Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 83 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2010 r. upoważniająca państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na mocy dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1610)

Data ogłoszenia:2010-03-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 83 POZ 24

Strona 1 z 28
L 83/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.3.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 marca 2010 r. upoważniająca państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na mocy dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1610) (2010/187/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2008/68/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (1), w szczególności jej art. 6 ust. 2 i art. 6 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Państwa członkowskie wymienione w załączniku do niniejszej decyzji upoważnia się do zastosowania odstępstw w nim okre­ ślonych w odniesieniu do transportu towarów niebezpiecznych na ich terytorium. Odstępstwa te stosuje się bez dyskryminacji. Artykuł 2 W załączniku I sekcja I.3, załączniku II sekcja II.3 oraz załącz­ niku III sekcja III.3 do dyrektywy 2008/68/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Załącznik I sekcja I.3, załącznik II sekcja II.3 oraz załącznik III sekcja III.3 do dyrektywy 2008/68/WE zawierają wykazy odstępstw krajowych, umożliwiających uwzględnienie szczególnych okoliczności krajowych. Wykazy te należy zaktualizować poprzez dodanie do nich nowych odstępstw krajowych. Ze względu na przejrzystość właściwe jest zastąpienie całości wspomnianych sekcji. Należy zatem 2008/68/WE. odpowiednio zmienić dyrektywę

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 25 marca 2010 r. W imieniu Komisji

Siim KALLAS

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ds. transportu towarów niebezpiecz­ nych, ustanowionego dyrektywą 2008/68/WE,

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 260 z 30.9.2008, s. 13.

30.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 83/25

ZAŁĄCZNIK W załączniku I sekcja I.3, załączniku II sekcja II.3 oraz załączniku III sekcja III.3 do dyrektywy 2008/68/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik I sekcja I.3. otrzymuje brzmienie: „I.3. Odstępstwa krajowe Odstępstwa dla państw członkowskich dotyczące transportu towarów niebezpiecznych na terytorium tych państw na podstawie art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/68/WE. Numeracja odstępstw: RO-a/bi/bii-MS-nn RO = transport drogowy a/bi/bii = art. 6 ust. 2 lit. a)/lit. b) ppkt (i)/lit. b) ppkt (ii) MS = skrót nazwy państwa członkowskiego nn = liczba porządkowa Na podstawie art. 6 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/68/WE BE Belgia RO–a–BE–1 Przedmiot: Klasa 1 – Małe ilości. Odniesienie do załącznika I sekcja I.1 do dyrektywy 2008/68/WE: 1.1.3.6. Treść załącznika do dyrektywy: Podpunkt 1.1.3.6 ogranicza do 20 kg ilość górniczych materiałów wybuchowych, które można przewozić w zwykłych pojazdach. Treść ustawodawstwa krajowego: Podmiotom gospodarczym ze składami odległymi od punktów zaopatrzenia można zezwolić na transport co najwyżej 25 kg dynamitu lub silnych materiałów wybuchowych i 300 detonatorów w zwykłych pojazdach silnikowych, z zastrzeżeniem warunków określonych przez służby ds. materiałów wybucho­ wych. Początkowe odniesienie do ustawodawstwa krajowego: Article 111 de l’arrźté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs. Termin ważności: 30 czerwca 2015 r. RO–a–BE–2 Przedmiot: Transport nieoczyszczonych pustych pojemników po produktach różnych klas. Odniesienie do załącznika I sekcja I.1 do dyrektywy 2008/68/WE: 5.4.1.1.6. Treść ustawodawstwa krajowego: Wskazanie w dokumencie przewozowym »nieoczyszczone puste opakowania po produktach różnych klas«. Początkowe odniesienie do ustawodawstwa krajowego: Dérogation 6-97. Uwagi: Odstępstwo zarejestrowane przez Komisję Europejską pod nr 21 (na mocy art. 6 ust. 10 dyrektywy 94/55/WE). Termin ważności: 30 czerwca 2015 r. RO–a–BE–3 Przedmiot: Przyjęcie RO–a–UK–4. Początkowe odniesienie do ustawodawstwa krajowego: Termin ważności: 30 czerwca 2015 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 83 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L83 - 70 z 201030.3.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 22 marca 2010 r. dotyczące zakresu i skutków statusu banknotów i monet euro jako prawnego środka płatniczego

 • Dz. U. L83 - 65 z 201030.3.2010

  Zalecenie Rady dla Grecji z dnia 16 lutego 2010 r. mające na celu usunięcie niespójności z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej w Grecji oraz likwidację zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej

 • Dz. U. L83 - 62 z 201030.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie szczepień zapobiegawczych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków u kaczek krzyżówek w Portugalii oraz niektórych środków ograniczających przemieszczanie takiego drobiu i pochodzących od niego produktów (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1914)

 • Dz. U. L83 - 59 z 201030.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca załącznik III do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Polski i Portugalii za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1912) (1)

 • Dz. U. L83 - 23 z 201030.3.2010

  Decyzja Rady 2010/186/WPZiB z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2009/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

 • Dz. U. L83 - 22 z 201030.3.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/2/2010 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L83 - 20 z 201030.3.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/1/2010 z dnia 5 marca 2010 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/2/2009 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/3/2009 w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

 • Dz. U. L83 - 19 z 201030.3.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 marca 2010 r. zmieniająca decyzję Rady 2009/459/WE w sprawie udzielenia Rumunii średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L83 - 13 z 201030.3.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2010 r. wzywająca Grecję do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanemu za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L83 - 12 z 201030.3.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zalecenia 2010/190/UE mającego na celu usunięcie niespójności z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej w Grecji oraz likwidację zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej

 • Dz. U. L83 - 10 z 201030.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 269/2010 z dnia 29 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L83 - 8 z 201030.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 268/2010 z dnia 29 marca 2010 r. wykonujące dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostępu instytucji i organów Wspólnoty do zbiorów i usług danych przestrzennych państw członkowskich zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami

 • Dz. U. L83 - 1 z 201030.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 267/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych w sektorze ubezpieczeniowym (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.