Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 87 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 285/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych

Data ogłoszenia:2010-04-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 87 POZ 19

7.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/19

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 285/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoź­ ników lotniczych i operatorów statków powietrznych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

w odpowiednim czasie dostosować do limitu odpowie­ dzialności zmienionego zgodnie z konwencją montrealską, który wszedł w życie dnia 30 grudnia 2009 r. W zakresie odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do pasażerów minimalne wymogi dotyczące ubezpieczenia zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr 785/2004 na poziomie znacznie przekraczającym limit odpowie­ dzialności zmieniony zgodnie z konwencją montrealską. W zakresie odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do bagażu i ładunków minimalne wymogi dotyczące ubez­ pieczenia określone w rozporządzeniu (WE) nr 785/2004 należy zwiększyć do poziomu limitu odpowie­ dzialności zmienionego zgodnie z konwencją montrealską. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 785/2004. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania prze­ wozów lotniczych na terenie Wspólnoty (3),

(7)

Decyzją Rady 2001/539/WE (2) Wspólnota zawarła Konwencję o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, uzgodnioną w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. (konwencja montrealska), która określa zasady dotyczące odpowie­ dzialności cywilnej w zakresie międzynarodowego prze­ wozu lotniczego osób, bagażu i ładunków. W rozporządzeniu (WE) nr 785/2004 określono mini­ malne wymogi dotyczące ubezpieczenia odpowiedzial­ ności cywilnej za pasażerów, bagaż i ładunki na poziomie gwarantującym odpowiednie ubezpieczenie przewoźników w celu zabezpieczenia ich odpowiedzial­ ności cywilnej zgodnie z konwencją montrealską. Limit odpowiedzialności przewoźników lotniczych zgodnie z konwencją montrealską został niedawno zmie­ niony przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) poprzez zastosowanie wskaźnika inflacji odpowiadającego skumulowanej stopie inflacji od daty wejścia w życie konwencji montrealskiej. ICAO ustaliła, iż od daty wejścia w życie konwencji montrealskiej, tj. od dnia 4 listopada 2003 r., wskaźnik inflacji przekroczył wartość 10 %, będącą progiem, po przekroczeniu którego następuje zmiana limitu odpowie­ dzialności. W związku z tym został on odpowiednio zmieniony. Minimalne wymogi dotyczące ubezpieczenia odpowie­ dzialności cywilnej za pasażerów, bagaż i ładunki okre­ ślone w rozporządzeniu (WE) nr 785/2004 należy

(8)

(2)

(9)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 6 rozporządzenia (WE) nr 785/2004 ust. 2 i 3 otrzy­ mują brzmienie:

(4)

„2. W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej w zakresie bagażu minimalna suma gwarancyjna ubezpie­ czenia wynosi 1 131 SDR na pasażera w operacjach handlo­ wych. 3. W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej w zakresie ładunku minimalna suma gwarancyjna ubezpie­ czenia wynosi 19 SDR za kilogram w operacjach handlo­ wych.”.

(3) Dz.U. L 293 z 31.10.2008, s. 3.

(5)

(1) Dz.U. L 138 z 30.4.2004, s. 1. (2) Dz.U. L 194 z 18.7.2001, s. 38.

L 87/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.4.2010

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 87 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L87 - 34 z 20107.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2010 r. zwalniająca Łotwę z niektórych obowiązków dotyczących stosowania dyrektyw Rady 66/402/EWG i 2002/57/WE w odniesieniu do Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch i Helianthus annuus L. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2042) (1)

 • Dz. U. L87 - 33 z 20107.4.2010

  Decyzja Rady 2010/197/WPZiB z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie rozpoczęcia misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia)

 • Dz. U. L87 - 31 z 20107.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie podziału usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) przy ustalaniu dochodu narodowego brutto (DNB) stosowanego do celów budżetu Unii Europejskiej i jej zasobów własnych

 • Dz. U. L87 - 29 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 290/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 123. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L87 - 26 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 289/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 281/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2010 r.

 • Dz. U. L87 - 24 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 288/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L87 - 22 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 287/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L87 - 21 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 286/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/2007 w odniesieniu do przekazywania danych statystycznych dotyczących ilości makaronów

 • Dz. U. L87 - 9 z 20107.4.2010

  Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską, ustanawiająca zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013)

 • Dz. U. L87 - 7 z 20107.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 stycznia 2010 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013)

 • Dz. U. L87 - 6 z 20107.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 284/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca decyzję nr 1672/2006/WE ustanawiającą wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – Progress

 • Dz. U. L87 - 1 z 20107.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 283/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiająca europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.