Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 87 POZ 21

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 286/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/2007 w odniesieniu do przekazywania danych statystycznych dotyczących ilości makaronów

Data ogłoszenia:2010-04-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 87 POZ 21

7.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/21

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 286/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/2007 w odniesieniu do przekazywania danych statystycznych dotyczących ilości makaronów

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1216/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające zasady handlu mające zasto­ sowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 oraz art. 19, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przyjęte w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Handlu Produk­ tami Rolnymi Przetworzonymi Niewymienionymi w Załączniku I do Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Artykuł 6 rozporządzenia (WE) nr 88/2007 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 6 1. Właściwe władze państw członkowskich przekazują Komisji, najpóźniej do końca każdego miesiąca, dane staty­ styczne odnoszące się do ilości makaronów, w podziale według kodów CN, z wyszczególnieniem ilości kwalifikują­ cych się do refundacji wywozowej, oraz ilości niekwalifikują­ cych się do refundacji wywozowej, w odniesieniu do których zaświadczenia zostały wydane w ciągu poprzedniego miesiąca, na poniższy adres: Commission européenne Direction générale Entreprises et Industrie Régime »Hors annexe I« B-1049 Bruxelles. 2. Jeśli refundacja stosowana w odniesieniu do wyjścio­ wych produktów zbożowych, które zostały wykorzystane do produkcji makaronów objętych kodami CN 1902 11 00 oraz 1902 19, została zawieszona lub jej stawka wynosi zero, właściwe władze w państwach członkowskich nie są zobo­ wiązane do przekazywania danych statystycznych, o których mowa w ust. 1.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/2007 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania refundacji wywozowych do zbóż wywożonych w postaci makaronów objętych kodami CN 1902 11 00 i 1902 19 (2) stanowi, że do makaronów objętych powyższymi kodami i podlegających wywozowi do Stanów Zjednoczonych Ameryki załącza się świa­ dectwo (zaświadczenie P2) poświadczające, że kwalifikują się one, lub nie, do stawki refundacji stosowanej, w przypadku wywozu do Stanów Zjednoczonych Ameryki, w stosunku do wyjściowych produktów zbożo­ wych, które zostały wykorzystane do produkcji maka­ ronów. Powyższe rozporządzenie stanowi również, że właściwe władze w państwach członkowskich muszą przekazywać Komisji niezbędne dane statystyczne. W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych należy zwolnić właściwe władze w państwach członkowskich z obowiązku przekazywania danych statystycznych, jeśli refundacja stosowana w odniesieniu do wyjściowych produktów zbożowych, które zostały wykorzystane do produkcji makaronów objętych powyższymi kodami CN, została zawieszona lub jej stawka wynosi zero. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 88/2007.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 6 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 328 z 15.12.2009, s. 10. (2) Dz.U. L 21 z 30.1.2007, s. 16.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 87 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L87 - 34 z 20107.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2010 r. zwalniająca Łotwę z niektórych obowiązków dotyczących stosowania dyrektyw Rady 66/402/EWG i 2002/57/WE w odniesieniu do Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch i Helianthus annuus L. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2042) (1)

 • Dz. U. L87 - 33 z 20107.4.2010

  Decyzja Rady 2010/197/WPZiB z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie rozpoczęcia misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia)

 • Dz. U. L87 - 31 z 20107.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie podziału usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) przy ustalaniu dochodu narodowego brutto (DNB) stosowanego do celów budżetu Unii Europejskiej i jej zasobów własnych

 • Dz. U. L87 - 29 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 290/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 123. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L87 - 26 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 289/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 281/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2010 r.

 • Dz. U. L87 - 24 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 288/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L87 - 22 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 287/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L87 - 19 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 285/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych

 • Dz. U. L87 - 9 z 20107.4.2010

  Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską, ustanawiająca zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013)

 • Dz. U. L87 - 7 z 20107.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 stycznia 2010 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013)

 • Dz. U. L87 - 6 z 20107.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 284/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca decyzję nr 1672/2006/WE ustanawiającą wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – Progress

 • Dz. U. L87 - 1 z 20107.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 283/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiająca europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.