Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 80 POZ 48

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/179/WPZIB z dnia 11 marca 2010 r. wspierająca kontrolę uzbrojenia SEESAC na Bałkanach Zachodnich w ramach strategii UE w zakresie zwalczania nielegalnego gromadzenia broni strzeleckiej i lekkiej i amunicji do tych rodzajów broni oraz handlu nimi

Data ogłoszenia:2010-03-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 80 POZ 48

Strona 1 z 4
L 80/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.3.2010

DECYZJE

DECYZJA RADY 2010/179/WPZIB z dnia 11 marca 2010 r. wspierająca kontrolę uzbrojenia SEESAC na Bałkanach Zachodnich w ramach strategii UE w zakresie zwalczania nielegalnego gromadzenia broni strzeleckiej i lekkiej i amunicji do tych rodzajów broni oraz handlu nimi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 26 ust. 2,

Cele realizowane przez SEESAC obejmują zapobieganie rozprzestrzenianiu i nadmiernemu gromadzeniu BSiL oraz amunicji do niej w Europie południowo-wschodniej. SEESAC kładzie szczególny nacisk na opracowywanie przedsięwzięć regionalnych służących rozwiązywaniu problemu transgranicznych przepływów broni.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Nadmierne i niekontrolowane gromadzenie i rozprowadzanie broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) spowo­ dowało brak poczucia bezpieczeństwa w Europie połu­ dniowo-wschodniej, zaostrzając konflikt w tym regionie i podważając budowanie pokoju po zakończeniu konfliktów, stanowiąc tym samym poważne zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w regionie.

UE poprzednio wspierała SEESAC decyzją Rady 2002/842/WPZiB z dnia 21 października 2002 r. w sprawie wykonania wspólnego działania 2002/589/WPZiB, następnie przedłużoną i zmienioną decyzjami Rady 2003/807/WPZiB z dnia 17 listopada 2003 r. oraz 2004/791/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. Rada pozytywnie oceniła realizację tych decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ RADY:

(2)

W dniach 15 i 16 grudnia 2005 r. Rada Europejska przyjęła strategię UE w zakresie zwalczania nielegalnego gromadzenia BSiL i amunicji do tych rodzajów broni oraz handlu nimi (strategia UE dotycząca BSiL), w której ustala się wytyczne dla działań UE w dziedzinie BSiL .

Artykuł 1 1. UE propaguje bezpieczeństwo i pokój na Bałkanach Zachodnich przez wspieranie skutecznej wielostronności i dla inicjatyw regionalnych mających na celu obniżanie ryzyka, jakie dla pokoju i bezpieczeństwa stanowi rozprzestrzenianie i nadmierne gromadzenie BSiL oraz amunicji do niej.

(3)

Jako cele strategii UE dotyczącej BSiL określa się propa­ gowanie wielostronności, by stworzyć mechanizmy – międzynarodowe, regionalne lub w obrębie UE i jej państw członkowskich – służące zwalczaniu dostaw i destabilizującego rozprowadzania BSiL i amunicji do niej. W strategii UE dotyczącej BSiL określa się także Bałkany Zachodnie jako jeden z regionów najbardziej dotkniętych nielegalnym handlem i nadmiernym nagro­ madzeniem broni.

2. Aby osiągnąć cel, o którym mowa w ust. 1, UE będzie wspierać przedsięwzięcie SEESAC mające na celu zmniejszenie zagrożenia, jakie stanowi BSiL dla bezpieczeństwa na Bałkanach Zachodnich. Działania, które będzie wspierać UE, mają nastę­ pujące konkretne cele:

— poprawę zarządzania niepewnymi i niestabilnymi zapasami broni i amunicji oraz bezpieczeństwa tych zapasów,

(4)

Pod auspicjami programu ONZ na rzecz rozwoju (UNDP ang. United Nations Development Programme) i w ramach poprzedniego Paktu Stabilności dla Europy PołudniowoWschodniej (znanego od roku 2008 jako Rada współ­ pracy regionalnej) utworzono centrum kontroli broni strzeleckiej i lekkiej dla Europy wschodniej i południowo-wschodniej (SEESAC ang. South Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons) z siedzibą w Belgradzie; SEESAC składa się z jednostki wsparcia technicznego wspierającej liczne działania operacyjne na szczeblu regionalnym i krajowym.

— zmniejszenie dostępnych zapasów broni i amunicji poprzez akcje niszczenia,

— polepszenie kontroli nad BSiL , również przez realizację międzynarodowych i krajowych przepisów dotyczących znakowania i śledzenia broni na Bałkanach Zachodnich oraz przez poprawę procesu rejestracji broni.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 80 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L80 - 52 z 201026.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany decyzji 2008/911/WE ustanawiającej wykaz substancji ziołowych, preparatów i ich połączeń do użytku w tradycyjnych ziołowych produktach leczniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1867) (1)

 • Dz. U. L80 - 46 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 264/2010 z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L80 - 44 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 263/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L80 - 40 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 262/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające po raz 122. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L80 - 36 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 261/2010 z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w zakresie dostosowania opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków do wskaźnika inflacji

 • Dz. U. L80 - 34 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 260/2010 z dnia 25 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (ChNP)]

 • Dz. U. L80 - 32 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 259/2010 z dnia 25 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Colline Pontine (ChNP)]

 • Dz. U. L80 - 28 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 258/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych warunków dotyczących przywozu gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia pentachlorofenolem i dioksynami oraz w sprawie uchylenia decyzji 2008/352/UE (1)

 • Dz. U. L80 - 19 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 257/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające program ponownej oceny dopuszczonych dodatków do żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności (1)

 • Dz. U. L80 - 17 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 256/2010 z dnia 25 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Alubia de La Bañeza-León (ChOG)]

 • Dz. U. L80 - 10 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 255/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania przepływem ruchu lotniczego (1)

 • Dz. U. L80 - 1 z 201026.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 254/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zatwierdzające program zwalczania Salmonelli w niektórych państwach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do statusu zwalczania Salmonelli w niektórych państwach trzecich (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.