Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 83 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 16 marca 2010 r. zmieniająca decyzję Rady 2009/459/WE w sprawie udzielenia Rumunii średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

Data ogłoszenia:2010-03-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 83 POZ 19

30.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 83/19

DECYZJA RADY z dnia 16 marca 2010 r. zmieniająca decyzję Rady 2009/459/WE w sprawie udzielenia Rumunii średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty (2010/183/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 332/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkow­ skich (1), w szczególności jego art. 5 akapit drugi w związku z art. 8 tego rozporządzenia, uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

„a) wdrożenie jasno określonego średniookresowego programu polityki budżetowej mającego na celu obniżenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych poniżej przewidzianej w Traktacie wartości referencyjnej wynoszącej 3 % PKB, w terminie zgodnym z zaleceniami Rady dla Rumunii przyjętymi w ramach procedury nadmiernego deficytu i zgodnie z przyjętą tam ścieżką konsolidacji;”; 2) w art. 3 ust. 5 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) przyjęcie i wykonanie rocznych budżetów na rok 2010 i lata następne, zgodnie ze ścieżką konsolidacji określoną w dodatkowym protokole ustaleń”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej notyfikacji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Rumunii. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Decyzją 2009/458/WE (2) Rada przyznała Rumunii pomoc wzajemną. Decyzją 2009/459/WE (3) Rada przy­ znała Rumunii średnioterminową pomoc finansową. Ze względu na poważny zasięg i charakter recesji gospo­ darczej, która dotknęła Rumunię, wymagane jest dosto­ sowanie warunków dotyczących polityki gospodarczej związanych z wypłatą transz pomocy finansowej, w celu uwzględnienia skutków większego niż przewidy­ wano spadku realnego PKB. W związku z tym należy odpowiednio zmienić decyzję 2009/459/WE,

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli dnia 16 marca 2010 r. W imieniu Rady

E. SALGADO

Artykuł 1 W decyzji 2009/459/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 ust. 5 lit. a) otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 53 z 23.2.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 150 z 13.6.2009, s. 6. (3) Dz.U. L 150 z 13.6.2009, s. 8.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 83 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L83 - 70 z 201030.3.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 22 marca 2010 r. dotyczące zakresu i skutków statusu banknotów i monet euro jako prawnego środka płatniczego

 • Dz. U. L83 - 65 z 201030.3.2010

  Zalecenie Rady dla Grecji z dnia 16 lutego 2010 r. mające na celu usunięcie niespójności z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej w Grecji oraz likwidację zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej

 • Dz. U. L83 - 62 z 201030.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie szczepień zapobiegawczych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków u kaczek krzyżówek w Portugalii oraz niektórych środków ograniczających przemieszczanie takiego drobiu i pochodzących od niego produktów (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1914)

 • Dz. U. L83 - 59 z 201030.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca załącznik III do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Polski i Portugalii za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1912) (1)

 • Dz. U. L83 - 24 z 201030.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2010 r. upoważniająca państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na mocy dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1610)

 • Dz. U. L83 - 23 z 201030.3.2010

  Decyzja Rady 2010/186/WPZiB z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2009/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

 • Dz. U. L83 - 22 z 201030.3.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/2/2010 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L83 - 20 z 201030.3.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/1/2010 z dnia 5 marca 2010 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/2/2009 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/3/2009 w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

 • Dz. U. L83 - 13 z 201030.3.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2010 r. wzywająca Grecję do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanemu za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L83 - 12 z 201030.3.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zalecenia 2010/190/UE mającego na celu usunięcie niespójności z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej w Grecji oraz likwidację zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej

 • Dz. U. L83 - 10 z 201030.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 269/2010 z dnia 29 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L83 - 8 z 201030.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 268/2010 z dnia 29 marca 2010 r. wykonujące dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostępu instytucji i organów Wspólnoty do zbiorów i usług danych przestrzennych państw członkowskich zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami

 • Dz. U. L83 - 1 z 201030.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 267/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych w sektorze ubezpieczeniowym (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.