Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 89 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmiany decyzji 2007/641/WE kończącej konsultacje z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE i art. 37 instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju oraz przedłużenia okresu obowiązywania tej decyzji

Data ogłoszenia:2010-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 89 POZ 7

Strona 1 z 5
9.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/7

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmiany decyzji 2007/641/WE kończącej konsultacje z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE i art. 37 instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju oraz przedłużenia okresu obowiązywania tej decyzji (2010/208/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając Umowę o partnerstwie AKP-WE pomiędzy człon­ kami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1) i zmienioną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (2) (zwaną dalej „Umową o partnerstwie AKP-WE”), w szczególności jej art. 96, uwzględniając umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP-WE (3), w szczególności jej art. 3, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (4) (zwane dalej „instrumentem współpracy na rzecz rozwoju”), w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

na rzecz rozwoju rozpoczęto formalne konsultacje z krajami AKP oraz Republiką Wysp Fidżi, w czasie których władze Fidżi podjęły konkretne zobowiązania w celu rozwiązania problemów określonych przez Unię Europejską oraz w zakresie realizacji tych zobowiązań.

(4)

Podjęto szereg istotnych inicjatyw odnoszących się do niektórych z powyższych zobowiązań. Jednakże nie tylko nie zrealizowano jeszcze wielu ważnych zobo­ wiązań w zakresie zasadniczych elementów Umowy o partnerstwie AKP-WE i instrumentu współpracy na rzecz rozwoju, ale także nastąpiły bardzo negatywne wydarzenia w dziedzinach, których dotyczą najważ­ niejsze zobowiązania, takie jak uchylenie konstytucji i dalsze istotne opóźnienie terminu wyborów.

(5)

Okres obowiązywania decyzji 2007/641/WE (5), przedłu­ żony na mocy decyzji 2009/735/WE (6), kończy się dnia 31 marca 2010 r. Należy w związku z tym przedłużyć okres obowiązywania decyzji 2007/641/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: Doszło do pogwałcenia zasadniczych elementów Umowy o partnerstwie AKP-WE, o których mowa w jej art. 9. Doszło do pogwałcenia wartości, o których mowa w art. 3 instrumentu współpracy na rzecz rozwoju. Dnia 18 kwietnia 2007 r. na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE i art. 37 instrumentu współpracy

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 317 287 317 378 z z z z 15.12.2000, 28.10.2005, 15.12.2000, 27.12.2006, s. s. s. s. 3. 4. 376. 41.

W decyzji 2007/641/WE wprowadza się następujące zmiany:

(1)

1) w art. 3 akapit drugi datę „31 marca 2010 r.” zastępuję się datą „1 października 2010 r.”;

(2)

2) załącznik zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji.

(3)

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

(5) Dz.U. L 260 z 5.10.2007, s. 15. (6) Dz.U. L 262 z 6.10.2009, s. 43.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

L 89/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.4.2010

Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 marca 2010 r. W imieniu Rady

E. ESPINOSA

Przewodniczący

9.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/9

ZAŁĄCZNIK Projekt pisma Pan Ratu Epeli NAILATIKAU Prezydent Republiki Wysp Fidżi Suva Republika Wysp Fidżi Szanowny Panie Prezydencie! Unia Europejska przykłada wielką wagę do przepisów art. 9 umowy z Kotonu i art.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 89 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L89 - 25 z 20109.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2061) (1)

 • Dz. U. L89 - 20 z 20109.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/296/WE ustanawiającą indywidualny program kontroli i inspekcji związany z odbudową zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2060)

 • Dz. U. L89 - 13 z 20109.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1907)

 • Dz. U. L89 - 6 z 20109.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 296/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L89 - 5 z 20109.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 295/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L89 - 3 z 20109.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 294/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L89 - 1 z 20109.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 293/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 820/2008 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.