Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 9 POZ 10

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie bezpiecznej elektronicznej wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na potrzeby kontroli niepowtarzalności wydawanych przez nie kart kierowcy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 19) (1)

Data ogłoszenia:2010-01-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 9 POZ 10

Strona 1 z 2
L 9/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.1.2010

ZALECENIA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie bezpiecznej elektronicznej wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na potrzeby kontroli niepowtarzalności wydawanych przez nie kart kierowcy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 19)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/19/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

kontrolę wydawanych na terenie Unii Europejskiej kart kierowcy i ich prawidłowe wykorzystanie.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 292,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Wskazane jest, aby organy wydające dysponowały skutecznymi procesami i procedurami należytego zarzą­ dzania danymi o wydawaniu kart do tachografów w ogólności i kart kierowcy w szczególności.

(1)

Artykuł 14 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestru­ jących stosowanych w transporcie drogowym (1) stanowi, że na wniosek kierowcy posiadającego miejsce normal­ nego zamieszkania na terytorium danego państwa człon­ kowskiego właściwe władze tego państwa wydają kartę kierowcy określoną w załączniku IB do tego rozporzą­ dzenia.

(7)

Organy wydające państw członkowskich powinny być w stanie szybko sprawdzić informacje o wydanych kartach kierowcy i sprawnie wymieniać się takimi infor­ macjami, aby nie dopuścić do sytuacji, w której kierowca posiada więcej niż jedną ważną kartę kierowcy.

(2)

Wymaganie 268a rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 zobowiązuje państwa członkowskie do wymiany danych drogą elektroniczną w celu zapewnienia niepowtarzal­ ności karty kierowcy, którą wydają. Zgodnie z tym wymaganiem właściwe organy państw członkowskich mogą też wymieniać dane elektronicznie przy przepro­ wadzaniu kontroli kart kierowców w ramach kontroli drogowych lub na terenie przedsiębiorstwa w celu zwery­ fikowania niepowtarzalności i statusu kart.

(8)

Właściwe organy krajowe powinny mieć możliwość zweryfikowania podczas kontroli drogowych, czy dany kierowca posiada kartę kierowcy oraz czy karta taka jest ważna.

(9)

(3)

Właściwy organ powinien upewnić się, czy osoba ubie­ gająca się o kartę kierowcy nie jest posiadaczem innej ważnej karty kierowcy.

Sprawdzonym i wiarygodnym narzędziem elektronicznej wymiany danych dotyczących wydawania i kontroli kart kierowcy między państwami członkowskimi jest system informacyjny TACHOnet, do którego podłączonych jest już 28 krajów europejskich. System TACHOnet zdefinio­ wany jest w zbiorze dokumentów referencyjnych opub­ likowanych na stronach internetowych służb Komisji odpowiedzialnych za aspekty socjalne polityki w dziedzinie transportu drogowego, w tym w dokumencie „XML Messaging Reference Guide”.

(4)

Karty kierowców wydawane przez państwa członkowskie są wzajemnie uznawane.

(10)

(5)

Bezpieczeństwo, integralność i wiarygodność systemu tachografu cyfrowego należy zapewnić poprzez należytą

(1) Dz.U. L 370 z 31.12.1985, s. 8.

Funkcjonowanie systemu TACHOnet uzależnione jest od funkcjonowania poszczególnych systemów krajowych. Należy zatem określić minimalny poziom obsługi w zakresie dostępności systemu, do którego zapewnienia powinny dążyć państwa członkowskie,

14.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/11

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

Minimalny poziom obsługi 5. Państwa członkowskie powinny zapewnić minimalny poziom obsługi systemu TACHOnet lub kompatybilnego systemu, o którym mowa w ust. 2, zgodnie z załącznikiem II. Sprawozdawczość 6. Wzywa się państwa członkowskie do poinformowania Komisji o działaniach podjętych w kontekście niniejszego zalecenia w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 9 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L9 - 14 z 201014.1.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 149/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/99 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku (  Dz.U. L 50 z 21.2.2009)

 • Dz. U. L9 - 9 z 201014.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o pozwolenia na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu złożone w okresie od dnia 1 do 8 stycznia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 955/2005

 • Dz. U. L9 - 7 z 201014.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 27/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L9 - 5 z 201014.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 26/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L9 - 3 z 201014.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 25/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do zmniejszenia kwot pomocy za 2009 r. dla rolników w Grecji

 • Dz. U. L9 - 1 z 201014.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 24/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jihočeská Niva (CHOG)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.