Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 87 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2010 r. zwalniająca Łotwę z niektórych obowiązków dotyczących stosowania dyrektyw Rady 66/402/EWG i 2002/57/WE w odniesieniu do Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch i Helianthus annuus L. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2042) (1)

Data ogłoszenia:2010-04-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 87 POZ 34

L 87/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.4.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 kwietnia 2010 r. zwalniająca Łotwę z niektórych obowiązków dotyczących stosowania dyrektyw Rady 66/402/EWG i 2002/57/WE w odniesieniu do Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch i Helianthus annuus L. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2042)

(Jedynie tekst w języku łotewskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/198/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożo­ wych (1), w szczególności jej art. 23a, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (2), w szczególności jej art. 28, uwzględniając wniosek złożony przez Łotwę, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Tak długo jak powyższe warunki pozostaną niezmie­ nione, właściwe państwo członkowskie powinno być zwolnione z obowiązku stosowania przepisów dyrektyw 66/402/EWG i 2002/57/WE w odniesieniu do przedmio­ towych gatunków. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zwalnia się Łotwę z obowiązku stosowania przepisów dyrek­ tywy 66/402/EWG, z wyjątkiem art. 14 ust. 1, w odniesieniu do gatunku Avena strigosa Schreb. Artykuł 2 1. Zwalnia się Łotwę z obowiązku stosowania przepisów dyrektywy 2002/57/WE, z wyjątkiem art. 17, w odniesieniu do gatunku Brassica nigra (L.) Koch. 2. Zwalnia się Łotwę z obowiązku stosowania przepisów dyrektywy 2002/57/WE, z wyjątkiem art. 17 i art. 22 ust. 1, w odniesieniu do gatunku Helianthus annuus L. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Łotewskiej.

W dyrektywach 66/402/EWG i 2002/57/WE ustano­ wiono pewne przepisy dotyczące obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych oraz materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych. Dyrektywy te stanowią również, iż państwa członkowskie mogą pod pewnymi warunkami zostać całkowicie lub częściowo zwolnione z obowiązku stosowania przepisów tych dyrektyw w odniesieniu do niektórych gatunków. Łotwa złożyła wniosek o zwolnienie z obowiązków w odniesieniu do Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch oraz częściowo w odniesieniu do Helianthus annuus L. Materiał siewny Avena strigosa Schreb, Brassica nigra (L.) Koch i Helianthus annuus L. nie jest normalnie produko­ wany ani sprzedawany na Łotwie. Ponadto materiał ten ma niewielkie znaczenie gospodarcze we wspomnianym kraju. Ze względu na warunki klimatyczne na Łotwie nie prowadzi się produkcji materiału siewnego Helianthus annuus L.; materiał siewny z przeznaczeniem do siewu jest przywożony z innych krajów, a plony są zużywane wyłącznie jako pasza.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 6 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

(1) Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2309/66. (2) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 74.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 87 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L87 - 33 z 20107.4.2010

  Decyzja Rady 2010/197/WPZiB z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie rozpoczęcia misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia)

 • Dz. U. L87 - 31 z 20107.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie podziału usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) przy ustalaniu dochodu narodowego brutto (DNB) stosowanego do celów budżetu Unii Europejskiej i jej zasobów własnych

 • Dz. U. L87 - 29 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 290/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 123. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L87 - 26 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 289/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 281/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2010 r.

 • Dz. U. L87 - 24 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 288/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L87 - 22 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 287/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L87 - 21 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 286/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/2007 w odniesieniu do przekazywania danych statystycznych dotyczących ilości makaronów

 • Dz. U. L87 - 19 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 285/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych

 • Dz. U. L87 - 9 z 20107.4.2010

  Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską, ustanawiająca zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013)

 • Dz. U. L87 - 7 z 20107.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 stycznia 2010 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013)

 • Dz. U. L87 - 6 z 20107.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 284/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca decyzję nr 1672/2006/WE ustanawiającą wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – Progress

 • Dz. U. L87 - 1 z 20107.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 283/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiająca europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.