Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 86 POZ 48

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/1/WE przyznającą odstępstwo, o które wystąpiła Republika Bułgarii na mocy decyzji 2008/477/WE w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2500–2690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1987)

Data ogłoszenia:2010-04-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 86 POZ 48

L 86/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.4.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/1/WE przyznającą odstępstwo, o które wystąpiła Republika Bułgarii na mocy decyzji 2008/477/WE w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2 500–2 690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1987)

(Jedynie tekst w języku bułgarskim jest autentyczny)

(2010/194/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

W związku z powyższym pismem z dnia 25 listopada 2009 r. Republika Bułgarii zwróciła się o przedłużenie o jeden rok przejściowego odstępstwa przyznanego jej decyzją 2009/1/WE. Bułgaria przedłożyła również spra­ wozdanie na temat postępów we wdrażaniu decyzji 2008/477/WE.

uwzględniając decyzję nr 676/2002/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regula­ cyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspól­ nocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1), w szczególności jej art. 4 ust. 5,

(4)

uwzględniając decyzję Komisji 2008/477/WE z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2 500–2 690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewnia­ jących usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (2), w szczególności jej art. 2 ust. 2,

(5)

Bułgaria przedstawiła odpowiednie uzasadnienie swojego wniosku o przyznanie przejściowego odstępstwa. Bułgaria poinformowała Komisję, że w 2009 r. podjęła konieczne pozafinansowe środki przygotowawcze w celu przydzielenia nowych częstotliwości krajowej służbie bezpieczeństwa w miejsce zakresu 2 500–2 690 MHz oraz że środki finansowe niezbędne do wprowadzenia nowego systemu łączności radiowej do celów bezpie­ czeństwa narodowego będą dostępne w 2010 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

Członkowie Komitetu ds. Spektrum Radiowego na posie­ dzeniu Komitetu w dniach 10–11 grudnia 2009 r. nie wnieśli sprzeciwu wobec przedłużenia przejściowego odstępstwa.

(1)

Decyzją Komisji 2009/1/WE (3) Republika Bułgarii została upoważniona do przedłużenia terminu wdrożenia decyzji Komisji 2008/477/WE do dnia 31 grudnia 2009 r. w północnej Bułgarii oraz do dnia 31 grudnia 2010 r. w południowej Bułgarii.

(6)

(2)

Republika Bułgarii poinformowała Komisję, że ze względu na nieoczekiwany spadek dochodów budżeto­ wych w 2009 r., spowodowany kryzysem gospodarczym, zabrakło środków finansowych przewidzianych na zwol­ nienie zakresu 2 500–2 690 MHz w terminie określonym w decyzji 2009/1/WE, by możliwe było wyznaczenie i udostępnienie go na zasadzie braku wyłączności na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej. W związku z tym zakres ten jest nadal wykorzystywany na zasadzie wyłączności przez urządzenia ruchomej łączności elektronicznej na potrzeby bezpieczeństwa narodowego Bułgarii.

Przedłużenie terminu będące przedmiotem wniosku nie odroczy zbytnio wdrożenia decyzji 2008/477/WE ani nie stworzy nadmiernych różnic między państwami człon­ kowskimi w odniesieniu do regulacji oraz warunków konkurencji. Wniosek jest uzasadniony, a przedłużenie przejściowego odstępstwa o jeden rok wydaje się właściwym środkiem ułatwiającym pełne wdrożenie decyzji 2008/477/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2009/1/WE wprowadza się następujące zmiany:

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 163 z 24.6.2008, s. 37. (3) Dz.U. L 2 z 6.1.2009, s. 6.

1) w art. 1 datę „31 grudnia 2009 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2010 r.”, a datę „31 grudnia 2010 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2011 r.”;

1.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 86/49

2) w art. 3 datę „16 stycznia 2010 r.” zastępuje się datą „16 stycznia 2011 r.”, a datę „16 stycznia 2011 r.” zastępuje się datą „16 stycznia 2012 r.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Bułgarii.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 marca 2010 r. W imieniu Komisji

Neelie KROES

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 86 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L86 - 29 z 20101.4.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/26/UE z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach (1)

 • Dz. U. L86 - 27 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 282/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L86 - 24 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 281/2010 z dnia 31 marca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2010 r.

 • Dz. U. L86 - 22 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 280/2010 z dnia 31 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L86 - 20 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 279/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 1284/2009 wprowadzające pewne szczególne środki ograniczające wobec Republiki Gwinei

 • Dz. U. L86 - 15 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 278/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1276/2008 w sprawie monitorowania na podstawie kontroli bezpośrednich wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty oraz rozporządzenie (WE) nr 612/2009 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych

 • Dz. U. L86 - 13 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 277/2010 z dnia 31 marca 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy jako dodatku paszowego dla drobiu rzeźnego i rozpłodowego innego niż indyki rzeźne, dla drobiu nieśnego oraz dla świń innych niż maciory (posiadacz zezwolenia Roal Oy) (1)

 • Dz. U. L86 - 7 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 276/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (dichlorometan, oleje do lamp i płynne rozpałki do grilla oraz związki cynoorganiczne) (1)

 • Dz. U. L86 - 1 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 275/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w odniesieniu do kryteriów oceny jakości statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.