Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 84 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 271/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do unijnego logo produkcji ekologicznej

Data ogłoszenia:2010-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 84 POZ 19

Strona 1 z 3
31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 271/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do unijnego logo produkcji ekologicznej

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporzą­ dzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 25 ust. 3, art. 38 lit. b) i art. 40, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zebrania propozycji nowego logo Komisja zorga­ nizowała konkurs adresowany do studentów sztuk pięk­ nych i wzornictwa państw członkowskich. Niezależne jury wyłoniło 10 najlepszych prac i przedstawiło ich ranking. W wyniku dalszej analizy uwzględniającej aspekty własności intelektualnej wybrano trzy najlepsze propozycje spełniające te kryteria, które zostały następnie udostępnione w Internecie w okresie od dnia 7 grudnia 2009 r. do dnia 31 stycznia 2010 r. Propozycja logo wybrana przez większość odwiedzających stronę interne­ tową w tym okresie powinna zostać przyjęta jako nowe unijne logo produkcji ekologicznej.

Artykuł 24 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 stanowi, że logo wspólnotowe jest jednym z obowiązkowych oznaczeń, które należy umieścić na opakowaniu produktów opatrzonych terminem odnoszącym się do ekologicznej metody produkcji, zgodnie z art. 23 ust. 1, oraz że stosowanie przedmiotowego logo jest opcjonalne dla produktów przywożonych z państw trze­ cich. W art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 zezwala się na stosowanie logo wspólnotowego w znakowaniu, prezentowaniu i reklamie produktów spełniających wymogi określone w wymienionym rozpo­ rządzeniu. Doświadczenie wynikające ze stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożyw­ czych (2), zastąpionego rozporządzeniem (WE) nr 824/2007, pokazuje, że dobrowolne stosowanie logo wspólnotowego już nie spełnia oczekiwań ani podmiotów gospodarczych działających w sektorze, ani konsumentów. Do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (3) należy wprowa­ dzić nowe zasady dotyczące logo. Zasady te powinny sprawić, że logo będzie lepiej dostosowane do potrzeb wynikających z rozwoju sektora, w szczególności umoż­ liwiając lepszą identyfikację przez konsumenta produktów ekologicznych objętych rozporządzeniami UE dotyczącymi produkcji ekologicznej. W następstwie wejścia w życie traktatu z Lizbony właściwe jest posługiwanie się określeniem „unijne logo produkcji ekologicznej” zamiast „wspólnotowe logo produkcji ekologicznej”.

(6)

Wprowadzenie z dniem 1 lipca 2010 r. zmiany unijnego logo produkcji ekologicznej nie powinno zakłócać rynku. W szczególności należy umożliwić sprzedaż produktów ekologicznych wprowadzonych do obrotu bez obowiąz­ kowych oznaczeń wymaganych artykułem 24 rozporzą­ dzenia (WE) nr 834/2007, o ile przedmiotowe produkty są zgodne z przepisami rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 lub rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

(7)

(2)

Aby umożliwić stosowanie logo od momentu, kiedy stanie się obowiązkowe zgodnie z prawodawstwem UE, a także aby zapewnić skuteczne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, zagwarantować uczciwą konkurencję oraz chronić interes konsumentów, nowe unijne logo produkcji ekologicznej zostało zarejestrowane jako Zbio­ rowy Znak Rolnictwa Ekologicznego w Urzędzie Włas­ ności Intelektualnej Beneluksu. W związku z tym zaczęło obowiązywać, jest chronione i można je stosować. Logo zostanie również zarejestrowane w rejestrach wspól­ notowym i międzynarodowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 84 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L84 - 59 z 201031.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2010/2003 z dnia 14 listopada 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 800/1999 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych dla produktów rolnych (  Dz.U. L 297 z 15.11.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 40, s. 507)

 • Dz. U. L84 - 56 z 201031.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynatu (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1931)

 • Dz. U. L84 - 52 z 201031.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2010 r. wyłączająca poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu w Anglii, Szkocji i Walii z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1920) (1)

 • Dz. U. L84 - 50 z 201031.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 274/2010 z dnia 30 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L84 - 25 z 201031.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 273/2010 z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L84 - 23 z 201031.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 272/2010 z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 972/2006 ustanawiające szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu ryżu Basmati oraz przejściowego systemu kontroli w celu określenia jego pochodzenia

 • Dz. U. L84 - 13 z 201031.3.2010

  Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) nr 270/2010 z dnia 29 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 452/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L84 - 1 z 201031.3.2010

  Dyrektywa Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.