Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 86 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 276/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (dichlorometan, oleje do lamp i płynne rozpałki do grilla oraz związki cynoorganiczne) (1)

Data ogłoszenia:2010-04-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 86 POZ 7

Strona 1 z 4
1.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 86/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 276/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (dichlorometan, oleje do lamp i płynne rozpałki do grilla oraz związki cynoorganiczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

czących wprowadzania do obrotu i stosowania olejów do lamp oraz płynnych rozpałek do grilla (4) została przyjęta w dniu 28 maja 2009 r.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(4)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrek­ tywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności art. 131 tego rozporządzenia,

Decyzja Komisji 2009/425/WE zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu związków cyno­ organicznych w celu dostosowania załącznika I do tej dyrektywy do postępu technicznego (5) została przyjęta w dniu 28 maja 2009 r.

(5)

W związku z postanowieniami w sprawie środków przej­ ściowych w art. 137 REACH należy wprowadzić zmiany w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w celu włączenia ograniczeń przewidzianych decyzjami 455/2009/WE, 2009/424/WE oraz 2009/425/WE.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Dyrektywa Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonaw­ czych i administracyjnych państw członkowskich odno­ szących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebez­ piecznych (2) ustanawia w załączniku I ograniczenia dotyczące niektórych substancji i preparatów niebez­ piecznych. Rozporządzenie (WE) 1907/2006 uchyliło i zastąpiło dyrektywę 76/769/EWG z mocą od dnia 1 czerwca 2009 r. Załącznik XVII do tego rozporzą­ dzenia zastępuje załącznik I do dyrektywy 76/769/EWG.

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

(7)

Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym, aby ograniczenia te jak najszybciej zostały włączone do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

(8)

(2)

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 455/2009/WE zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu dichlorometanu (3) została przyjęta w dniu 6 maja 2009 r.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Decyzja Komisji 2009/424/WE zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 76/769/EWG, w celu dostosowania go do postępu technicznego, w zakresie ograniczeń doty­

Artykuł 1 W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(4) Dz.U. L 138 z 4.6.2009, s. 8. (5) Dz.U. L 138 z 4.6.2009, s. 11.

(1) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 201. (3) Dz.U. L 137 z 3.6.2009, s. 3.

L 86/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.4.2010

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 86 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L86 - 48 z 20101.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/1/WE przyznającą odstępstwo, o które wystąpiła Republika Bułgarii na mocy decyzji 2008/477/WE w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2500–2690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1987)

 • Dz. U. L86 - 29 z 20101.4.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/26/UE z dnia 31 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach (1)

 • Dz. U. L86 - 27 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 282/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L86 - 24 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 281/2010 z dnia 31 marca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2010 r.

 • Dz. U. L86 - 22 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 280/2010 z dnia 31 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L86 - 20 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 279/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 1284/2009 wprowadzające pewne szczególne środki ograniczające wobec Republiki Gwinei

 • Dz. U. L86 - 15 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 278/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1276/2008 w sprawie monitorowania na podstawie kontroli bezpośrednich wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty oraz rozporządzenie (WE) nr 612/2009 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych

 • Dz. U. L86 - 13 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 277/2010 z dnia 31 marca 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy jako dodatku paszowego dla drobiu rzeźnego i rozpłodowego innego niż indyki rzeźne, dla drobiu nieśnego oraz dla świń innych niż maciory (posiadacz zezwolenia Roal Oy) (1)

 • Dz. U. L86 - 1 z 20101.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 275/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w odniesieniu do kryteriów oceny jakości statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.