Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 87 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie podziału usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) przy ustalaniu dochodu narodowego brutto (DNB) stosowanego do celów budżetu Unii Europejskiej i jej zasobów własnych

Data ogłoszenia:2010-04-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 87 POZ 31

7.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/31

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie podziału usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) przy ustalaniu dochodu narodowego brutto (DNB) stosowanego do celów budżetu Unii Europejskiej i jej zasobów własnych (2010/196/UE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jej art. 2 ust. 7 akapit drugi,

(4)

Właściwe jest wykorzystanie najnowszych pojęć staty­ stycznych do celów budżetu Unii i jej zasobów własnych, w szczególności jeśli chodzi o określanie DNB zgodnie z ustaleniami Komisji przy stosowaniu ESA 95. Należy zatem dokonywać podziału usług FISIM przy ustalaniu DNB do celów budżetu Unii i jej zasobów własnych.

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

Do października 2008 roku wszystkie 27 państw człon­ kowskich UE przekazało swoje dane uwzględniające podział usług FISIM, zgodnie z nową metodyką. W ocenie tych danych wskazano, że podział usług FISIM powoduje znaczącą zmianę w rozumieniu art. 2 ust. 7 akapit drugi decyzji 2007/436/WE, Euratom, ponieważ oznacza wzrost DNB średnio o ponad 1 % oraz oznacza – przy zastosowaniu metody określonej w art. 3 tej decyzji – zmianę pułapów ustalonych w art. 3.

(1)

Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 448/98 z dnia 16 lutego 1998 r. uzupełniającego i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do sposobu podziału usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) w ramach europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych (ESA) (2) stanowi, że Rada przyjmuje decyzję w sprawie FISIM przy ustalaniu produktu narodowego brutto do celów budżetu Wspólnoty i jej zasobów własnych. Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2002 r. pojęcie produktu narodowego brutto zostało zastąpione pojęciem dochodu narodowego brutto (DNB), zgodnie z art. 2 ust. 7 akapit pierwszy decyzji Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków włas­ nych Wspólnot Europejskich (3).

(5)

Należy zatem stosować podział usług FISIM do celów decyzji (WE) nr 2007/436/WE, Euratom.

(6)

Należy zatem dopilnować, by zmiany te były stosowane od roku budżetowego 2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(2)

Artykuł 2 ust. 7 akapit drugi decyzji 2007/436/WE, Euratom stanowi, że w przypadku gdy modyfikacje w europejskim systemie rachunków narodowych i regionalnych (ESA 95) spowodują istotne zmiany wyso­ kości DNB podanego przez Komisję, Rada decyduje, czy modyfikacje te mają zastosowanie do celów tej decyzji.

Usługi pośrednictwa finansowego mierzone pośrednio (FISIM) powinny być dzielone przy ustalaniu dochodu narodowego brutto do celów budżetu Unii i jej zasobów własnych.

(1) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17. (2) Dz.U. L 58 z 27.2.1998, s. 1. (3) Dz.U. L 253 z 7.10.2000, s. 42.

Artykuł 2 Podział FISIM zgodnie z art. 1 ma zastosowanie do celów decyzji 2007/436/WE, Euratom od dnia 1 stycznia 2010 r.

L 87/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.4.2010

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 marca 2010 r. W imieniu Rady

E. SALGADO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 87 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L87 - 34 z 20107.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2010 r. zwalniająca Łotwę z niektórych obowiązków dotyczących stosowania dyrektyw Rady 66/402/EWG i 2002/57/WE w odniesieniu do Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch i Helianthus annuus L. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2042) (1)

 • Dz. U. L87 - 33 z 20107.4.2010

  Decyzja Rady 2010/197/WPZiB z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie rozpoczęcia misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia)

 • Dz. U. L87 - 29 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 290/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 123. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L87 - 26 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 289/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 281/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2010 r.

 • Dz. U. L87 - 24 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 288/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L87 - 22 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 287/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L87 - 21 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 286/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/2007 w odniesieniu do przekazywania danych statystycznych dotyczących ilości makaronów

 • Dz. U. L87 - 19 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 285/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych

 • Dz. U. L87 - 9 z 20107.4.2010

  Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską, ustanawiająca zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013)

 • Dz. U. L87 - 7 z 20107.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 stycznia 2010 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013)

 • Dz. U. L87 - 6 z 20107.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 284/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca decyzję nr 1672/2006/WE ustanawiającą wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – Progress

 • Dz. U. L87 - 1 z 20107.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 283/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiająca europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.