Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 87 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/197/WPZiB z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie rozpoczęcia misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia)

Data ogłoszenia:2010-04-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 87 POZ 33

7.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/33

DECYZJA RADY 2010/197/WPZiB z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie rozpoczęcia misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 i art. 43 ust. 2, uwzględniając decyzję Rady 2010/96/WPZiB z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeń­ stwa (1), a w szczególności jej art. 4, uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 5 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, który jest dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w opracowywaniu ani we wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii, które mają wpływ na kwestie obronne. Dania nie uczestniczy zatem w finansowaniu niniejszej misji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zatwierdza się plan misji dotyczący misji wojskowej Unii Euro­ pejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalij­ skich sił bezpieczeństwa, zwanej dalej „EUTM Somalia”. Artykuł 2

EUTM Somalia rozpoczyna się dnia 7 kwietnia 2010 r.

W przyjętej w dniu 26 maja 2009 r. rezolucji 1872 (2009) w sprawie sytuacji w Somalii Rada Bezpieczeń­ stwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) podkreśliła znaczenie odtworzenia, szkolenia, wyposa­ żenia i utrzymania somalijskich sił bezpieczeństwa, a także wezwała państwa członkowskie oraz organizacje regionalne i międzynarodowe, by zapewniły wsparcie techniczne służące szkoleniu i wyposażeniu somalijskich sił bezpieczeństwa. W przyjętej w dniu 30 listopada 2009 r. rezolucji 1897 (2009) RB ONZ przywołała swoje poprzednie rezolucje i potwierdziła, że respektuje suwerenność, integralność terytorialną, niezależność poli­ tyczną i jedność Somalii. W piśmie z dnia 5 stycznia 2010 r. minister obrony Ugandy z zadowoleniem przyjął planowaną misję Unii wspierającą somalijski sektor bezpieczeństwa oraz zwrócił się do Unii, by uczestniczyła w szkoleniu soma­ lijskich sił bezpieczeństwa w Ugandzie przez co najmniej rok.

Artykuł 3 Upoważnia się dowódcę misji EUTM Somalia, ze skutkiem natychmiastowym, do wydania rozkazu aktywującego (ACTORD) w celu rozmieszczenia sił oraz rozpoczęcia realizacji misji. Artykuł 4 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia. Sporządzono w Brukseli dnia 31 marca 2010 r. W imieniu Rady

M. Á. MORATINOS

(2)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 44 z 19.2.2010, s. 16.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 87 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L87 - 34 z 20107.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2010 r. zwalniająca Łotwę z niektórych obowiązków dotyczących stosowania dyrektyw Rady 66/402/EWG i 2002/57/WE w odniesieniu do Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch i Helianthus annuus L. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2042) (1)

 • Dz. U. L87 - 31 z 20107.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie podziału usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) przy ustalaniu dochodu narodowego brutto (DNB) stosowanego do celów budżetu Unii Europejskiej i jej zasobów własnych

 • Dz. U. L87 - 29 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 290/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 123. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L87 - 26 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 289/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 281/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2010 r.

 • Dz. U. L87 - 24 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 288/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L87 - 22 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 287/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L87 - 21 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 286/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/2007 w odniesieniu do przekazywania danych statystycznych dotyczących ilości makaronów

 • Dz. U. L87 - 19 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 285/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych

 • Dz. U. L87 - 9 z 20107.4.2010

  Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską, ustanawiająca zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013)

 • Dz. U. L87 - 7 z 20107.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 stycznia 2010 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013)

 • Dz. U. L87 - 6 z 20107.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 284/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca decyzję nr 1672/2006/WE ustanawiającą wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – Progress

 • Dz. U. L87 - 1 z 20107.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 283/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiająca europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.