Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 87 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 284/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca decyzję nr 1672/2006/WE ustanawiającą wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – Progress

Data ogłoszenia:2010-04-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 87 POZ 6

L 87/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.4.2010

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 284/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca decyzję nr 1672/2006/WE ustanawiającą wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – Progress

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 19 ust. 2, art. 149 i art. 153 ust. 2 lit a), uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2), stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

skim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (4) należy dokonać przesunięcia ze wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – Progress ustano­ wionego decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1672/2006/WE (5) na finansowanie nowego europej­ skiego instrumentu mikrofinansowego na rzecz zatrud­ nienia i włączenia społecznego – Progress ustanowionego decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 283/2010/UE (6).

(4)

Po zbadaniu wszystkich opcji kwota 60 mln EUR powinna zostać przesunięta z programu Progress do nowego europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress. Należy zatem odpowiednio 1672/2006/WE, zmienić decyzję nr

(5)

Dnia 3 czerwca 2009 r. Komisja przyjęła komunikat zatytułowany „Wspólne zobowiązanie na rzecz zatrud­ nienia”, którego celem jest zacieśnienie współpracy między Unią Europejską i państwami członkowskimi, a także pomiędzy partnerami społecznymi UE w obszarze trzech podstawowych priorytetów: utrzymy­ wanie zatrudnienia, tworzenie miejsc pracy i promowanie mobilności; podnoszenie umiejętności i dostosowywanie się do potrzeb rynku pracy; oraz zwiększanie dostępu do zatrudnienia. Aby umożliwić osobom bezrobotnym nowy start i otworzyć drogę do przedsiębiorczości dla niektórych grup ludności europejskiej znajdującej się w najbardziej niekorzystnej sytuacji, włącznie z kobietami i młodymi ludźmi, Komisja zaproponowała utworzenie nowego europejskiego instrumentu mikrofinansowego na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego, który ma służyć rozwojowi mikroprzedsiębiorczości i gospodarki społecznej, w ramach wspólnej inicjatywy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, w szczególności grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europej­

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Artykuł 17 ust. 1 decyzji nr 1672/2006/WE otrzymuje brzmienie: „1. Koperta finansowa dla wdrażania działań unijnych, o których mowa w niniejszej decyzji, w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wynosi 683 250 000 EUR.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub­ likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 25 marca 2010 r.

(2)

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

W imieniu Rady

D. LÓPEZ GARRIDO

(3)

Przewodniczący

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 318 z 23.12.2009, s. 84. (2) Opinia wydana w dniu 7 października 2009 r. (dotychczas nieopub­ likowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 8 marca 2010 r.

(4) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. (5) Dz.U. L 315 z 15.11.2006, s. 1. (6) Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 87 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L87 - 34 z 20107.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2010 r. zwalniająca Łotwę z niektórych obowiązków dotyczących stosowania dyrektyw Rady 66/402/EWG i 2002/57/WE w odniesieniu do Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch i Helianthus annuus L. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2042) (1)

 • Dz. U. L87 - 33 z 20107.4.2010

  Decyzja Rady 2010/197/WPZiB z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie rozpoczęcia misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia)

 • Dz. U. L87 - 31 z 20107.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie podziału usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) przy ustalaniu dochodu narodowego brutto (DNB) stosowanego do celów budżetu Unii Europejskiej i jej zasobów własnych

 • Dz. U. L87 - 29 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 290/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 123. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L87 - 26 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 289/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 281/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2010 r.

 • Dz. U. L87 - 24 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 288/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L87 - 22 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 287/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L87 - 21 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 286/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/2007 w odniesieniu do przekazywania danych statystycznych dotyczących ilości makaronów

 • Dz. U. L87 - 19 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 285/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych

 • Dz. U. L87 - 9 z 20107.4.2010

  Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską, ustanawiająca zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013)

 • Dz. U. L87 - 7 z 20107.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 stycznia 2010 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013)

 • Dz. U. L87 - 1 z 20107.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 283/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiająca europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.