Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 9 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 26/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

Data ogłoszenia:2010-01-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 9 POZ 5

14.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 26/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

KOMISJA EUROPEJSKA, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące dalszych środków ograniczają­ cych w odniesieniu do Liberii (1), w szczególności jego art. 11 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 16 grudnia 2009 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i podmiotów, względem których należy stosować zamro­ żenie funduszy i zasobów gospodarczych. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporzą­ dzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 wymieniono osoby fizyczne i prawne, organy i podmioty, których dotyczy zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych na mocy tego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 stycznia 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

João Vale DE ALMEIDA

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 162 z 30.4.2004, s. 32.

L 9/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.1.2010

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 wprowadza się następujące zmiany: usuwa się następującą osobę fizyczną: „Ali Kleilat (alias a) Ali Qoleilat, b) Ali Koleilat Delbi, c) Ali Ramadhan Kleilat Al-Delbi, d) Ali Ramadan Kleilat AlDilby, e) Ali Ramadan Kleilat, f) Ali Ramadan Kleilat Sari). Data urodzenia: 10.7.1970 (w niektórych jego pasz­ portach jako datę urodzenia podano 1963 r.). Miejsce urodzenia: Bejrut, Liban. Obywatelstwo: libańskie. Numer paszportu: a) 0508734, b) 1432126 (Liban), c) Regular-RL0160888 (Liban), d) D00290903 (Liberia), e) Z01037744 (Niderlandy), f) Regular-B0744958 (Wenezuela). Numer w rejestrze krajowym: 2016, Mazraa. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 6 lit. b): 23.6.2004.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 9 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L9 - 14 z 201014.1.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 149/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/99 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku (  Dz.U. L 50 z 21.2.2009)

 • Dz. U. L9 - 10 z 201014.1.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie bezpiecznej elektronicznej wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na potrzeby kontroli niepowtarzalności wydawanych przez nie kart kierowcy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 19) (1)

 • Dz. U. L9 - 9 z 201014.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o pozwolenia na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu złożone w okresie od dnia 1 do 8 stycznia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 955/2005

 • Dz. U. L9 - 7 z 201014.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 27/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L9 - 3 z 201014.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 25/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do zmniejszenia kwot pomocy za 2009 r. dla rolników w Grecji

 • Dz. U. L9 - 1 z 201014.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 24/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jihočeská Niva (CHOG)]

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.