Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 88 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/199/WPZiB z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Czarnogórą w sprawie udziału Czarnogóry w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

Data ogłoszenia:2010-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 88 POZ 1

8.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY 2010/199/WPZiB z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Czarnogórą w sprawie udziału Czarnogóry w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 37, oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 218 ust. 5 i 6,

(4)

Czarnogóry w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobie­ ganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”) (zwaną dalej „Umową”).

Umowę należy zatwierdzić,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Dnia 10 listopada 2008 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (1) (operacja „Atalanta”).

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej Umowę między Unią Europejską a Czarnogórą w sprawie udziału Czar­ nogóry w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”).

(2)

Artykuł 10 ust. 3 tego wspólnego działania przewiduje, że szczegółowe warunki dotyczące udziału państw trze­ cich są przedmiotem umów zawieranych zgodnie z art. 37 Traktatu o Unii Europejskiej.

Tekst Umowy jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna­ czenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy ze skutkiem wiążącym dla Unii Europejskiej.

(3)

W następstwie decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację Atalanta (ATALANTA/2/2009) (2) i w sprawie ustanowienia komitetu uczestników (ATALANTA/3/2009) (3) wynegocjowano Umowę między Unią Europejską a Czarnogórą w sprawie udziału

Artykuł 3 Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii notyfikacji prze­ widzianej w art. 10 ust. 1 Umowy (4).

(4) Data wejścia w życie Umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

Dz.U. L 301 z 12.11.2008, s. 33. (2) Dz.U. L 109 z 30.4.2009, s. 52. (3) Dz.U. L 112 z 6.5.2009, s. 9 oraz addendum w Dz.U. L 119 z 14.5.2009, s. 40.

(1 )

L 88/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.4.2010

Artykuł 4 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia. Artykuł 5 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 marca 2010 r. W imieniu Rady

M. Á. MORATINOS

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 88 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L88 - 23 z 20108.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego uczestnictwa w Komitecie Konsultacyjnym CARIFORUM-WE przewidzianym w Umowie o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, oraz w sprawie wyboru przedstawicieli organizacji zlokalizowanych na terytorium WE

 • Dz. U. L88 - 21 z 20108.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną FEN 560 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1974) (1)

 • Dz. U. L88 - 18 z 20108.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2010 r. dotycząca kwestionariusza sprawozdawczego związanego z rozporządzeniem (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1955) (1)

 • Dz. U. L88 - 17 z 20108.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L88 - 16 z 20108.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L88 - 15 z 20108.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L88 - 14 z 20108.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L88 - 13 z 20108.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L88 - 11 z 20108.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 292/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L88 - 9 z 20108.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 291/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie sprostowania rozporządzeń (WE) nr 437/2009, (WE) nr 438/2009 oraz (WE) nr 1064/2009 w odniesieniu do procedury końcowego przeznaczenia przewidzianej dla przywozu niektórych produktów rolnych w ramach kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L88 - 3 z 20108.4.2010

  Umowa między Unią Europejską a Czarnogórą w sprawie udziału Czarnogóry w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.