Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 88 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego uczestnictwa w Komitecie Konsultacyjnym CARIFORUM-WE przewidzianym w Umowie o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, oraz w sprawie wyboru przedstawicieli organizacji zlokalizowanych na terytorium WE

Data ogłoszenia:2010-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 88 POZ 23

Strona 1 z 2
8.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/23

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA RADY z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego uczestnictwa w Komitecie Konsultacyjnym CARIFORUM-WE przewidzianym w Umowie o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, oraz w sprawie wyboru przedstawicieli organizacji zlokalizowanych na terytorium WE (2010/207/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 300 ust. 2 akapit drugi, uwzględniając wniosek Komisji, po konsultacji z Europejskim Komitetem EkonomicznoSpołecznym, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz wolę pełnienia roli sekretariatu komitetu w początkowym okresie,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Stanowisko Wspólnoty wobec przyjęcia decyzji Wspólnej Rady prowadzącej do wyboru stałych członków komitetu przewidzia­ nego w umowie opiera się na projekcie decyzji Wspólnej Rady załączonym do niniejszej decyzji. Artykuł 2 1. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, zasięgając opinii Komisji i w porozumieniu z nią, przedstawia do zatwier­ dzenia Komitetowi CARIFORUM-WE ds. Handlu i Rozwoju (zwanemu dalej „Komitetem ds. Handlu i Rozwoju”) kandyda­ tury przedstawicieli organizacji europejskich, które zostały zdefi­ niowane w art. 1 ust. 1 lit. a) załącznika. Proponowani przed­ stawiciele to trzech przedstawicieli organizacji związków zawo­ dowych, trzech przedstawicieli organizacji pracodawców, trzech przedstawicieli organizacji reprezentujących różne interesy społeczne i gospodarcze, w tym stowarzyszenia rolników i konsumentów, spełniający wymogi określone w art. 1 załącz­ nika. 2. Wyznaczyć należy czterech przedstawicieli organizacji europejskich zdefiniowanych w art. 1 ust. 1 lit. c) załącznika i dwóch przedstawicieli organizacji europejskich zdefiniowanych w art. 1 ust. 1 lit. b) załącznika. Europejski Komitet Ekono­ miczno-Społeczny jest proszony o ustalenie spisów organizacji, które zostały zdefiniowane w art. 1 ust. 1 lit. b) oraz w art. 1 ust. 1 lit. c) załącznika. Dokonuje się tego, podając do publicznej wiadomości zaproszenie do wyrażenia zaintereso­ wania umieszczeniem w takim spisie. Odpowiadając na takie zaproszenie, zainteresowana organizacja opisuje, w jaki sposób spełnia wymogi określone w art. 1 załącznika. Spisy te pozos­ tają otwarte, aby umożliwić umieszczenie w nich każdej orga­ nizacji spełniającej wymogi określone w tym przepisie. Komisja sprawdza, czy organizacje zainteresowane umieszczeniem w spisie spełniają wymagania określone w art. 1 załącznika. Jeśli Komisja uzna, że organizacja, która wystąpiła z wnioskiem o umieszczenie w spisie, nie spełnia takich wymagań, informuje o tym daną organizację w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

Umowę o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (1) (zwaną dalej „umową”), podpisano dnia 15 października 2008 r. i jest ona stosowana tymczasowo od dnia 29 grudnia 2008 r. Zgodnie z art. 232 ust. 2 umowy o uczestnictwie w Komitecie Konsultacyjnym CARIFORUM-WE (zwanym dalej „komitetem”) decyduje Wspólna Rada CARI­ FORUM-WE (zwana dalej „Wspólną Radą”), której celem jest zapewnienie szerokiej reprezentacji wszystkich zainteresowanych stron. Zapewnienie szybkiego utworzenie instytucji przewidzia­ nych w umowie ma zasadnicze znaczenie; w szczególności odnosi się to do komitetu ze względu na rolę, jaką pełni on w zakresie monitorowania wyko­ nania umowy. Należy ustalić wewnętrzną wspólnotową procedurę wyboru przedstawicieli organizacji zlokalizowanych na terytorium WE. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wyraził chęć pomocy przy wskazywaniu i wyborze przedstawicieli

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 88 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L88 - 21 z 20108.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną FEN 560 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1974) (1)

 • Dz. U. L88 - 18 z 20108.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2010 r. dotycząca kwestionariusza sprawozdawczego związanego z rozporządzeniem (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1955) (1)

 • Dz. U. L88 - 17 z 20108.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L88 - 16 z 20108.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L88 - 15 z 20108.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L88 - 14 z 20108.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L88 - 13 z 20108.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L88 - 11 z 20108.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 292/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L88 - 9 z 20108.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 291/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie sprostowania rozporządzeń (WE) nr 437/2009, (WE) nr 438/2009 oraz (WE) nr 1064/2009 w odniesieniu do procedury końcowego przeznaczenia przewidzianej dla przywozu niektórych produktów rolnych w ramach kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L88 - 3 z 20108.4.2010

  Umowa między Unią Europejską a Czarnogórą w sprawie udziału Czarnogóry w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

 • Dz. U. L88 - 1 z 20108.4.2010

  Decyzja Rady 2010/199/WPZiB z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Czarnogórą w sprawie udziału Czarnogóry w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.