Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 84 POZ 56

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynatu (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1931)

Data ogłoszenia:2010-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 84 POZ 56

Strona 1 z 2
L 84/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynatu (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1931)

(Jedynie teksty w języku niemieckim i francuskim są autentyczne)

(2010/193/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 16 ust. 1 akapit piąty oraz art. 20 ust. 2 akapit piąty, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

obszarach nie ma już potrzeby stosowania planów zwal­ czania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń. W związku z tym decyzja 2003/135/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

Decyzja Komisji 2003/135/WE z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów zwalczania klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń i szczepień interwen­ cyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomo­ rowi świń w Niemczech, w krajach związkowych Dolna Saksonia, Nadrenia Północna-Westfalia, Nadrenia-Pala­ tynat i Saara (2) została przyjęta jako jeden z wielu środków zwalczania klasycznego pomoru świń. Niemcy poinformowały Komisję o aktualnym rozwoju tej choroby u zdziczałych świń na niektórych obszarach krajów związkowych Nadrenia Północna-Westfalia i Nadrenia-Palatynat. Zgodnie z tą informacją na niektórych obszarach w południowej części Nadrenii-Palatynatu i w regionie Eifel zwalczono klasyczny pomór świń u zdziczałych świń. W związku z tym na tych wyszczególnionych

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2003/135/WE zastępuje się tekstem znaj­ dującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec oraz do Republiki Francuskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 29 marca 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

(2)

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, s. 5. (2) Dz.U. L 53 z 28.2.2003, s. 47.

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/57

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK 1. OBSZARY, NA KTÓRYCH STOSUJE SIĘ PLANY ZWALCZANIA A. W kraju związkowym Nadrenia-Palatynat a) Powiaty Altenkirchen i Neuwied.

b) W powiecie Westerwald: gminy Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod i Westerburg, gmina Höhr-Grenzhausen na północ od autostrady A48, gmina Montabaur na północ od autostrady A3 i gmina Wirges na północ od autostrad A48 i A3.

c) W powiecie Südwestpfalz: gminy Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben, Rodalben i Wallhalben.

d) W powiecie Kaiserslautern: gminy Bruchmühlbach-Miesau na południe od autostrady A6, Kaiserslautern-Süd i Landstuhl.

e) Miasto Kaiserslautern na południe od autostrady A6.

B. W kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia a) W powiecie Rhein-Sieg: miasta Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Trois­ dorf, Siegburg i Lohmar oraz gminy Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck i Much.

b) W powiecie Siegen-Wittgenstein: w gminie Kreuztal miejscowości Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees i Mittelhees, w okręgu miejskim Siegen miejscowości Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern i Eiserfeld, gminy Freuden­ berg, Neunkirchen i Burbach, w gminie Wilnsdorf miejscowości Rinsdorf i Wilden.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 84 POZ 56 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L84 - 59 z 201031.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2010/2003 z dnia 14 listopada 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 800/1999 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych dla produktów rolnych (  Dz.U. L 297 z 15.11.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 40, s. 507)

 • Dz. U. L84 - 52 z 201031.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2010 r. wyłączająca poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu w Anglii, Szkocji i Walii z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1920) (1)

 • Dz. U. L84 - 50 z 201031.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 274/2010 z dnia 30 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L84 - 25 z 201031.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 273/2010 z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L84 - 23 z 201031.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 272/2010 z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 972/2006 ustanawiające szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu ryżu Basmati oraz przejściowego systemu kontroli w celu określenia jego pochodzenia

 • Dz. U. L84 - 19 z 201031.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 271/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do unijnego logo produkcji ekologicznej

 • Dz. U. L84 - 13 z 201031.3.2010

  Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) nr 270/2010 z dnia 29 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 452/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L84 - 1 z 201031.3.2010

  Dyrektywa Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.