Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 84 POZ 52

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2010 r. wyłączająca poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu w Anglii, Szkocji i Walii z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1920) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 84 POZ 52

Strona 1 z 4
L 84/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 marca 2010 r. wyłączająca poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu w Anglii, Szkocji i Walii z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1920)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/192/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

czych, stosuje się także do tych obniżonych zobowiązań, zgodnie z art. 27 tej dyrektywy.

(3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług poczto­ wych (1) w szczególności jej art. 30 ust. 5 i 6, uwzględniając wniosek złożony przez przedsiębiorstwo Shell U.K. Limited (zwane dalej „Shell”) drogą elektroniczną w dniu 15 października 2009 r., po skonsultowaniu się z Komitetem Doradczym ds. Zamówień Publicznych, a także mając na uwadze, co następuje:

I. STAN FAKTYCZNY (1)

W dniu 15 października 2009 r. przedsiębiorstwo Shell przesłało Komisji pocztą elektroniczną wniosek na mocy art. 30 ust. 5 dyrektywy 2004/17/WE. Zgodnie z art. 30 ust. 5 akapit pierwszy Komisja poinformowała władze Zjednoczonego Królestwa o fakcie otrzymania wniosku pismem z dnia 21 października 2009 r., na które władze Zjednoczonego Królestwa odpowiedziały pocztą elektro­ niczną w dniu 16 listopada 2009 r. W dniu 17 listopada 2009 r. Komisja pocztą elektroniczną zwróciła się do przedsiębiorstwa Shell o udzielenie dodatkowych infor­ macji, które przedsiębiorstwo Shell przekazało pocztą elektroniczną w dniu 25 listopada 2009 r. Wniosek złożony przez przedsiębiorstwo Shell dotyczy poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu w Anglii, Szkocji i Walii. Zgodnie z poprzednimi decyzjami Komisji w sprawie połączeń (2), we wniosku opisano trzy różne rodzaje działalności przedsiębiorstwa Shell, a mianowicie: a) poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego; b) produkcję ropy naftowej; oraz c) produkcję gazu ziemnego. Zgodnie z wyżej wymienionymi decyzjami Komisji „produkcja” do celów niniejszej decyzji obejmuje również „rozwój”, czyli tworzenie odpowiedniej infrastruktury dla przyszłej produkcji (platformy naftowe, rurociągi, termi­ nale itp.).

(4)

Zgodnie z art. 27 dyrektywy 2004/17/WE podmioty zamawiające prowadzące działalność w zakresie poszuki­ wania lub wydobycia ropy naftowej lub gazu w Zjednoczonym Królestwie były upoważnione do stoso­ wania alternatywnego systemu zamiast normalnej proce­ dury. Z zastosowania alternatywnego systemu wynikały określone obowiązki statystyczne oraz obowiązek prze­ strzegania zasad niedyskryminacji i konkurencyjności przy udzielaniu zamówień na dostawy, roboty budow­ lane i usługi, w szczególności w zakresie udostępniania wykonawcom informacji o planowanych zamówieniach. Mechanizm opisany w art. 30, dotyczący zwolnienia z przepisów dyrektywy 2004/17/WE w określonych okolicznościach i dla określonych podmiotów gospodar­

(2)

(1) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1.

(2) Zob. w szczególności decyzję Komisji 2004/284/WE z dnia 29 września 1999 r. uznającą koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (sprawa IV/M.1383 – Exxon/Mobil) oraz kolejne decyzje, m.in. decyzję Komisji z dnia 3 maja 2007 r. uznającą koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (sprawa COMP/M.4545 – Statoil/Hydro) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004.

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/53

II. RAMY PRAWNE (5)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 84 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L84 - 59 z 201031.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2010/2003 z dnia 14 listopada 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 800/1999 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych dla produktów rolnych (  Dz.U. L 297 z 15.11.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 40, s. 507)

 • Dz. U. L84 - 56 z 201031.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynatu (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1931)

 • Dz. U. L84 - 50 z 201031.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 274/2010 z dnia 30 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L84 - 25 z 201031.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 273/2010 z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L84 - 23 z 201031.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 272/2010 z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 972/2006 ustanawiające szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu ryżu Basmati oraz przejściowego systemu kontroli w celu określenia jego pochodzenia

 • Dz. U. L84 - 19 z 201031.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 271/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do unijnego logo produkcji ekologicznej

 • Dz. U. L84 - 13 z 201031.3.2010

  Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) nr 270/2010 z dnia 29 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 452/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L84 - 1 z 201031.3.2010

  Dyrektywa Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.