Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 9 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 25/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do zmniejszenia kwot pomocy za 2009 r. dla rolników w Grecji

Data ogłoszenia:2010-01-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 9 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 2

(9)

(1) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16. (2) Dz.U. L 141 z 30.4.2004, s. 18.

Z uwagi na tę sytuację, w odniesieniu do wniosków złożonych za 2009 r. nie należy stosować zmniejszeń ani wyłączeń określonych w art. 21 ust. 1 rozporzą­ dzenia (WE) nr 796/2004 z powodu identyfikacji działek rolnych w formie cyfrowej z opóźnieniem, o ile ta iden­ tyfikacja w formie cyfrowej zostanie zawarta w pojedynczych wnioskach rolników do daty, która uwzględnia zarówno fakt, że wielu greckich rolników było do tego czasu w stanie dostarczyć brakujące infor­ macje, jak również konieczność zagwarantowania szyb­ kiego rozpatrzenia wniosków otrzymanych za 2009 r., bez niepotrzebnych opóźnień w cyklu wydatków.

L 9/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.1.2010

Właściwe wydaje się ustanowienie dnia 31 stycznia 2010 r. jako ostatecznego terminu dostarczenia przez rolników identyfikacji w formie cyfrowej. Jednakże rolnikom z mniejszych wysp Morza Egejskiego w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 z dnia 18 września 2006 r. ustanawiają­ cego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniej­ szych wysp Morza Egejskiego i zmieniające rozporzą­ dzenie (WE) nr 1782/2003 (1) należy umożliwić uzupeł­ nienie ich identyfikacji najpóźniej do dnia 15 lutego 2010 r., uwzględniając ich szczególne problemy zwią­ zane z połączeniem i transportem.

(10)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 796/2004, w odniesieniu do wniosków złożonych w Grecji za 2009 r. nie obowiązują zmniejszenia ani wyłączenia z powodu identyfikacji działek rolnych w formie cyfrowej z opóźnieniem, pod warunkiem że taka identyfikacja w formie cyfrowej zostanie zawarta w pojedynczych wnioskach rolników najpóź­ niej do dnia 31 stycznia 2010 r. Jednakże w przypadku rolników z mniejszych wysp Morza Egejskiego w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 taka identyfikacja w formie cyfrowej zostanie zawarta w pojedynczych wnioskach rolników najpóźniej do 15 lutego 2010 r. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje do dnia 16 lutego 2010 r.

Zważywszy że odstępstwo będące przedmiotem wniosku powinno obejmować wnioski pomocowe złożone w odniesieniu do 2009 r., niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać z mocą wsteczną. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

(11)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 stycznia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 265 z 26.9.2006, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 9 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L9 - 14 z 201014.1.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 149/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/99 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku (  Dz.U. L 50 z 21.2.2009)

 • Dz. U. L9 - 10 z 201014.1.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie bezpiecznej elektronicznej wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na potrzeby kontroli niepowtarzalności wydawanych przez nie kart kierowcy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 19) (1)

 • Dz. U. L9 - 9 z 201014.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o pozwolenia na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu złożone w okresie od dnia 1 do 8 stycznia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 955/2005

 • Dz. U. L9 - 7 z 201014.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 27/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L9 - 5 z 201014.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 26/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L9 - 1 z 201014.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 24/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jihočeská Niva (CHOG)]

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.