Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 86 POZ 20

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 279/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 1284/2009 wprowadzające pewne szczególne środki ograniczające wobec Republiki Gwinei

Data ogłoszenia:2010-04-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 86 POZ 20

L 86/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.4.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 279/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 1284/2009 wprowadzające pewne szczególne środki ograniczające wobec Republiki Gwinei

KOMISJA EUROPEJSKA, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1284/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. wprowadzające pewne szczególne środki ograniczające wobec Republiki Gwinei (1), w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Rady 2010/186/WPZiB (2) zmienia załącznik do wspólnego stanowiska 2009/788/WPZiB (3). Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporzą­ dzenia (UE) nr 1284/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 1284/2009 zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1284/2009 znajduje się wykaz osób, grup i podmiotów objętych zamrożeniem środków finansowych i zasobów gospodar­ czych na mocy tego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 31 marca 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego

João VALE DE ALMEIDA

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 346 z 23.12.2009, s. 26.

(2) Dz.U. L 83 z 30.3.2010, s. 23. (3) Dz.U. L 281 z 28.10.2009, s. 7.

1.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 86/21

ZAŁĄCZNIK Załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 1284/2009 otrzymuje brzmienie: Skreśla się następujące wpisy:

Informacje identyfikujące (data i miejsce urodzenia (data ur. i miejsce ur.), numer paszportu (Pasz.)/dowodu tożsamości…)

Nazwisko (oraz ewent. pseudonimy)

Uzasadnienie

2. 3. 16. 43.

generał dywizji Mamadouba (alias Mamadou) Toto CAMARA generał Sékouba KONATÉ komendant Kelitigui FARO Kabinet (alias Kabiné) KOMARA

data ur. 1.1.1946 r. Pasz.: R00009392 data ur. 1.1.1964 r. data ur. 3.8.1972 r. Pasz.: R0003410 data ur. 8.3.1950 r. Pasz.: R0001747

minister bezpieczeństwa i ochrony ludności minister obrony narodowej

premier

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 86 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L86 - 48 z 20101.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/1/WE przyznającą odstępstwo, o które wystąpiła Republika Bułgarii na mocy decyzji 2008/477/WE w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2500–2690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1987)

 • Dz. U. L86 - 29 z 20101.4.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/26/UE z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach (1)

 • Dz. U. L86 - 27 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 282/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L86 - 24 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 281/2010 z dnia 31 marca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2010 r.

 • Dz. U. L86 - 22 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 280/2010 z dnia 31 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L86 - 15 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 278/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1276/2008 w sprawie monitorowania na podstawie kontroli bezpośrednich wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty oraz rozporządzenie (WE) nr 612/2009 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych

 • Dz. U. L86 - 13 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 277/2010 z dnia 31 marca 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy jako dodatku paszowego dla drobiu rzeźnego i rozpłodowego innego niż indyki rzeźne, dla drobiu nieśnego oraz dla świń innych niż maciory (posiadacz zezwolenia Roal Oy) (1)

 • Dz. U. L86 - 7 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 276/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (dichlorometan, oleje do lamp i płynne rozpałki do grilla oraz związki cynoorganiczne) (1)

 • Dz. U. L86 - 1 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 275/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w odniesieniu do kryteriów oceny jakości statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.