Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 81 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 43/07 (ex N 64/07) i C 44/05 (ex NN 79/05, ex N 439/04) udzielanej przez Polskę na rzecz Huty Stalowa Wola SA (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1480) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 81 POZ 1

Strona 1 z 21
26.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/1

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 43/07 (ex N 64/07) i C 44/05 (ex NN 79/05, ex N 439/04) udzielanej przez Polskę na rzecz Huty Stalowa Wola SA (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1480)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/174/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(3)

2005 r., pismem z dnia 7 czerwca 2005 r., zarejestro­ wanym dnia 9 czerwca 2005 r. oraz pismem z dnia 2 września 2005 r., zarejestrowanym dnia 6 września 2005 r.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

W trakcie wymiany informacji okazało się, że część zgło­ szonych środków wdrożono z naruszeniem art. 88 ust. 3 Traktatu WE.

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami i uwzględniając otrzymane odpowiedzi,

(4)

Pismem z dnia 23 listopada 2005 r. Komisja powiado­ miła Polskę o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postę­ powania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do środków pomocy, o których mowa.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

1. PROCEDURA

(1)

Pismem z dnia 8 października 2004 r. Polska zgłosiła Komisji środki przyznane na wsparcie restrukturyzacji Huty Stalowa Wola SA (zwanej dalej „HSW”, „benefi­ cjentem” lub „przedsiębiorstwem”) celem uzyskania pewności prawnej, że środki te zostały przyznane przed dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i nie miały zastosowania po dniu przystąpienia, zatem nie stanowią nowej pomocy, która może być przed­ miotem badań Komisji na mocy art. 88 Traktatu WE. Polska wystąpiła do Komisji o zatwierdzenie środków pomocy jako pomocy na restrukturyzację w przypadku stwierdzenia przez Komisję, że środki te stanowią nową pomoc.

Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia postępowania okre­ ślonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE została opubliko­ wana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (1). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag dotyczących środka pomocy.

(6)

Władze polskie przedstawiły uwagi w piśmie z dnia 7 marca 2006 r., zarejestrowanym dnia 9 marca 2006 r. Uwag od stron trzecich nie otrzymano.

(7)

(2)

Komisja wystąpiła do Polski o przedstawienie dodatko­ wych informacji pismami z dnia 11 listopada 2004 r., z dnia 1 marca 2005 r., z dnia 27 kwietnia 2005 r. i z dnia 26 lipca 2005 r., na które Polska odpowiedziała, odpowiednio, pismem z dnia 31 stycznia 2005 r., zareje­ strowanym dnia 2 lutego 2005 r., pismem z dnia 4 kwietnia 2005 r., zarejestrowanym dnia 8 kwietnia

Decyzją z dnia 20 grudnia 2006 r. Komisja zakończyła formalne postępowanie wyjaśniające, uznając pomoc na rzecz restrukturyzacji HSW za zgodną ze wspólnym rynkiem („decyzja z dnia 20 grudnia 2006 r.”) (2). Badanie Komisji wykazało, że część pomocy została udzielona przed przystąpieniem Polski do UE (157 mln PLN lub 37,2 mln EUR (3), a część po jej przystąpieniu (66 mln PLN lub 15,6 mln EUR).

(1) Dz.U. C 34 z 10.2.2006, s. 5. (2) Dz.U. L 112 z 30.4.2007, s. 67. (3) Wszystkie kwoty podane przez władze polskie zostały przeliczone na euro (EUR) po kursie wymiany z dnia 15 stycznia 2008 r., wynoszącego 1 EUR = 4,22 PLN.

L 81/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.3.2010

(8)

Komisja podjęła decyzję z dnia 20 grudnia 2006 r. na podstawie planu restrukturyzacji HSW z lutego 2006 r. („plan lutowy”), przedłożonego przez Polskę w dniu 9 marca 2006 r. Po przyjęciu decyzji z dnia 20 grudnia 2006 r., pismem z dnia 2 lutego 2007 r. (zarejestrowanym w dniu 4 lutego 2007 r.) polskie władze zgłosiły zaktualizowaną wersję planu z listopada 2006 r. („plan listopadowy”). Polskie władze utrzymują, że z przyczyn administracyjnych nie były w stanie zgłosić Komisji zmiany planu wcześniej (4).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 81 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L81 - 19 z 201026.3.2010

    Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 18/05 (ex N 438/04, N 194/05 i PL 34/04) udzielonej przez Polskę na rzecz Stoczni Gdańsk (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5685) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.