Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 82 POZ 3

Tytuł:

Protokół o sprostowaniu do Traktatu między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisanego w Atenach dnia 16 kwietnia 2003 roku(  Dz.U. L 236 z 23.9.2003) (Polskie wydanie specjalne z 23.9.2003)

Data ogłoszenia:2010-03-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 82 POZ 3

Strona 1 z 8
27.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

L 82/3

PROTOKÓŁ O SPROSTOWANIU DO TRAKTATU MIĘDZY KRÓLESTWEM BELGII, KRÓLESTWEM DANII, REPUBLIKĄ FEDERALNĄ NIEMIEC, REPUBLIKĄ GRECKĄ, KRÓLESTWEM HISZPANII, REPUBLIKĄ FRANCUSKĄ, IRLANDIĄ, REPUBLIKĄ WŁOSKĄ, WIELKIM KSIĘSTWEM LUKSEMBURGA, KRÓLESTWEM NIDERLANDÓW, REPUBLIKĄ AUSTRII, REPUBLIKĄ PORTUGALSKĄ, REPUBLIKĄ FINLANDII, KRÓLESTWEM SZWECJI, ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWEM WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ (PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ) A REPUBLIKĄ CZESKĄ, REPUBLIKĄ ESTOŃSKĄ, REPUBLIKĄ CYPRYJSKĄ, REPUBLIKĄ ŁOTEWSKĄ, REPUBLIKĄ LITEWSKĄ, REPUBLIKĄ WĘGIERSKĄ, REPUBLIKĄ MALTY, RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ, REPUBLIKĄ SŁOWENII, REPUBLIKĄ SŁOWACKĄ DOTYCZĄCEGO PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ, REPUBLIKI LITEWSKIEJ, REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ, REPUBLIKI MALTY, RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, REPUBLIKI SŁOWENII I REPUBLIKI SŁOWACKIEJ DO UNII EUROPEJSKIEJ, PODPISANEGO W ATENACH DNIA 16 KWIETNIA 2003 ROKU (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 236 z dnia 23 września 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne z 23 września 2003 r.) Niniejsze sprostowanie zostało sporządzone w drodze protokołu o sprostowaniu, podpisanego w Rzymie dnia 23 marca 2010 r., którego depozytariuszem jest rząd Republiki Włoskiej. 1. Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz traktaty je zmieniające lub uzupełniające dołączone do Aktu Przystąpienia (w porządku chronologicznym) a) Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (1957)

Artykuł Zamiast: Powinno być:

Artykuł 58

Artykuł 58 Na potrzeby stosowania postanowień niniejszego rozdziału spółki założone zgodnie z ustawodawstwem Państwa Członkowskiego i mające swą statu­ tową siedzibę, zarząd lub główne przedsiębiorstwo wewnątrz Wspól­ noty są traktowane jak osoby fizyczne mające przynależność Państw Członkowskich. Przez spółki rozumie się spółki prawa cywilnego lub handlowego, a także spółdzielnie oraz inne osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, z wyjątkiem spółek, których działal­ ność nie jest nastawiona na osiąganie zysków

Artykuł 58 Na potrzeby stosowania postanowień niniejszego rozdziału spółki założone zgodnie z ustawodawstwem Państwa Członkowskiego i mające swą statu­ tową siedzibę, zarząd lub główne przedsiębiorstwo wewnątrz Wspólnoty są traktowane jak osoby fizyczne mające obywatelstwo Państw Człon­ kowskich. Przez spółki rozumie się spółki prawa cywilnego lub handlowego, a także spółdzielnie oraz inne osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, z wyjątkiem tych, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysków 1. Postanowienia niniejszego tytułu stosują się do transportu kolejowego, drogowego i żeglugi śródlądowej. — prawa zrzeszania się w związki zawodowe i rokowań zbiorowych między pracodawcami i pracownikami. Państwa Członkowskie dokładają starań, aby utrzymać istniejącą równoważność systemów płatnych urlopów. Decyzje Rady lub Komisji, które nakładają zobowiązanie pieniężne na podmioty inne niż Państwa stanowią tytuł egzekucyjny.

Artykuł 84 ustęp 1

1. Postanowienia niniejszego tytułu stosują się do transportu kole­ jowego, drogowego i śródlądowego. — prawa zrzeszania się w związki zawodowe i sporów zbiorowych między pracodawcami i pracownikami. Państwa Członkowskie dokładają starań, aby utrzymać istniejącą równowagę systemów płatnych urlopów. Decyzje Rady lub Komisji, które nakładają zobowiązanie pieniężne na podmioty inne niż Państwa stanowią tytuł wykonawczy.

Artykuł 118 akapit pierwszy tiret siódme

Artykuł 120

Artykuł 192 akapit pierwszy

L 82/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.3.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 82 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L82 - 11 z 201027.3.2010

    Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/654/WE z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzeniu jednolitego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (  Dz.U. L 214 z 9.8.2008)

  • Dz. U. L82 - 1 z 201027.3.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 266/2010 z dnia 26 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.