Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 85 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 265/2010 z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w zakresie dotyczącym przepływu osób posiadających wizy długoterminowe

Data ogłoszenia:2010-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 85 POZ 1

Strona 1 z 5
31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/1

I

(Akty ustawodawcze)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 265/2010 z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w zakresie dotyczącym przepływu osób posiadających wizy długoterminowe

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. b) i c) oraz art. 79 ust. 2 lit. a),

uwzględniając wnioski Komisji Europejskiej,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1),

trzecich legalnie przebywających na podstawie wizy długoterminowej, aby umożliwić im podróżowanie do innych państw członkowskich w trakcie ich pobytu lub tranzyt przez terytoria państw członkowskich podczas powrotu do kraju pochodzenia. Jednakże po wjeździe obywateli państw trzecich na ich terytorium państwa członkowskie coraz częściej nie zastępują wiz długoter­ minowych dokumentami pobytowymi lub też czynią to dopiero po upływie długiego czasu. Taki stan prawny i faktyczny ma istotne negatywne konsekwencje w zakresie możliwości swobodnego przemieszczania się w obrębie strefy Schengen obywateli państw trzecich legalnie przebywających w państwie członkowskim na podstawie wizy długoterminowej.

a także mając na uwadze, co następuje:

(3) (1)

Konwencja wykonawcza do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między rządami państw Unii Gospo­ darczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (2) (konwencja Schengen) ustanawia przepisy dotyczące wiz długotermi­ nowych umożliwiających ich posiadaczom tranzyt przez terytoria państw członkowskich. Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (3) ustanawia warunki wjazdu obywateli państw trzecich. Należy podjąć dalsze środki w celu ułatwienia swobodnego przepływu obywateli państw trzecich posiadających krajowe wizy długotermi­ nowe na terytorium państw członkowskich w pełni stosujących przepisy dorobku Schengen (strefa Schengen).

Aby zaradzić problemom, na jakie napotykają obywatele państw trzecich przebywający w państwie członkowskim na podstawie wizy długoterminowej, niniejsze rozporzą­ dzenie powinno rozszerzyć zakres stosowania zasady równorzędności między dokumentami pobytowymi i wizami krótkoterminowymi wydanymi przez państwa członkowskie w pełni stosujące przepisy dorobku Schengen na wizy długoterminowe. W rezultacie wiza długoterminowa powinna mieć takie same skutki jak dokument pobytowy, jeżeli chodzi o swobodne prze­ mieszczanie się jej posiadacza w obrębie strefy Schengen.

(4)

Obywatel państwa trzeciego posiadający wizę długoter­ minową wydaną przez państwo członkowskie powinien być zatem uprawniony do udania się do innych państw członkowskich na okres trzech miesięcy w ciągu każdego sześciomiesięcznego okresu, na tych samych warunkach, co posiadacz dokumentu pobytowego. Niniejsze rozpo­ rządzenie pozostaje bez uszczerbku dla przepisów doty­ czących warunków wydawania wiz długoterminowych.

(2)

Państwa członkowskie powinny zastępować wizy długo­ terminowe dokumentami pobytowymi w odpowiednim czasie po wjeździe na ich terytorium obywateli państw

(5)

(1) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 22 marca 2010 r. (2) Dz.U. L 239 z 22.9.2000, s. 19. (3) Dz.U. L 105 z 13.4.2006, s. 1.

Zgodnie z bieżącą praktyką państw członkowskich, niniejsze rozporządzenie nakłada na państwa członkow­ skie obowiązek wydawania wiz długoterminowych zgodnie z jednolitym formularzem wizowym określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1683/95 (4).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 85 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.