być dołączony oryginał sprawozdania anali­ tycznego zatwierdzonego przez przedstawiciela właści­ wych organów kraju, w którym znajduje się laborato­ rium; sprawozdanie musi wykazywać, że dany produkt nie zawiera więcej niż 0,01 mg/kg PCP. Właściwe organy w państwach członkowskich muszą pobierać i analizować próbki z przesyłek wspomnianych produktów z częstotliwością 5 % w celu sprawdzenia, czy nie został przekroczony poziom 0,01 mg/kg PCP. Wspólnotowe laboratorium referencyjne ds. dioksyn i PCB w paszy i żywności przeprowadziło badanie kore­ lacji między PCP i dioksynami w zanieczyszczonej gumie guar z Indii. Z badania można wywnioskować, że guma guar zawierająca PCP na poziomie poniżej 0,01 mg/kg nie zawiera niedopuszczalnych poziomów dioksyn.

(5)

(2)

W październiku 2009 r. FVO odbyło kolejną wizytę kontrolną, aby ocenić środki kontrolne wdrożone przez organy indyjskie w celu zapobieżenia zanieczyszczeniu gumy guar PCP i dioksynami oraz by zbadać przestrze­ ganie zaleceń z kontroli z października 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 80 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L80 - 52 z 201026.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany decyzji 2008/911/WE ustanawiającej wykaz substancji ziołowych, preparatów i ich połączeń do użytku w tradycyjnych ziołowych produktach leczniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1867) (1)

 • Dz. U. L80 - 48 z 201026.3.2010

  Decyzja Rady 2010/179/WPZIB z dnia 11 marca 2010 r. wspierająca kontrolę uzbrojenia SEESAC na Bałkanach Zachodnich w ramach strategii UE w zakresie zwalczania nielegalnego gromadzenia broni strzeleckiej i lekkiej i amunicji do tych rodzajów broni oraz handlu nimi

 • Dz. U. L80 - 46 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 264/2010 z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L80 - 44 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 263/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L80 - 40 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 262/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające po raz 122. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L80 - 36 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 261/2010 z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w zakresie dostosowania opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków do wskaźnika inflacji

 • Dz. U. L80 - 34 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 260/2010 z dnia 25 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (ChNP)]

 • Dz. U. L80 - 32 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 259/2010 z dnia 25 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Colline Pontine (ChNP)]

 • Dz. U. L80 - 19 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 257/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające program ponownej oceny dopuszczonych dodatków do żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności (1)

 • Dz. U. L80 - 17 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 256/2010 z dnia 25 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Alubia de La Bañeza-León (ChOG)]

 • Dz. U. L80 - 10 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 255/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania przepływem ruchu lotniczego (1)

 • Dz. U. L80 - 1 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 254/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zatwierdzające program zwalczania Salmonelli w niektórych państwach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do statusu zwalczania Salmonelli w niektórych państwach trzecich (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.