Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 88 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2010 r. dotycząca kwestionariusza sprawozdawczego związanego z rozporządzeniem (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1955) (1)

Data ogłoszenia:2010-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 88 POZ 18

Strona 1 z 2
L 88/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.4.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 marca 2010 r. dotycząca kwestionariusza sprawozdawczego związanego z rozporządzeniem (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1955)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/205/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

Pierwsze sprawozdanie włącznie.

obejmuje

lata

2007–2009

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (1), w szczególności jego art. 16, uwzględniając dyrektywę Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizującą i racjonalizującą sprawozdania w sprawie wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środo­ wiska (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią wyrażoną przez komitet ustanowiony na mocy art. 19 rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Państwa członkowskie stosują kwestionariusz sprawozdawczy określony w załączniku do niniejszej decyzji jako podstawę do sporządzenia sprawozdania, które zostanie przedłożone Komisji na mocy art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 166/2006. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Artykuł 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 166/2006 wymaga sporządzenia – zgodnie z procedurą określoną w art. 16 ust. 2 wymienionego rozporządzenia – spra­ wozdania na temat wdrożenia tego rozporządzenia na podstawie informacji z ostatnich trzech lat sprawozdaw­ czych. Artykuł 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 166/2006 wymaga sporządzenia sprawozdania na podstawie kwes­ tionariusza opracowanego przez Komisję przy pomocy komitetu ustanowionego na mocy art. 19 ust. 1 rozpo­ rządzenia.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 marca 2010 r. W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

(2)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 377 z 31.12.1991, s. 48.

8.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/19

ZAŁĄCZNIK KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDAWCZY Dodatkowe informacje, które państwa członkowskie mają przedłożyć zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 166/2006 w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE Uwagi ogólne: Niniejszy kwestionariusz zawiera pytania, na które państwa członkowskie mają odpowiedzieć w odniesieniu do wdrażania rozporzą­ dzenia w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń w ostatnich trzech latach sprawozdaw­ czych. Państwa członkowskie powinny przekazać odpowiedzi na pytania w formie elektronicznej. 1. OPIS OGÓLNY Proszę krótko opisać procedurę, zgodnie z którą niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane, wraz z informacjami na temat rodzaju organów publicznych, które się do tego przyczyniły. 2. ŚRODKI PRAWNE USTANAWIAJĄCE SYSTEM REJESTRU UWALNIANIA I TRANSFERU ZANIECZYSZCZEŃ (ART. 5 I 20) Proszę wymienić środki prawne, wykonawcze i inne ustanawiające zintegrowany Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. W szczególności proszę opisać środki przyjęte przez państwa członkowskie zgodnie z przepisami art. 20 w celu zagwarantowania, że zasady dotyczące kar są skutecznie, proporcjonalne i odstraszające, oraz opisać, jakie są doświad­ czenia związane z ich stosowaniem. 3. WYMOGI SPRAWOZDAWCZE, WSKAZANIE ZAKŁADÓW, WŁAŚCIWYCH ORGANÓW I DANYCH, JAKIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ (ART.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 88 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L88 - 23 z 20108.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego uczestnictwa w Komitecie Konsultacyjnym CARIFORUM-WE przewidzianym w Umowie o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, oraz w sprawie wyboru przedstawicieli organizacji zlokalizowanych na terytorium WE

 • Dz. U. L88 - 21 z 20108.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną FEN 560 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1974) (1)

 • Dz. U. L88 - 17 z 20108.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L88 - 16 z 20108.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L88 - 15 z 20108.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L88 - 14 z 20108.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L88 - 13 z 20108.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L88 - 11 z 20108.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 292/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L88 - 9 z 20108.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 291/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie sprostowania rozporządzeń (WE) nr 437/2009, (WE) nr 438/2009 oraz (WE) nr 1064/2009 w odniesieniu do procedury końcowego przeznaczenia przewidzianej dla przywozu niektórych produktów rolnych w ramach kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L88 - 3 z 20108.4.2010

  Umowa między Unią Europejską a Czarnogórą w sprawie udziału Czarnogóry w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

 • Dz. U. L88 - 1 z 20108.4.2010

  Decyzja Rady 2010/199/WPZiB z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Czarnogórą w sprawie udziału Czarnogóry w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.