Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 89 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/296/WE ustanawiającą indywidualny program kontroli i inspekcji związany z odbudową zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2060)

Data ogłoszenia:2010-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 89 POZ 20

Strona 1 z 2
L 89/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.4.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/296/WE ustanawiającą indywidualny program kontroli i inspekcji związany z odbudową zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2060) (2010/210/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

odzwierciedlenia przepisów rozporządzenia (WE) nr 302/2009.

(5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 95,

(6)

Podczas corocznego spotkania w listopadzie 2009 r. ICCAT zdecydowała poprawić skuteczność inspekcji prowadzonych w ramach międzynarodowego programu inspekcji ICCAT, przyjmując w tym celu nową formę sprawozdań z inspekcji. Należy zatem 2009/296/WE. odpowiednio zmienić decyzję

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Tuńczyka Atlan­ tyckiego (ICCAT) przyjęła w 2006 r. wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (zale­ cenie ICCAT 06-05), który wszedł w życie dnia 13 czerwca 2007 r. Plan odbudowy został przetranspo­ nowany do prawodawstwa Wspólnoty rozporządzeniem Rady (WE) nr 1559/2007 (2).

Środki przewidziane w niniejszej decyzji ustalono w porozumieniu z zainteresowanymi państwami człon­ kowskimi. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Dnia 24 listopada 2008 r. ICCAT przyjęła zalecenie 08-05 zmieniające zalecenie 06-05. Zalecenie to zostało przetransponowane do prawodawstwa Wspólnoty rozpo­ rządzeniem Rady (WE) nr 302/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotyczącym wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 43/2009 i uchylającym rozpo­ rządzenie (WE) nr 1559/2007 (3).

Artykuł 1 W decyzji 2009/296/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 8 wprowadza się następujące zmiany: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Państwa członkowskie, których inspektorzy podczas inspekcji działań wymienionych w art. 2 wykryją naruszenie przepisów, powiadamiają następujące strony o dacie przeprowadzenia inspekcji i szczegółowych infor­ macjach dotyczących naruszenia przepisów: a) odnośne państwo członkowskie bandery i Komisję oraz, w odpowiednich przypadkach;

(3)

W celu zapewnienia skutecznego wdrażania zalecenia ICCAT 08-05 konieczne było ustanowienie indywidual­ nego programu kontroli i inspekcji. W decyzji Komisji 2009/296/WE (4) ustanowiono zatem indywidualny program kontroli i inspekcji obejmujący okres dwóch lat (od dnia 15 marca 2009 r. do dnia 15 marca 2011 r.).

(4)

W załączniku I do decyzji 2009/296/WE należy zaktua­ lizować sekcję zatytułowaną „Zadania kontrolne” w celu

s. 1. s. 8. 1. 18.

(1 )

Dz.U. L 343 z 22.12.2009, (2) Dz.U. L 340 z 22.12.2007, (3) Dz.U. L 96 z 15.4.2009, s. (4) Dz.U. L 80 z 26.3.2009, s.

b) państwo członkowskie, w którym ma siedzibę obiekt hodowlany bądź przedsiębiorstwo przetwarzające tuńczyka błękitnopłetwego i/lub prowadzące handel produktami wytworzonymi z tuńczyka błękitnopłet­ wego.”;

9.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/21

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Państwa członkowskie, których inspektorzy zauważą działanie lub stan rzeczy mogące stanowić poważne naruszenie przepisów, jak określono w sekcji I pkt 1 załącznika VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 302/2009 (*), natychmiast powiadamiają Komisję, która następnie powiadamia bezpośrednio państwo bandery statku rybackiego, jak również Sekretariat ICCAT. ___________ (*) Dz.U. L 96 z 15.4.2009, s. 1.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 89 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L89 - 25 z 20109.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2061) (1)

 • Dz. U. L89 - 13 z 20109.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1907)

 • Dz. U. L89 - 7 z 20109.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmiany decyzji 2007/641/WE kończącej konsultacje z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE i art. 37 instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju oraz przedłużenia okresu obowiązywania tej decyzji

 • Dz. U. L89 - 6 z 20109.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 296/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L89 - 5 z 20109.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 295/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L89 - 3 z 20109.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 294/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L89 - 1 z 20109.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 293/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 820/2008 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.