Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 86 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 275/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w odniesieniu do kryteriów oceny jakości statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (1)

Data ogłoszenia:2010-04-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 86 POZ 1

Strona 1 z 4
1.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 86/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 275/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w odniesieniu do kryteriów oceny jakości statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Artykuł 1 W załączniku określa się kryteria oceny jakości i treść spra­ wozdań dotyczących jakości przedkładanych przez państwa członkowskie.

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (1), w szczególności jego art. 11 ust. 2 lit. j),

Artykuł 2 Dane i metadane dostarczane do sprawozdań dotyczących jakości są przekazywane lub przesyłane drogą elektroniczną do pojedynczego punktu wprowadzania danych w Komisji (Eurostacie) przez jednostkę wyznaczoną przez organy krajowe. Przekazywanie danych odbywa się zgodnie z właściwym stan­ dardem wymiany danych określonym przez Eurostat.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 295/2008 ustanowiono wspólne ramy dla gromadzenia, zestawiania, przekazy­ wania oraz oceny statystyk europejskich dotyczących struktury, działalności, konkurencyjności oraz funkcjono­ wania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.

Artykuł 3 Pierwsze sprawozdanie dotyczące jakości, w odniesieniu do danych z roku referencyjnego 2008, przedkłada się do dnia 31 marca 2011 r. Belgia, Cypr, Grecja, Luksemburg, Malta, Niemcy, Rumunia i Zjednoczone Królestwo otrzymały dodat­ kowe trzy miesiące na przekazanie sprawozdań dotyczących jakości w odniesieniu do roku referencyjnego 2008. Kolejne sprawozdania przekazuje się Komisji (Eurostatowi) nie później niż 27 miesięcy po zakończeniu okresu referencyjnego, dla którego zebrano dane.

(2)

Dla celów porównywania korzyści płynących z dostępności danych z kosztami ich gromadzenia i obciążeniem przedsiębiorstw, w szczególności małych przedsiębiorstw, należy prowadzić ocenę jakości zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 295/2008. Niezbędne jest zatem określenie kryteriów oceny jakości i jej głów­ nych wskaźników.

Artykuł 4 Komisja (Eurostat) dokonuje oceny jakości przekazanych danych oraz sporządza i publikuje sprawozdania na temat jakości europejskich statystyk.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

Artykuł 5 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 13.

L 86/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.4.2010

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 30 marca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

1.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 86/3

ZAŁĄCZNIK Sprawozdania dotyczące jakości i kryteria oceny jakości statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw SEKCJA I Sprawozdania dotyczące jakości Dodatkowe wytyczne w sprawie wykładni wspólnych kryteriów jakości określone są w Podręczniku o statystykach strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw opracowanym przez Komisję (Eurostat) we współpracy z państwami człon­ kowskimi. Sprawozdanie dotyczące jakości zawiera informacje ilościowe i jakościowe. Komisja (Eurostat) przedstawia wyniki tych wskaźników ilościowych, które mogą być obliczone na podstawie danych przekazanych przez państwa członkowskie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 86 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L86 - 48 z 20101.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/1/WE przyznającą odstępstwo, o które wystąpiła Republika Bułgarii na mocy decyzji 2008/477/WE w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2500–2690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1987)

 • Dz. U. L86 - 29 z 20101.4.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/26/UE z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach (1)

 • Dz. U. L86 - 27 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 282/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L86 - 24 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 281/2010 z dnia 31 marca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2010 r.

 • Dz. U. L86 - 22 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 280/2010 z dnia 31 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L86 - 20 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 279/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 1284/2009 wprowadzające pewne szczególne środki ograniczające wobec Republiki Gwinei

 • Dz. U. L86 - 15 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 278/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1276/2008 w sprawie monitorowania na podstawie kontroli bezpośrednich wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty oraz rozporządzenie (WE) nr 612/2009 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych

 • Dz. U. L86 - 13 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 277/2010 z dnia 31 marca 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy jako dodatku paszowego dla drobiu rzeźnego i rozpłodowego innego niż indyki rzeźne, dla drobiu nieśnego oraz dla świń innych niż maciory (posiadacz zezwolenia Roal Oy) (1)

 • Dz. U. L86 - 7 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 276/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (dichlorometan, oleje do lamp i płynne rozpałki do grilla oraz związki cynoorganiczne) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.