Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 81 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 18/05 (ex N 438/04, N 194/05 i PL 34/04) udzielonej przez Polskę na rzecz Stoczni Gdańsk (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5685) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 81 POZ 19

Strona 1 z 46
26.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/19

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 18/05 (ex N 438/04, N 194/05 i PL 34/04) udzielonej przez Polskę na rzecz Stoczni Gdańsk (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5685)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/175/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag (1) zgodnie z przywołanymi artykułami i uwzględniając otrzymane odpowiedzi, a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1)

została zarejestrowana pod numerem PL 34/04. W piśmie z dnia 19 maja 2004 r. Komisja wezwała Polskę do przedłożenia pewnych brakujących doku­ mentów. Dokumenty te przekazano w dniu 16 czerwca 2004 r. Komisja zażądała dalszych informacji w pismach z dnia 30 lipca 2004 r., 8 października 2004 r., 23 listopada 2004 r. i 4 marca 2005 r., na które Polska odpowiedziała, odpowiednio, pismem z dnia 3 września 2004 r., zarejestrowanym dnia 7 września 2004 r., pismem z dnia 10 listopada 2004 r., zarejestrowanym dnia 15 listopada 2004 r., pismem z dnia 17 lutego 2005 r., zarejestrowanym dnia 21 lutego 2005 r., pismem z dnia 30 marca 2005 r., zarejestrowanym dnia 1 kwietnia 2005 r., oraz pismem z dnia 18 kwietnia 2005 r., zarejestrowanym dnia 20 kwietnia 2005 r.

Zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE Polska zgłosiła w piśmie z dnia 8 października 2004 r., zarejestro­ wanym tego samego dnia, środki pomocy restrukturyza­ cyjnej na rzecz przedsiębiorstwa Stocznia Gdańsk – Grupa Stoczni Gdynia SA (spółka akcyjna), zwanego dalej „Stocznią Gdańsk”. Polska poinformowała Komisję o tych środkach w celu uzyskania pewności prawnej, że środki zostały przyznane przed przystąpieniem, a tym samym nie stanowią nowej pomocy, która mogłaby zostać zbadana przez Komisję na mocy art. 88 Traktatu WE. Na wypadek gdyby Komisja uznała, że wspomniane środki stanowią nową pomoc, Polska zwróciła się do Komisji o ich zatwierdzenie jako pomocy restrukturyza­ cyjnej. Polska przekazała Komisji znowelizowany „Plan restrukturyzacji Stoczni Gdańsk” z marca 2004 r. Sprawa została zarejestrowana pod numerem N 438/04. Komisja poprosiła Polskę o dalsze informacje dotyczące sprawy N 438/04 w piśmie z dnia 11 listopada 2004 r., na które Polska odpowiedziała pismem z dnia 17 stycznia 2005 r., zarejestrowanym dnia 21 stycznia 2005 r. Na mocy postanowień zawartych w pkt 3 załącznika IV do traktatu o przystąpieniu, regulujących procedurę mechanizmu przejściowego, Polska zgłosiła wcześniej, w dniu 29 kwietnia 2004 r. środki restrukturyzacyjne na rzecz Stoczni Gdynia SA (Stocznia Gdynia, spółka akcyjna; zwana dalej „Stocznią Gdynia”), która w tym czasie była spółką macierzystą Stoczni Gdańsk. Sprawa

(4)

W piśmie z dnia 8 lutego 2005 r., zarejestrowanym w dniu 9 lutego 2005 r., Polska wyraziła zgodę na połą­ czenie obu spraw (N 438/04 i PL 34/04), ponieważ dotyczyły one dwóch spółek należących do tej samej grupy – Grupy Stoczni Gdynia. Informacje przekazywane później w odniesieniu do sprawy PL 34/04 były uzna­ wane za istotne również dla sprawy N 438/04.

(5)

Pismem z dnia 22 kwietnia 2005 r., zarejestrowanym tego samego dnia, Polska zgodziła się, aby Komisja potraktowała zgłoszenie sprawy PL 34/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. jako zgłoszenie na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do wszelkich środków, które zostałyby uznane za nową pomoc. Sprawie nadano nowy numer: N 194/05.

(2)

(6)

(3)

Dnia 1 czerwca 2005 r. Komisja przyjęła decyzję o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w odniesieniu do środków badanych w ramach spraw N 438/2004 i N 194/2005, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym (2), a następnie zwróciła się do Polski i zainteresowanych stron o zgłaszanie uwag.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 81 POZ 19 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L81 - 1 z 201026.3.2010

    Decyzja Komisji z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 43/07 (ex N 64/07) i C 44/05 (ex NN 79/05, ex N 439/04) udzielanej przez Polskę na rzecz Huty Stalowa Wola SA (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1480) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.