Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 9 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 25/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do zmniejszenia kwot pomocy za 2009 r. dla rolników w Grecji

Data ogłoszenia:2010-01-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 9 POZ 3

Strona 1 z 2
14.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 25/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do zmniejszenia kwot pomocy za 2009 r. dla rolników w Grecji

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

W Grecji wystąpiły jednak wyjątkowe okoliczności zwią­ zane z administrowaniem pojedynczymi wnioskami za 2009 r. Praktyczne wdrożenie identyfikacji w formie cyfrowej było znacznie opóźnione z powodu nieprzewi­ dzianych problemów związanych z poważnymi trudno­ ściami technicznymi.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchy­ lające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (1), w szczególności jego art. 142 lit. c),

(5)

Niezależnie od jego wewnętrznej złożoności pod względem technicznym proces digitalizacji utrudniała ogólna sytuacja greckich działek rolnych, szeroko rozpro­ szonych i posiadających trudne do wyznaczenia granice. W celu zapewnienia sprawnego i właściwego wdrożenia procesu digitalizacji od rolników wymagano określonych umiejętności i dogłębnej wiedzy.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

W art. 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania zasady współzależności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewi­ dzianych w rozporządzeniach Rady (WE) nr 1782/2003 i (WE) nr 73/2009, oraz wdrażania zasady współzależ­ ności przewidzianej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 479/2008 (2) przewiduje się stosowanie zmniejszenia w przypadku złożenia z opóźnieniem wniosku pomoco­ wego oraz dokumentów, umów i oświadczeń stanowią­ cych o kwalifikowalności do otrzymania rozpatrywanej pomocy.

W związku z tym konieczne okazało się dostarczenie wyczerpujących informacji i porad przez właściwe zain­ teresowane organy publiczne i prywatne. Konieczne były szczegółowe szeroko zakrojone i czasochłonne prace przygotowawcze gwarantujące właściwe przeszkolenie greckich rolników.

(7)

Ponadto wystąpił szereg poważnych i uporczywych awarii sieci i źle działających połączeń, zwłaszcza w odległych obszarach.

(2)

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 państwa członkowskie muszą zapewnić wiarygodny sposób identyfikacji działek rolnych oraz wymagać złożenia pojedynczego wniosku wraz z dokumentami określającymi działkę, aby umożliwić stosowanie systemu kontroli. Ponadto, zgodnie z art. 12 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, pojedynczy wniosek zawiera wszelkie informacje niezbędne do ustanowienia uprawnień do otrzymania pomocy. Obejmują one szczegóły pozwala­ jące na identyfikację wszystkich działek rolnych znajdu­ jących się w gospodarstwie i ich położenie.

(8)

Sytuacja ta w znacznym stopniu wpłynęła na możliwość złożenia przez greckich rolników, w terminie okre­ ślonym w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 796/2004, pojedynczych wniosków, które obejmowałyby również, od 2009 r., identyfikację działek rolnych w formie cyfrowej. Jedynie niewielka liczba rolników była w stanie zastosować się w terminie do wymogu identyfikacji w formie cyfrowej. Wielu innych rolników uzupełniło później swoje wnioski poprzez dodanie takiej identyfikacji.

(3)

W celu zaradzenia regularnie stwierdzanym w przeszłości niedoskonałościom związanym z identyfikacją działek rolnych, w 2009 r. po raz pierwszy poproszono greckich rolników, do celów kwalifikowalności ich wniosków, o identyfikację również w formie cyfrowej działek będą­ cych przedmiotem ich wniosków, oprócz identyfikacji alfanumerycznej, jedynej wymaganej formy identyfikacji w poprzednich latach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 9 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L9 - 14 z 201014.1.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 149/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/99 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku (  Dz.U. L 50 z 21.2.2009)

 • Dz. U. L9 - 10 z 201014.1.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie bezpiecznej elektronicznej wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na potrzeby kontroli niepowtarzalności wydawanych przez nie kart kierowcy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 19) (1)

 • Dz. U. L9 - 9 z 201014.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o pozwolenia na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu złożone w okresie od dnia 1 do 8 stycznia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 955/2005

 • Dz. U. L9 - 7 z 201014.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 27/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L9 - 5 z 201014.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 26/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L9 - 1 z 201014.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 24/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jihočeská Niva (CHOG)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.