Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 9 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 24/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jihočeská Niva (CHOG)]

Data ogłoszenia:2010-01-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 9 POZ 1

14.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 24/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jihočeská Niva (CHOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

Komisja musi przyjąć decyzję zgodnie z procedurą okre­ śloną w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(6)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożyw­ czych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 5 akapit trzeci i czwarty, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i na podstawie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Republiki Czeskiej o rejestrację nazwy „Jihočeská Niva” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

(7)

W świetle informacji dostarczonych przez Słowację Komisja nie może stwierdzić, aby rejestracja nazwy „Jiho­ česká Niva” była sprzeczna z art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 510/2006. O ile można przyjąć, że strona zastrzegająca udowodniła, że nazwa „Jihočeská Niva” może być kojarzona z nazwą „Niva”, o tyle nie dostar­ czono dowodów co do stopnia rozpoznawalności zareje­ strowanego znaku towarowego wynikającego z jego renomy, powszechnej znajomości oraz okresu, od jakiego jest używany. Na podstawie dostępnych infor­ macji nie wykazano zatem, by rejestracja nazwy „Jiho­ česká Niva” mogła wprowadzać konsumentów w błąd co do faktycznej tożsamości produktu.

(2)

Słowacja zgłosiła sprzeciw wobec tej rejestracji zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 510/2006. Sprzeciw ten został uznany za dopuszczalny na podstawie art. 7 ust. 3 akapit pierwszy lit. b) i c) wymie­ nionego rozporządzenia. Słowacja wskazała w swoim sprzeciwie, że rejestracja przedmiotowej nazwy byłaby sprzeczna z art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 oraz że mogłaby zagrozić istnieniu znaków towarowych zarejestrowanych na terytorium Słowacji. Pismem z dnia 24 czerwca 2008 r. Komisja wezwała zainteresowane państwa członkowskie, aby doszły między sobą do porozumienia zgodnie z ich wewnętrz­ nymi procedurami. Biorąc pod uwagę, że w przewidzianym terminie Słowacja i Republika Czeska nie osiągnęły porozumienia,

(3)

(4)

(5)

Nie przedstawiono żadnych dowodów, które pozwoli­ łyby Komisji stwierdzić, że, uwzględniając uczciwe i tradycyjne stosowanie oraz rzeczywiste ryzyko błęd­ nego zrozumienia, rejestracja nazwy „Jihočeská Niva” jako chronionego oznaczenia geograficznego byłaby sprzeczna z przepisami ustanowionymi w art. 7. Zgodnie z dowodami przedstawionymi Komisji określenie „Niva” było od dziesięcioleci używane w sensie ogólnym w Czechach i Republice Słowackiej do oznaczenia rodzaju sera. Ponadto rejestracja wspomnianej nazwy jako chronionego oznaczenia geograficznego nie wiąza­ łaby się z anulowaniem bądź unieważnieniem istnieją­ cych znaków towarowych, gdyż były one w użyciu przed dniem złożenia do Komisji wniosku o rejestrację nazwy, ani też nie zakłóciłaby dalszego ich stosowania. Co więcej, zgodnie z informacjami, jakimi dysponuje Komisja, prawo wyłączne właściciela do wspomnianego znaku towarowego nie uprawnia go do zakazania osobie trzeciej używania, w obrocie handlowym oraz przestrze­ gając uczciwych praktyk w handlu i przemyśle, wska­ zówek dotyczących pochodzenia geograficznego, zgodnie z art. 6 dyrektywy 2008/95/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (3).

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. (2) Dz.U. C 278 z 21.11.2007, s. 13.

(3) Dz.U. L 299 z 8.11.2008, s. 25.

L 9/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.1.2010

(8)

W świetle powyższego należy zatem wpisać nazwę „Jiho­ česká Niva” do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych”.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporzą­ dzenia zostaje zarejestrowana.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Chronionych Nazw Pocho­ dzenia,

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 stycznia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu Klasa 1.3. Sery REPUBLIKA CZESKA Jihočeská Niva (ChOG)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 9 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L9 - 14 z 201014.1.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 149/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/99 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku (  Dz.U. L 50 z 21.2.2009)

 • Dz. U. L9 - 10 z 201014.1.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie bezpiecznej elektronicznej wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na potrzeby kontroli niepowtarzalności wydawanych przez nie kart kierowcy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 19) (1)

 • Dz. U. L9 - 9 z 201014.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o pozwolenia na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu złożone w okresie od dnia 1 do 8 stycznia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 955/2005

 • Dz. U. L9 - 7 z 201014.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 27/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L9 - 5 z 201014.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 26/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L9 - 3 z 201014.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 25/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do zmniejszenia kwot pomocy za 2009 r. dla rolników w Grecji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.