Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 80 POZ 36

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 261/2010 z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w zakresie dostosowania opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków do wskaźnika inflacji

Data ogłoszenia:2010-03-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 80 POZ 36

Strona 1 z 2
L 80/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.3.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 261/2010 z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w zakresie dostosowania opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków do wskaźnika inflacji

KOMISJA EUROPEJSKA, (7)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 297/95 aktua­ lizacji należy dokonać ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2010 r. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem pilnie wejść w życie i stosować się od tej daty,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 z dnia 10 lutego 1995 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Euro­ pejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych (1), w szczególności jego art. 12,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 297/95 wprowadza się następujące zmiany:

a także mając na uwadze, co następuje: 1) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

(1)

Zgodnie z art. 67 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe proce­ dury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego Europejską Agencję Leków (2) dochody Europejskiej Agencji Leków (zwanej dalej „Agencją”) składają się ze składki Unii oraz opłat wnoszonych do Agencji przez przedsiębiorstwa. W rozporządzeniu (WE) nr 297/95 ustanowiono kate­ gorie i poziomy takich opłat.

a) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i) w lit. a) wprowadza się następujące zmiany:

— w akapicie pierwszym kwotę „251 600 EUR” zastępuje się kwotą „254 100 EUR”,

(2)

Zgodnie z wymogiem art. 12 rozporządzenia (WE) nr 297/95 opłaty na rzecz Agencji są corocznie korygo­ wane w oparciu o wysokość wskaźnika inflacji.

— w akapicie drugim kwotę „25 200 EUR” zastę­ puje się kwotą „25 500 EUR”,

(3)

Należy zatem zaktualizować te opłaty w oparciu o wysokość wskaźnika inflacji w 2009 r. Wskaźnik inflacji w Unii, opublikowany przez Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich (Eurostat), wyniósł w 2009 r. 1 %.

— w akapicie trzecim kwotę „6 300 EUR” zastępuje się kwotą „6 400 EUR”;

(ii) w lit. b) wprowadza się następujące zmiany:

(4)

Dla uproszczenia, dostosowane poziomy opłat powinny zostać zaokrąglone do 100 EUR.

— w akapicie pierwszym kwotę „97 600 EUR” zastępuje się kwotą „98 600 EUR”,

(5)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozpo­ rządzenie (WE) nr 297/95.

— w akapicie drugim kwotę „162 600 EUR” zastę­ puje się kwotą „164 200 EUR”,

(6)

Ze względu na pewność prawną niniejszego rozporzą­ dzenia nie stosuje się do ważnych wniosków, które nie zostały rozpatrzone do dnia 1 kwietnia 2010 r.

— w akapicie trzecim kwotę „9 700 EUR” zastępuje się kwotą „9 800 EUR”,

(1) Dz.U. L 35 z 15.2.1995, s. 1. (2) Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1.

— w akapicie czwartym kwotę „6 300 EUR” zastę­ puje się kwotą „6 400 EUR”;

26.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 80/37

(iii) w lit. c) wprowadza się następujące zmiany: — w akapicie pierwszym kwotę „75 500 EUR” zastępuje się kwotą „76 300 EUR”, — w akapicie drugim kwoty „18 900 EUR do 56 600 EUR” zastępuje się kwotami „19 100 EUR do 57 200 EUR”, — w akapicie trzecim kwotę „6 300 EUR” zastępuje się kwotą „6 400 EUR”; b) W ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: (i) w lit. a) akapit pierwszy wprowadza się następujące zmiany: — kwotę „6 300 EUR” „6 400 EUR”; zastępuje się kwotą

3) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 80 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L80 - 52 z 201026.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany decyzji 2008/911/WE ustanawiającej wykaz substancji ziołowych, preparatów i ich połączeń do użytku w tradycyjnych ziołowych produktach leczniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1867) (1)

 • Dz. U. L80 - 48 z 201026.3.2010

  Decyzja Rady 2010/179/WPZIB z dnia 11 marca 2010 r. wspierająca kontrolę uzbrojenia SEESAC na Bałkanach Zachodnich w ramach strategii UE w zakresie zwalczania nielegalnego gromadzenia broni strzeleckiej i lekkiej i amunicji do tych rodzajów broni oraz handlu nimi

 • Dz. U. L80 - 46 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 264/2010 z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L80 - 44 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 263/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L80 - 40 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 262/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające po raz 122. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L80 - 34 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 260/2010 z dnia 25 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (ChNP)]

 • Dz. U. L80 - 32 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 259/2010 z dnia 25 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Colline Pontine (ChNP)]

 • Dz. U. L80 - 28 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 258/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych warunków dotyczących przywozu gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia pentachlorofenolem i dioksynami oraz w sprawie uchylenia decyzji 2008/352/UE (1)

 • Dz. U. L80 - 19 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 257/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające program ponownej oceny dopuszczonych dodatków do żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności (1)

 • Dz. U. L80 - 17 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 256/2010 z dnia 25 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Alubia de La Bañeza-León (ChOG)]

 • Dz. U. L80 - 10 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 255/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania przepływem ruchu lotniczego (1)

 • Dz. U. L80 - 1 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 254/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zatwierdzające program zwalczania Salmonelli w niektórych państwach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do statusu zwalczania Salmonelli w niektórych państwach trzecich (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.