Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 89 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 293/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 820/2008 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

Data ogłoszenia:2010-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 89 POZ 1

9.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 293/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 820/2008 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

przylatujących z krajów trzecich i przesiadających się w portach lotniczych Wspólnoty skutkują trudnościami w funkcjonowaniu tych portów lotniczych i powodują niedogodności dla pasażerów.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywil­ nego (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

W szczególności Komisja poddała weryfikacji niektóre normy ochrony lotnictwa w portach lotniczych w określonych krajach trzecich i uznała je za zadowala­ jące oraz stwierdziła, że kraje te mają dobre wyniki w zakresie współpracy ze Wspólnotą i jej państwami członkowskimi. Na tej podstawie Komisja zadecydowała o podjęciu kroków mających na celu złagodzenie okre­ ślonych powyżej problemów w przypadku pasażerów przewożących płyny pochodzące z określonych portów lotniczych znajdujących się w tych krajach.

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 2320/2002 zadaniem Komisji jest przyjęcie, w razie konieczności, środków w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego we Wspólnocie. Tego typu szczegółowe środki ustanawia rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2008 (2).

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 820/2008.

(6) (2)

Środki ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 820/2008, ograniczające przewóz płynów przez pasa­ żerów przylatujących z krajów trzecich i przesiadających się w portach lotniczych Wspólnoty, podle­ gają przeglądowi z punktu widzenia postępu technicz­ nego, ich skutków dla funkcjonowania portów lotniczych i wpływu na pasażerów.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Ochrony Lotnictwa Cywil­ nego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Przeprowadzony przegląd środków wykazał, że ograni­ czenia w zakresie przewozu płynów przez pasażerów

Artykuł 1 W załączniku 1 do załącznika do rozporządzenia (WE) nr 820/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Dz.U. L 355 z 30.12.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 221 z 19.8.2008, s. 8.

(1 )

L 89/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.4.2010

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 8 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK Do załącznika 1 do załącznika do rozporządzenia (WE) nr 820/2008 dodaje się tekst w brzmieniu: „— Malezja: Port lotniczy Kuala Lumpur International (KUL)”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 89 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L89 - 25 z 20109.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2061) (1)

 • Dz. U. L89 - 20 z 20109.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/296/WE ustanawiającą indywidualny program kontroli i inspekcji związany z odbudową zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2060)

 • Dz. U. L89 - 13 z 20109.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1907)

 • Dz. U. L89 - 7 z 20109.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmiany decyzji 2007/641/WE kończącej konsultacje z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE i art. 37 instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju oraz przedłużenia okresu obowiązywania tej decyzji

 • Dz. U. L89 - 6 z 20109.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 296/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L89 - 5 z 20109.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 295/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L89 - 3 z 20109.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 294/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.