Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 84 POZ 23

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 272/2010 z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 972/2006 ustanawiające szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu ryżu Basmati oraz przejściowego systemu kontroli w celu określenia jego pochodzenia

Data ogłoszenia:2010-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 84 POZ 23

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/23

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 272/2010 z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 972/2006 ustanawiające szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu ryżu Basmati oraz przejściowego systemu kontroli w celu określenia jego pochodzenia

KOMISJA EUROPEJSKA,

nego Basmati odmian wymienionych w załączniku XVIII do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 138 i 143 w związku z art. 4,

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 972/2006, jeżeli wyniki testów przeprowadzonych przez państwa członkowskie na przywożonym ryżu Basmati wykażą, że analizowany produkt nie odpowiada temu, co wskazane jest w certyfikacie autentyczności, stosuje się należności przywozowe dla ryżu łuskanego. Przepis ten nie wskazuje w tym względzie na żadną tolerancję obecności ryżu nieodpowiadającego odmianom wymienionym w załączniku XVIII do rozpo­ rządzenia (WE) nr 1234/2007.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Indiami na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r. dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście konce­ syjnej WE CXL załączonej do GATT 1994 (2), zatwier­ dzone decyzją Rady 2004/617/WE (3), przewiduje, że należności przywozowe stosowane przy przywozie ryżu łuskanego niektórych odmian ryżu Basmati pochodzą­ cego z Indii wynoszą zero.

(5)

(2)

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Pakistanem na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r. dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście konce­ syjnej WE CXL załączonej do GATT 1994 (4), zatwier­ dzone decyzją Rady 2004/618/WE (5), przewiduje, że należności przywozowe stosowane przy przywozie ryżu łuskanego niektórych odmian ryżu Basmati pochodzą­ cego z Indii wynoszą zero.

Warunki dotyczące produkcji ryżu Basmati i handlu nim sprawiają, że niezwykle trudne jest zagwarantowanie, by każda partia składała się w 100 % z ryżu Basmati odmian wymienionych w załączniku XVIII do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. W celu umożliwienia efektywnego napływu ryżu Basmati do Unii Europejskiej i uwzględniając fakt, że nie funkcjonuje jeszcze system kontroli UE oparty na DNA, w związku z czym państwa członkowskie mogą stosować własne protokoły kontroli z co najmniej 5 % niepewnych wyników kontroli kumu­ latywnie w każdym zakresie tolerancji, należy ustalić 5 % tolerancji dla obecności w przywożonym ryżu Basmati ryżu długoziarnistego nieodpowiadającego żadnej z odmian wymienionych w wymienionym załączniku XVIII.

(6)

(3)

Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 972/2006 (6) przewiduje, że jego przepisy stosuje się do ryżu łuska­

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L 299 279 279 279 279 176 z z z z z z 16.11.2007, s. 1. 28.8.2004, s. 19. 28.8.2004, s. 17. 28.8.2004, s. 25. 28.8.2004, s. 23. 30.06.2006, s. 53.

W celu rozszerzenia pozytywnego wpływu tego środka na wszystkich zainteresowanych importerów należy prze­ widzieć zastosowanie tego zakresu tolerancji do każdego przywozu ryżu Basmati, w przypadku którego właściwe władze państw członkowskich nie podjęły jeszcze decyzji o dopuszczalności danej partii.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 )

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 972/2006.

L 84/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2010

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

Artykuł 2 Artykuł 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 972/2006 zmieniony art. 1 niniejszego rozporządzenia stosuje się także do przywozu ryżu Basmati dokonanego przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, dla którego właściwe władze państwa człon­ kowskiego nie ustaliły jeszcze ostatecznie, czy kwalifikuje się on do zerowej stawki należności przywozowej, o której mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 972/2006 dodaje się zdanie o następującym brzmieniu: „Dopuszczalna jest jednak obecność nie więcej niż 5 % ryżu łuskanego oznaczonego kodem CN 1006 20 17 lub CN 1006 20 98, nieodpowiadającego żadnej z odmian wymie­ nionych w załączniku XVIII do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (*) ___________ (*) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.”.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 2 przestanie obowiązywać z końcem dwunastego miesiąca od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 30 marca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 84 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L84 - 59 z 201031.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2010/2003 z dnia 14 listopada 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 800/1999 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych dla produktów rolnych (  Dz.U. L 297 z 15.11.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 40, s. 507)

 • Dz. U. L84 - 56 z 201031.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynatu (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1931)

 • Dz. U. L84 - 52 z 201031.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2010 r. wyłączająca poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu w Anglii, Szkocji i Walii z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1920) (1)

 • Dz. U. L84 - 50 z 201031.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 274/2010 z dnia 30 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L84 - 25 z 201031.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 273/2010 z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L84 - 19 z 201031.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 271/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do unijnego logo produkcji ekologicznej

 • Dz. U. L84 - 13 z 201031.3.2010

  Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) nr 270/2010 z dnia 29 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 452/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L84 - 1 z 201031.3.2010

  Dyrektywa Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.