Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 87 POZ 9

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską, ustanawiająca zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013)

Data ogłoszenia:2010-04-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 87 POZ 9

Strona 1 z 7
7.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/9

UMOWA między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską, ustanawiająca zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013)

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „Unią”, z jednej strony, oraz KONFEDERACJA SZWAJCARSKA, zwana dalej „Szwajcarią”, z drugiej strony, wspólnie zwane dalej „Stronami”, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólna deklaracja dołączona do siedmiu umów podpisanych dnia 21 czerwca 1999 r. między Wspólnotą Europejską a Szwajcarią przewiduje przyszłe negocjacje umowy dotyczącej uczestnictwa Szwajcarii w programach dotyczących szkolenia i młodzieży. Program „Młodzież w działaniu” na okres 2007–2013 i program działań w zakresie uczenia się przez całe życie zostały ustanowione odpowiednio decyzją nr 1719/2006/WE (1) i decyzją nr 1720/2006/WE (2) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. W art. 5 decyzji nr 1719/2006/WE oraz w art. 7 decyzji nr 1720/2006/WE przewiduje się uczestnictwo Szwajcarii z zastrzeżeniem zawarcia umowy dwustronnej z tym państwem,

(2)

(3)

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Szwajcaria uczestniczy w programie „Młodzież w działaniu” i w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (zwanych dalej „programami”) zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszej Umowie oraz w załącznikach I, II i III, stanowiących jej integralną część. Artykuł 2 Niniejszą Umowę stosuje się na terytoriach, do których mają zastosowanie Traktaty stanowiące podstawę Unii, przy speł­ nieniu warunków przewidzianych w tych Traktatach, oraz na terytorium Szwajcarii. Artykuł 3 Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas trwania obowiązują­ cych programów. Jeżeli jednak Unia zadecydowałaby o przedłużeniu czasu trwania programów bez wprowadzania do nich zmian, to w konsekwencji, bez uszczerbku dla akapitu drugiego niniejszego artykułu, niniejsza Umowa zostanie również automatyczne przedłużona, chyba że jedna ze Stron poinformuje drugą w terminie 30 dni od podjęcia decyzji o przedłużeniu obowiązywania programów o swoim zamiarze

(1) Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 30. (2) Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 45.

nieprzedłużania współpracy. Podczas obowiązywania przedłu­ żonej umowy Szwajcaria wnosi coroczny wkład finansowy w tej samej wysokości, co jej wkład finansowy na rok 2013.

Niniejsza Umowa nie zostanie przedłużona w przypadku wygaśnięcia lub wypowiedzenia Umowy z dnia 21 czerwca 1999 r. o wolnym przepływie osób, zawartej między Wspól­ notą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony.

Unia lub Szwajcaria mogą wypowiedzieć niniejszą Umowę, powiadamiając o tym drugą Stronę. Stosowanie Umowy ustaje począwszy od roku budżetowego następującego po powiado­ mieniu, pod warunkiem że nastąpi ono przed dniem 1 października. W przeciwnym razie Umowa przestaje być stoso­ wana począwszy od drugiego roku budżetowego następującego po powiadomieniu.

Projekty i działania finansowane z budżetu na lata poprzedza­ jące rok, w którym Umowa przestaje być stosowana będą kontynuowane do ich zakończenia na warunkach określonych w niniejszej Umowie i jej załącznikach i zgodnie z postanowieniami umownymi stosowanymi odnośnie do tych projektów i działań. Strony ustalają za obopólną zgodą wszelkie inne konsekwencje wypowiedzenia.

L 87/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.4.2010

Artykuł 4 Przedstawiciele Komisji i przedstawiciele organu krajowego wyznaczeni na obserwatorów na posiedzenia komitetów programowych konsultują się w razie potrzeby, na prośbę jednego z nich, co do działań objętych niniejszą Umową.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 87 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L87 - 34 z 20107.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2010 r. zwalniająca Łotwę z niektórych obowiązków dotyczących stosowania dyrektyw Rady 66/402/EWG i 2002/57/WE w odniesieniu do Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch i Helianthus annuus L. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2042) (1)

 • Dz. U. L87 - 33 z 20107.4.2010

  Decyzja Rady 2010/197/WPZiB z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie rozpoczęcia misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia)

 • Dz. U. L87 - 31 z 20107.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie podziału usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) przy ustalaniu dochodu narodowego brutto (DNB) stosowanego do celów budżetu Unii Europejskiej i jej zasobów własnych

 • Dz. U. L87 - 29 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 290/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 123. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L87 - 26 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 289/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 281/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2010 r.

 • Dz. U. L87 - 24 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 288/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L87 - 22 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 287/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L87 - 21 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 286/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/2007 w odniesieniu do przekazywania danych statystycznych dotyczących ilości makaronów

 • Dz. U. L87 - 19 z 20107.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 285/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych

 • Dz. U. L87 - 7 z 20107.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 stycznia 2010 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013)

 • Dz. U. L87 - 6 z 20107.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 284/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca decyzję nr 1672/2006/WE ustanawiającą wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – Progress

 • Dz. U. L87 - 1 z 20107.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 283/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiająca europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.