Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 83 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 268/2010 z dnia 29 marca 2010 r. wykonujące dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostępu instytucji i organów Wspólnoty do zbiorów i usług danych przestrzennych państw członkowskich zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami

Data ogłoszenia:2010-03-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 83 POZ 8

Strona 1 z 2
L 83/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.3.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 268/2010 z dnia 29 marca 2010 r. wykonujące dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostępu instytucji i organów Wspólnoty do zbiorów i usług danych przestrzennych państw członkowskich zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (1), w szczególności jej art. 17 ust. 8, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

niniejszego rozporządzenia z chwilą przedłużenia lub wygaśnięcia wymienionych porozumień, lecz nie później niż w terminie trzech lat od daty wejścia w życie niniej­ szego rozporządzenia.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 22 dyrektywy 2007/2/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Dyrektywa 2007/2/WE wymaga, aby państwa członkow­ skie umożliwiały instytucjom i organom Wspólnoty dostęp do zbiorów i usług danych przestrzennych zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami. Aby zagwarantować spójne podejście do przepisu doty­ czącego dostępu do zbiorów i usług danych przestrzen­ nych, niniejsze rozporządzenie powinno określać mini­ malne warunki, które muszą być spełnione. Dyrektywa 2007/2/WE dopuszcza odstępstwa dotyczące dostępu do danych zgodnie z art. 17 ust. 7. Jednakże nawet w przypadku zastosowania tych odstępstw państwa członkowskie mogą narzucić środki, takie jak środki bezpieczeństwa, które instytucje i organy Wspól­ noty muszą podjąć, aby mieć dostęp do wymienionych zbiorów danych i usług. We wszelkich porozumieniach, włącznie z porozumieniami licencyjnymi, umowach i wymianach listów elektronicznych lub innych uzgodnieniach doty­ czących dostępu instytucji i organów Wspólnoty do zbiorów i usług danych przestrzennych państw człon­ kowskich i ich organów publicznych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem stosuje się terminologię ustanowioną w art. 3 dyrektywy 2007/2/WE. Aby realizować swoje publiczne zadania oraz przyczy­ niać się do wdrażania europejskiej polityki związanej ze środowiskiem, instytucje i organy Wspólnoty powinny móc udostępniać zbiory i usługi danych przestrzennych wykonawcom pracującym w ich imieniu. Ogólnym wymogiem jest, że porozumienia powinny być zgodne z niniejszym rozporządzeniem w terminie osiem­ nastu miesięcy po jego wejściu w życie. Należy jednak przewidzieć przepisy przejściowe, ponieważ wcześniejsze porozumienia mogą wciąż obowiązywać. Porozumienia obowiązujące w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia należy zatem uzgodnić z przepisami

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsze rozporządzenie ustanawia zharmonizowane warunki dostępu do zbiorów i usług danych przestrzennych, zgodnie z art. 17 dyrektywy 2007/2/WE. Artykuł 2 Ograniczenia dostępu Na wniosek instytucji lub organu Wspólnoty państwo człon­ kowskie podaje powody wszelkiego ograniczenia we wspólnym korzystaniu na mocy art. 17 ust. 7 dyrektywy 2007/2/WE. Państwa członkowskie mogą podać, na jakich warunkach dostęp ograniczony zgodnie z art. 17 ust. 7 może być możliwy. Artykuł 3 Porozumienia 1. Wszelkie porozumienia dotyczące dostępu do zbiorów i usług danych przestrzennych muszą być zgodne z wymogami niniejszego rozporządzenia. 2. Definicje ustanowione w art. 3 dyrektywy 2007/2/WE są stosowane we wszystkich porozumieniach dotyczących dostępu do zbiorów i usług danych przestrzennych. Artykuł 4 Korzystanie ze zbiorów i usług danych przestrzennych 1. Instytucje i organy Wspólnoty mogą udostępniać zbiory i usługi danych przestrzennych wykonawcom działającym w ich imieniu. 2. W przypadku udostępniania zbiorów i usług danych prze­ strzennych zgodnie z ust. 1 instytucje i organy Wspólnoty dokładają wszelkich starań, aby uniknąć nieuprawnionego wykorzystania zbiorów i usług danych przestrzennych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 83 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L83 - 70 z 201030.3.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 22 marca 2010 r. dotyczące zakresu i skutków statusu banknotów i monet euro jako prawnego środka płatniczego

 • Dz. U. L83 - 65 z 201030.3.2010

  Zalecenie Rady dla Grecji z dnia 16 lutego 2010 r. mające na celu usunięcie niespójności z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej w Grecji oraz likwidację zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej

 • Dz. U. L83 - 62 z 201030.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie szczepień zapobiegawczych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków u kaczek krzyżówek w Portugalii oraz niektórych środków ograniczających przemieszczanie takiego drobiu i pochodzących od niego produktów (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1914)

 • Dz. U. L83 - 59 z 201030.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca załącznik III do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Polski i Portugalii za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1912) (1)

 • Dz. U. L83 - 24 z 201030.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2010 r. upoważniająca państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na mocy dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1610)

 • Dz. U. L83 - 23 z 201030.3.2010

  Decyzja Rady 2010/186/WPZiB z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2009/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

 • Dz. U. L83 - 22 z 201030.3.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/2/2010 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L83 - 20 z 201030.3.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/1/2010 z dnia 5 marca 2010 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/2/2009 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/3/2009 w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

 • Dz. U. L83 - 19 z 201030.3.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 marca 2010 r. zmieniająca decyzję Rady 2009/459/WE w sprawie udzielenia Rumunii średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L83 - 13 z 201030.3.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2010 r. wzywająca Grecję do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanemu za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L83 - 12 z 201030.3.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zalecenia 2010/190/UE mającego na celu usunięcie niespójności z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej w Grecji oraz likwidację zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej

 • Dz. U. L83 - 10 z 201030.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 269/2010 z dnia 29 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L83 - 1 z 201030.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 267/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych w sektorze ubezpieczeniowym (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.