Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 83 POZ 65

Tytuł:

Zalecenie Rady dla Grecji z dnia 16 lutego 2010 r. mające na celu usunięcie niespójności z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej w Grecji oraz likwidację zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej

Data ogłoszenia:2010-03-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 83 POZ 65

Strona 1 z 6
30.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 83/65

ZALECENIA

ZALECENIE RADY DLA GRECJI z dnia 16 lutego 2010 r. mające na celu usunięcie niespójności z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej w Grecji oraz likwidację zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej (2010/190/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 121 ust. 4,

uwzględniając zalecenie Komisji,

w której ogólne wytyczne polityki gospodarczej (1) stanowią ogólne ramy odniesienia dla reform struktural­ nych w Unii i strefie euro. W wytycznych tych państwom członkowskim zaleca się przestrzeganie swoich średniookresowych celów budżetowych oraz podjęcie skutecznych działań w celu zapewnienia szyb­ kiej korekty nadmiernych deficytów, a także dążenie do skorygowania deficytu obrotów bieżących przez wdra­ żanie reform strukturalnych, zwiększanie konkurencyj­ ności zewnętrznej i odpowiednią politykę budżetową.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

W ubiegłym roku sytuacja makroekonomiczna i budżetowa Grecji znacznie się pogorszyła, a stan finansów publicznych tego kraju uległ dużo więk­ szemu pogorszeniu niż można by oczekiwać w związku z osłabieniem koniunktury. Taki rozwój wypadków jest głównie uwarunkowany czynnikami krajowymi, które działają od dłuższego czasu i doprowadziły do pogłę­ bienia zadłużenia zagranicznego netto greckiej gospo­ darki oraz poważnych i trwałych zaburzeń równowagi zewnętrznej, odzwierciedlając znaczną utratę konkuren­ cyjności oraz istotne pogorszenie sytuacji budżetowej.

(2)

Do słabych wyników gospodarczych i budżetowych przyczyniły się krajowa polityka budżetowa, niska wydaj­ ność administracji publicznej oraz brak reform struktu­ ralnych (we wszystkich tych obszarach według wskaź­ ników Grecja wypada słabo w międzynarodowych anali­ zach porównawczych).

W tym kontekście, w odniesieniu do głębokich problemów strukturalnych, jakich doświadcza gospo­ darka Grecji w zakresie budżetu, rynku pracy i rynków produktowych, Rada w swoim zaleceniu z dnia 25 czerwca 2009 r. (2) stwierdziła, że w przypadku Grecji „niezbędna staje się intensyfikacja działań zmierza­ jących do rozwiązania kwestii zaburzeń równowagi makroekonomicznej i problemów strukturalnych gospo­ darki greckiej” i skierowała do tego kraju zalecenia, w tym dotyczące kontynuowania konsolidacji budże­ towej, zwiększenia konkurencji w sektorze usług specja­ listycznych, przeprowadzenia reform na rzecz zwięk­ szenia nakładów na badania i rozwój, bardziej efektyw­ nego wykorzystania funduszy strukturalnych, reformy administracji publicznej oraz zastosowania szeregu środków dotyczących rynku pracy w ramach zintegrowa­ nego podejścia opartego na elastycznym rynku pracy i bezpieczeństwie socjalnym (flexicurity). Jednocześnie Rada zaleciła Grecji, jako państwu należącemu do strefy euro, zapewnienie stabilności oraz poprawę jakości finansów publicznych, modernizację administracji publicznej i wdrożenie wspólnych zasad unijnych doty­ czących elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity).

(3)

Obecne okoliczności stanowią poważne wyzwanie dla stabilności gospodarki Grecji w perspektywie długotermi­ nowej, a jej sytuacja gospodarcza i budżetowa może mieć negatywne skutki uboczne dla innych państw należących do strefy euro, o czym świadczą zmiany oprocentowania obligacji rządowych w szeregu państw członkowskich. Obecna sytuacja stwarza również zagrożenie dla prawid­ łowego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej.

(6)

Polityka gospodarcza i budżetowa Grecji nie jest zgodna ani z zaleceniami wydanymi dla Grecji na podstawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej, ani z zaleceniami wydanymi dla państw członkowskich nale­ żących do strefy euro określonymi w zaleceniach Rady z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 83 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L83 - 70 z 201030.3.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 22 marca 2010 r. dotyczące zakresu i skutków statusu banknotów i monet euro jako prawnego środka płatniczego

 • Dz. U. L83 - 62 z 201030.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie szczepień zapobiegawczych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków u kaczek krzyżówek w Portugalii oraz niektórych środków ograniczających przemieszczanie takiego drobiu i pochodzących od niego produktów (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1914)

 • Dz. U. L83 - 59 z 201030.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca załącznik III do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Polski i Portugalii za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1912) (1)

 • Dz. U. L83 - 24 z 201030.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2010 r. upoważniająca państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na mocy dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1610)

 • Dz. U. L83 - 23 z 201030.3.2010

  Decyzja Rady 2010/186/WPZiB z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2009/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

 • Dz. U. L83 - 22 z 201030.3.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/2/2010 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L83 - 20 z 201030.3.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/1/2010 z dnia 5 marca 2010 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/2/2009 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/3/2009 w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

 • Dz. U. L83 - 19 z 201030.3.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 marca 2010 r. zmieniająca decyzję Rady 2009/459/WE w sprawie udzielenia Rumunii średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L83 - 13 z 201030.3.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2010 r. wzywająca Grecję do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanemu za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L83 - 12 z 201030.3.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zalecenia 2010/190/UE mającego na celu usunięcie niespójności z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej w Grecji oraz likwidację zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej

 • Dz. U. L83 - 10 z 201030.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 269/2010 z dnia 29 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L83 - 8 z 201030.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 268/2010 z dnia 29 marca 2010 r. wykonujące dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostępu instytucji i organów Wspólnoty do zbiorów i usług danych przestrzennych państw członkowskich zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami

 • Dz. U. L83 - 1 z 201030.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 267/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych w sektorze ubezpieczeniowym (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.