Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 88 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 291/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie sprostowania rozporządzeń (WE) nr 437/2009, (WE) nr 438/2009 oraz (WE) nr 1064/2009 w odniesieniu do procedury końcowego przeznaczenia przewidzianej dla przywozu niektórych produktów rolnych w ramach kontyngentów taryfowych

Data ogłoszenia:2010-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 88 POZ 9

8.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/9

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 291/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie sprostowania rozporządzeń (WE) nr 437/2009, (WE) nr 438/2009 oraz (WE) nr 1064/2009 w odniesieniu do procedury końcowego przeznaczenia przewidzianej dla przywozu niektórych produktów rolnych w ramach kontyngentów taryfowych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 i art. 148 w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

ustępu, art. 166 wspomnianego rozporządzenia stosuje się najpóźniej od dnia 24 czerwca 2013 r. W związku z tym art. 82 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 będzie stosowany do czasu wejścia w życie art. 166 rozporzą­ dzenia (WE) nr 450/2008.

(3)

Wydaje się zatem właściwsze zastąpienie, w rozporządzeniach (WE) nr 437/2009, (WE) nr 438/2009 oraz (WE) nr 1064/2009, odesłania do art. 166 rozporządzenia (WE) nr 450/2008 odesłaniem do art. 82 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 437/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz młodych byków opasowych oraz administrowania tym kontyngentem (2), art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2009 z dnia 26 maja 2009 r. otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój (3) oraz art. 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1064/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. otwierającego i ustalającego sposób administrowania wspólnotowym kontyngentem taryfowym na przywóz jęczmienia browarnego pochodzącego z krajów trzecich (4) przewi­ dują dozór celny w ramach procedury końcowego prze­ znaczenia, o której mowa w art. 166 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspól­ notowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) (5). Zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 450/2008 wspomniany art. 166 powinien zastąpić art. 82 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (6), które również przewidy­ wało dozór celny ze względu na końcowe przeznaczenie przywożonego towaru. Niemniej w art. 188 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 450/2008 przewiduje się, że, niezależnie od wejścia w życie przepisów wykonaw­ czych, o których mowa w akapicie pierwszym tego

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L 299 128 128 291 145 302 z z z z z z 16.11.2007, s. 1. 27.5.2009, s. 54. 27.5.2009, s. 57. 7.11.2009, s. 14. 4.6.2008, s. 1. 19.10.1992, s. 1.

Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenia (WE) nr 437/2009, (WE) nr 438/2009 oraz (WE) nr 1064/2009.

(5)

W celu zapewnienia skutecznego administrowania odpo­ wiednimi kontyngentami taryfowymi oraz z uwagi na to, że treść odpowiednich przepisów pozostaje niezmie­ niona, właściwe jest, aby sprostowanie to stosowało się z dniem stosowania odpowiednich rozporządzeń.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 437/2009 otrzymuje brzmienie:

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 )

„1. W zastosowaniu art. 82 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (*) przywożone zwierzęta są objęte dozorem celnym mającym zagwarantować, że podlegają opasowi przez okres co najmniej stu dwudziestu dni w zakładach produkcji, które importer musi wyznaczyć w miesiącu nastę­ pującym po wprowadzeniu zwierząt do swobodnego obrotu.

___________ (*) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.”.

L 88/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.4.2010

Artykuł 2 Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 438/2009 otrzymuje brzmienie: „1. Zgodnie z art. 82 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (*) przywożone zwierzęta podlegają dozorowi celnemu celem zagwarantowania, że nie zostaną one poddane ubojowi w okresie czterech miesięcy od dnia dopuszczenia ich do swobodnego obrotu. ___________ (*) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.”.

„Zgodnie z art. 82 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (*) jęczmień przywożony w ramach niniejszego kontyngentu podlega dozorowi celnemu, który powinien zagwarantować, że: ___________ (*) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.”.

Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po dniu jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej­ skiej. Artykuły 1 i 2 stosuje się od dnia 1 lipca 2009 r. Artykuł 3 stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

Artykuł 3 Artykuł 4 ust. 1 akapit pierwszy zdanie wprowadzające rozpo­ rządzenia (WE) nr 1064/2009 otrzymuje brzmienie:

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 marca 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 88 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L88 - 23 z 20108.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego uczestnictwa w Komitecie Konsultacyjnym CARIFORUM-WE przewidzianym w Umowie o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, oraz w sprawie wyboru przedstawicieli organizacji zlokalizowanych na terytorium WE

 • Dz. U. L88 - 21 z 20108.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną FEN 560 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1974) (1)

 • Dz. U. L88 - 18 z 20108.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2010 r. dotycząca kwestionariusza sprawozdawczego związanego z rozporządzeniem (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1955) (1)

 • Dz. U. L88 - 17 z 20108.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L88 - 16 z 20108.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L88 - 15 z 20108.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L88 - 14 z 20108.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L88 - 13 z 20108.4.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L88 - 11 z 20108.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 292/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L88 - 3 z 20108.4.2010

  Umowa między Unią Europejską a Czarnogórą w sprawie udziału Czarnogóry w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

 • Dz. U. L88 - 1 z 20108.4.2010

  Decyzja Rady 2010/199/WPZiB z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Czarnogórą w sprawie udziału Czarnogóry w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.